Październik 15 2019 07:56:36
Nawigacja
Strona Główna
Historia Koła
Zarząd Koła
Kalendarz polowan zbiorowych
Obwody
Lista Członków
Prawo Łowieckie
Okresy Polowań
Galeria
Forum
Kontakt
Szukaj
 
 
Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 6:59
 Zachód słońca: 17:43

 Dzień trwa:
10 Godzin 44 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 7:50
 
 
Prawo Łowieckie
 

Dz.U.05.127.1066
2006-01-01 zm. Dz.U.05.175.1462 art.11
2007-01-01 zm. Dz.U.06.220.1600 art.8 i 42
2007-10-10 zm. Dz.U. art. 4

USTAWA

z dnia 13 pazdziernika 1995 r.
Prawo łowieckie.

(Dz.U. z 2002r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 172,
poz. 1802 , Nr 173, poz. 1808)
(tekst jednolity)
stan prawny na dzien 31.03.2008 r.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


Art. 1. Łowiectwo, jako element ochrony srodowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy
oznacza ochrone zwierzat łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z
zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej i rybackiej.
Art. 2. Zwierzeta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowia własnosc
Skarbu Panstwa.
Art. 3. Celem łowiectwa jest:
1) ochrona, zachowanie rónorodnosci i gospodarowanie populacjami zwierzat łownych,
2) ochrona i kształtowanie srodowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków
bytowania zwierzyny,
3) uzyskiwanie moliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakosci trofeów oraz własciwej
liczebnosci populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi
srodowiska przyrodniczego,
4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myslistwa, kultywowania tradycji
oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.
Art. 4. 1. Gospodarka łowiecka jest to działalnosc w zakresie ochrony, hodowli i
pozyskiwania zwierzyny.
2. Polowanie oznacza:
1) tropienie, strzelanie z mysliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi
zwierzyny ywej,
2) łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych za zgoda ministra własciwego do
spraw srodowiska.
3. Kłusownictwo oznacza działanie zmierzajace do wejscia w posiadanie zwierzyny w
sposób niebedacy polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalnosci polowania.
Art. 5. Minister własciwy do spraw srodowiska po zasiegnieciu opinii ministra własciwego
do spraw rolnictwa oraz Panstwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Zwiazku
Łowieckiego, ustali, w drodze rozporzadzenia, liste gatunków zwierzat łownych,
uwzgledniajac podział na zwierzyne płowa, gruba, drobna oraz drapieniki.
Rozdział 2
Organy administracji w zakresie łowiectwa
Art. 6. Naczelnym organem administracji rzadowej w zakresie łowiectwa jest minister
własciwy do spraw srodowiska.
Art. 7. Jeeli ustawa nie stanowi inaczej, administracje w zakresie łowiectwa sprawuje
samorzad województwa jako zadanie z zakresu administracji rzadowej.
Rozdział 3
Zasady gospodarki łowieckiej
Art. 8. 1. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierawców
lub zarzadców.
2. Odstrzały redukcyjne zwierzat łownych w parkach narodowych i rezerwatach, prowadzone
w oparciu o przepisy o ochronie przyrody, odbywaja sie na zasadach okreslonych w ustawie i
zgodnie z obowiazujacymi okresami ochronnymi i kryteriami selekcji.
3. Gospodarka łowiecka prowadzona jest na zasadach okreslonych w ustawie, w oparciu o
roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.
3a. Roczne plany łowieckie sporzadzane sa przez dzierawców obwodów łowieckich, po
zasiegnieciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i podlegaja zatwierdzeniu przez
własciwego nadlesniczego Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe w
uzgodnieniu z Polskim Zwiazkiem Łowieckim.
3b. Roczne plany łowieckie w obwodach wyłaczonych z wydzierawienia sporzadzane sa
przez ich zarzadców i podlegaja zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe.
3c. Roczne plany łowieckie dla:
1) obwodów łowieckich graniczacych z parkami narodowymi opiniowane sa dodatkowo
przez dyrektora parku narodowego,
2) obwodów łowieckich, na terenie których znajduja sie obreby hodowlane, opiniowane sa
dodatkowo, w zakresie pozyskania pimaka i łyski przez uprawnionych do rybactwa w
rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1995 r. o rybactwie sródladowym (Dz.U. z 1999 r. Nr
66, poz. 750, z pózn. zm.).
3d. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub uzgodnienia w całosci lub czesci rocznego
planu łowieckiego zainteresowanemu przysługuje odwołanie odpowiednio do dyrektora
regionalnej dyrekcji lub Dyrektora Generalnego Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe.
3e. Wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporzadzaja dyrektorzy regionalnych dyrekcji
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe w uzgodnieniu z marszałkami
województwa i Polskim Zwiazkiem Łowieckim.
4. Minister własciwy do spraw srodowiska w porozumieniu z ministrem własciwym do
spraw rolnictwa, po zasiegnieciu opinii Polskiego Zwiazku Łowieckiego, okresli, w
drodze rozporzadzenia, szczegółowy sposób sporzadzania rocznych planów łowieckich i
wieloletnich łowieckich planów hodowlanych dla sasiadujacych ze soba obwodów
łowieckich o zblionych warunkach przyrodniczych (rejonów hodowlanych) oraz sposób
zatwierdzania rocznych planów łowieckich, uwzgledniajac zasade optymalnego
gospodarowania populacjami zwierzat łownych oraz ochrony lasu przed szkodami
wyrzadzanymi przez te zwierzeta
Art. 9. 1. Ochrona zwierzyny - poza zasadami okreslonymi w przepisach o ochronie przyrody
- obejmuje tworzenie warunków bezpiecznego bytowania zwierzyny, a w szczególnosci:
1) zwalczanie kłusownictwa i wszelkich zjawisk szkodnictwa łowieckiego,
2) zakaz - poza polowaniami i odłowami, sprawdzianami pracy psów mysliwskich, a take
szkoleniami ptaków łowczych, organizowanymi przez Polski Zwiazek Łowiecki - płoszenia,
chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
3) zakaz wybierania jaj i pisklat oraz niszczenia legowisk, nor i gniazd ptasich.
2. Zakaz chwytania i przetrzymywania zwierzyny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
dotyczy szczególnych przypadków, na które wyrazi uprzednio zgode starosta.
3. Do celów hodowlanych, w tym eksportu, oraz celów naukowych dozwolone jest łowienie
zwierzyny ywej wyłacznie w sieci i nieraniace pułapki, w tym pułapki niechwytajace za
konczyne.
Art. 10. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszanców
wymaga zezwolenia starosty.
Art. 11. 1. Łowiectwo jest prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami uytkowania
terenów rolnych, lesnych i rybackich, w warunkach stałego polepszania zwierzynie
srodowiska jej bytowania.
2. Gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczególnosci:
1) tworzenia stałych i okresowych osłon dla zwierzyny (lasy, zadrzewienia, zakrzewienia,
remizy, osłony miejsc legowych),
2) wzbogacania naturalnej bazy erowej dla zwierzyny w lasach,
3) zachowania istniejacych naturalnych zbiorników wodnych, rekonstrukcji i tworzenia
nowych,
4) racjonalnego stosowania srodków chemicznych w rolnictwie i lesnictwie,
5) stosowania terminów i technik agrotechnicznych niezagraajacych bytowaniu zwierzyny
na danym terenie,
6) utrzymywania korytarzy (ciagów) ekologicznych dla zwierzyny,
7) utrzymywania struktury wiekowej i płciowej oraz liczebnosci populacji zwierzyny
własciwych dla zapewnienia równowagi ekosystemów oraz realizacji głównych celów
gospodarczych w rolnictwie, lesnictwie i rybactwie,
8) ochrony zwierzyny przed zagroeniem ruchu pojazdów samochodowych na drogach
krajowych i wojewódzkich.
3. Dzierawcy i zarzadcy obwodów łowieckich oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci
miast) i nadlesniczowie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe współdziałaja
w sprawach zwiazanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególnosci w
zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.
Art. 12. Dzierawcy i zarzadcy obwodów łowieckich moga, po uzyskaniu zgody własciciela,
posiadacza lub zarzadcy gruntu, wyznaczac i oznakowywac zakazem wstepu obszary
stanowiace ostoje zwierzyny oraz wznosic urzadzenia zwiazane z prowadzeniem gospodarki
łowieckiej.
Art. 13. Dzierawcy i zarzadcy obwodów łowieckich obowiazani sa dokarmiac zwierzyne,
zwłaszcza w okresach wystepowania niedostatku eru naturalnego oraz wówczas, gdy w
sposób istotny moe to wpłynac na zmniejszenie szkód wyrzadzanych przez zwierzyne w
uprawach i płodach rolnych oraz w gospodarce lesnej.
Art. 14. Dzierawcy i zarzadcy obwodów łowieckich oraz własciciele, posiadacze i zarzadcy
gruntów sa obowiazani zawiadomic własciwy organ Panstwowej Inspekcji Weterynaryjnej
lub urzad gminy albo najbliszy zakład leczniczy dla zwierzat o dostrzeonych objawach
chorób zwierzat yjacych wolno.
Art. 15. 1. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi
własnosc dzierawcy lub zarzadcy obwodu łowieckiego, a na terenach niewchodzacych w
skład obwodów łowieckich - własnosc Skarbu Panstwa.
2. Zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi własnosc Skarbu Panstwa.
3. Osoby wykonujace polowanie moga odstapiona im zwierzyne spoytkowac według
własnego uznania, z wyłaczeniem odprzeday.
4. Minister własciwy do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc
ekwiwalentu za zwierzyne bezprawnie pozyskana, podmioty własciwe do zagospodarowania
w imieniu Skarbu Panstwa bezprawnie pozyskanej zwierzyny, pobrania srodków
pochodzacych ze sprzeday tusz oraz nalenego ekwiwalentu, uwzgledniajac sposób
pozyskania zwierzyny, jej gatunek, wielokrotnosc wartosci rynkowej tuszy, a w przypadku
samców zwierzyny płowej take jej wartosc trofealna.
Art. 16. 1. Zabrania sie chowu i hodowli zamknietej zwierzat łownych, z wyjatkiem baanta
oraz zwierzat uznanych za zwierzeta gospodarskie na podstawie odrebnych przepisów.
2. Minister własciwy do spraw srodowiska moe wydac zgode na chów i hodowle zamknieta
zwierzat łownych niebedacych zwierzetami gospodarskimi do celów badan naukowych,
dydaktyki, zasiedlen lub eksportu zwierzyny ywej.
Rozdział 4
Działalnosc gospodarcza w zakresie łowiectwa
Art. 17. 1. Działalnosc gospodarcza polegajaca na swiadczeniu usług turystycznych
obejmujacych:
1) polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) polowania za granica - jest działalnoscia regulowana w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do
rejestru polowan, zwanego dalej "rejestrem".
2. Organem prowadzacym rejestr jest marszałek województwa własciwy ze wzgledu na
siedzibe albo miejsce zamieszkania przedsiebiorcy, zwany dalej "organem rejestrowym".
Art. 18. 1. Przedsiebiorca wykonujacy działalnosc, o której mowa w art. 17 ust. 1, jest
obowiazany spełniac nastepujace warunki:
1) ustanowic obowiazkowe zabezpieczenie majatkowe roszczen osób trzecich z tytułu
niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowiazania przez przedsiebiorce,
2) złoyc z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomosci zasad wykonywania polowania
oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudniac osobe spełniajaca ten warunek,
3) składac organowi rejestrowemu oryginały dokumentów potwierdzajacych zawarcie
kolejnych umów, albo dokonania kolejnej blokady srodków finansowych, o których mowa w
ust. 3.
2. Warunkiem wykonywania działalnosci, o której mowa w art. 17 ust. 1, jest równie
niekaralnosc przedsiebiorcy i osób kierujacych jego działalnoscia za przestepstwo okreslone
ustawa oraz przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, polega na:
1) zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w
zwiazku z wykonywaniem działalnosci, albo
2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo
3) blokadzie srodków finansowych na rachunku bankowym, na rzecz własciwego zarzadu
województwa, w wysokosci 4 % rocznego przychodu z tytułu wykonywania przez
przedsiebiorce działalnosci gospodarczej, o której mowa w art. 17 ust. 1, uzyskanego w roku
obrotowym poprzedzajacym rok zawarcia umowy, jednak nie mniej ni równowartosc w
złotych 20.000 euro obliczona według sredniego kursu walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiaca poprzedzajacego miesiac, w którym została
dokonana blokada srodków.
4. Minister własciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
własciwym do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia, minimalna wysokosc
sumy gwarancji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, uwzgledniajac zakres wykonywanej przez
przedsiebiorców działalnosci.
5. Minister własciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
własciwym do spraw srodowiska, po zasiegnieciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczen, okresli,
w drodze rozporzadzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiazkowego, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, termin powstania obowiazku ubezpieczenia oraz minimalna sume
gwarancyjna , biorac w szczególnosci pod uwage specyfike wykonywanej działalnosci.
Art. 19. 1. Wpisu do rejestru dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku przedsiebiorcy,
który powinien zawierac:
1) firme oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiebiorca taki numer posiada,
2) wskazanie siedziby przedsiebiorcy i jego adresu, a w przypadku osoby fizycznej - równie
jej adresu zamieszkania,
3) numer w rejestrze przedsiebiorców albo w ewidencji działalnosci gospodarczej,
4) okreslenie zakresu działalnosci, która ma byc objeta wpisem do rejestru.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiebiorca składa oswiadczenie
nastepujacej tresci: "Oswiadczam, e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru polowan sa kompletne i zgodne z prawda;
2) znane mi sa i spełniam warunki wykonywania działalnosci gospodarczej w zakresie
swiadczenia usług turystycznych obejmujacych polowania wykonywane przez cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub polowania za granica, okreslone w ustawie z dnia
13 pazdziernika 1995 r. - Prawo łowieckie".
3. Oswiadczenie powinno równie zawierac:
1) firme przedsiebiorcy,
2) wskazanie siedziby przedsiebiorcy, a w przypadku osoby fizycznej - równie jej miejsca
zamieszkania i adresu,
3) oznaczenia miejsca i daty złoenia oswiadczenia,
4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiebiorcy, ze wskazaniem imienia i
nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. Do wniosku przedsiebiorca dołacza oryginał umowy, o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1
albo 2, badz oryginał dokumentu potwierdzajacego dokonanie blokady srodków finansowych,
o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt. 3.
Art. 20. 1. Wpisowi do rejestru podlegaja dane, o których mowa w art. 19 ust. 1, z wyjatkiem
adresu zamieszkania, jeeli jest on inny ni adres siedziby.
2. Przedsiebiorca jest obowiazany zgłaszac organowi rejestrowemu wszelkie zmiany danych,
o których mowa w art. 19 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Art. 21. 1. Egzamin ze znajomosci wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody
przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez ministra własciwego do spraw
srodowiska.
2. Złoenie z pozytywnym wynikiem egzaminu, o którym mowa w ust. 1, komisja
egzaminacyjna stwierdza zaswiadczeniem.
3. Minister własciwy do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia:
1) liczbe członków komisji, o której mowa w ust. 1, oraz jej skład, tak aby w skład komisji
wchodziło:
a) nie mniej ni 3 członków sposród ekspertów z dziedziny ochrony przyrody, gospodarki
łowieckiej oraz zasad posiadania i posługiwania sie mysliwska bronia palna,
b) przedstawiciel ministra własciwego do spraw srodowiska - jako przewodniczacy komisji,
c) przedstawiciel Polskiego Zwiazku Łowieckiego,
d) przedstawiciel Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe,
2) dokumenty, jakie przedstawia osoba ubiegajaca sie o przystapienie do egzaminu, o którym
mowa w ust. 1, umoliwiajace pełna identyfikacje tej osoby,
3) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 1, uwzgledniajac objecie tym
egzaminem sprawdzenia znajomosci przepisów dotyczacych ochrony przyrody, gospodarki
łowieckiej oraz posiadania i posługiwania sie mysliwska bronia palna,
4) wzór zaswiadczenia, o którym mowa w ust. 2.
Art. 22. 1. Przedsiebiorca wykonujacy działalnosc gospodarcza w zakresie obrotu zwierzyna
ywa oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich czesciami, z wyłaczeniem sprzeday dokonywanej
przez dzierawców i zarzadców obwodów łowieckich na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jest obowiazany:
1) prowadzic ewidencje skupu w kadym punkcie skupu,
2) zapewniac badania zwierzyny i miesa zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób
zakaznych zwierzat, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz Inspekcji Weterynaryjnej.
2. Minister własciwy do spraw srodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres
ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej wzór, kierujac sie rodzajem wykonywanej
działalnosci gospodarczej w zakresie obrotu zwierzyna ywa lub tuszami zwierzyny i ich
czesciami.
Art. 22a. 1. Organ rejestrowy wydaje decyzje o zakazie wykonywania przez przedsiebiorce
działalnosci objetej wpisem, gdy:
1) przedsiebiorca złoył oswiadczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 2, niezgodne ze stanem
faktycznym,
2) przedsiebiorca nie usunał naruszen warunków wykonywania działalnosci objetej wpisem
w wyznaczonym przez organ terminie,
3) stwierdzi raace naruszenie warunków wykonywania działalnosci objetej wpisem przez
przedsiebiorce.
2. Raacym naruszeniem warunków wykonywania działalnosci jest:
1) nieprzedłoenie organowi rejestrowemu oryginału umowy, o której mowa w art. 18 ust. 3
pkt 1 albo 2, badz oryginału dokumentu potwierdzajacego dokonanie blokady srodków
finansowych, o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3,
2) wykonywanie działalnosci poza zakresem okreslonym we wniosku.
Art. 22b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnosci gospodarczej.
Rozdział 5
Obwody łowieckie
Art. 23. 1. Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciagłej powierzchni, zamknietej jego
granicami, nie mniejszy ni trzy tysiace hektarów, na którego obszarze istnieja warunki do
prowadzenia łowiectwa.
2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wzgledami racjonalnej gospodarki
łowieckiej i warunkami terenowymi, moga byc tworzone, za zgoda ministra własciwego do
spraw srodowiska, obwody łowieckie o mniejszej powierzchni.
Art. 24. 1. Obwody łowieckie dziela sie na obwody łowieckie lesne i polne.
2. Obwód łowiecki lesny jest to obszar, w którym grunty lesne stanowia co najmniej 40%
ogólnej powierzchni tego obszaru.
3. Obwód łowiecki polny jest to obszar, w którym grunty lesne stanowia mniej ni 40%
ogólnej powierzchni tego obszaru.
Art. 25. Obwody łowieckie sa tworzone przy uwzglednieniu nastepujacych zasad:
1) optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju
preferowanych gatunków zwierzyny,
2) unikania dzielenia zbiorników wodnych,
3) ustalania przebiegu granic po naturalnych lub wyraznych znakach w terenie.
Art. 26. W skład obwodów łowieckich nie wchodza:
1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjatkiem rezerwatów lub ich czesci, w których
na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono
wykonywania polowania,
2) tereny w granicach administracyjnych miast; jeeli jednak granice te obejmuja wieksze
obszary lesne lub rolne, z obszarów tych moe byc utworzony obwód łowiecki lub moga byc
one właczone do innych obwodów łowieckich,
3) tereny zajete przez miejscowosci niezaliczane do miast, w granicach obejmujacych
zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami
wewnatrz tych miejscowosci,
4) budowle, zakłady i urzadzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego,
przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o
charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzen.
Art. 27. 1. Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w
obrebie województwa własciwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po zasiegnieciu
opinii własciwego dyrektora regionalnej dyrekcji Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe i Polskiego Zwiazku Łowieckiego, a take własciwej izby rolniczej.
2. Jeeli obwód łowiecki ma sie znajdowac w obszarze wiecej ni jednego województwa,
uchwałe, o której mowa w ust. 1, podejmuje sejmik województwa własciwy dla
przewaajacego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa własciwym dla
pozostałego gruntu.
3. Podział na obwody łowieckie obszarów gruntów pozostajacych w zarzadzie organów
wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz zmiana granic tych
obwodów odbywa sie w porozumieniu z tymi organami.
Art. 28. 1. Obwody łowieckie wydzierawia sie kołom łowieckim Polskiego Zwiazku
Łowieckiego, z zastrzeeniem ust. 1a.
1a. Obwody łowieckie podlegaja wydzierawieniu przez Polski Zwiazek Łowiecki tylko
wtedy, gdy adne koło łowieckie nie jest zainteresowane ich dzierawieniem i tylko do czasu
złoenia oferty przez koło łowieckie.
2. Minister własciwy do spraw srodowiska, po zasiegnieciu opinii Polskiego Zwiazku
Łowieckiego, moe, w drodze decyzji, wyłaczyc obwody łowieckie z wydzierawiania i
przekazac je na czas nie krótszy ni 10 lat w zarzad z przeznaczeniem na osrodki hodowli
zwierzyny, w których - oprócz polowania - realizowane sa cele zwiazane w szczególnosci z:
1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdraaniem nowych osiagniec z
zakresu łowiectwa,
2) prowadzeniem badan naukowych,
3) odtwarzaniem populacji zanikajacych gatunków zwierzat dziko yjacych,
4) hodowla rodzimych gatunków zwierzat łownych w celu zasiedlania łowisk,
5) hodowla zwierzat łownych szczególnie poytecznych w biocenozach lesnych,
6) prowadzeniem szkolen z zakresu łowiectwa.
3. Osrodki hodowli zwierzyny moga byc prowadzone za zgoda ministra własciwego do
spraw srodowiska przez: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Polski Zwiazek
Łowiecki, instytucje naukowo-dydaktyczne oraz inne jednostki, które do dnia wejscia w ycie
ustawy prowadziły takie osrodki. Prawo do prowadzenia osrodków hodowli zwierzyny jest
niezbywalne.
4. Minister własciwy do spraw srodowiska, po zasiegnieciu opinii Polskiego Zwiazku
Łowieckiego, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegółowe zasady przekazywania w zarzad
obwodów łowieckich wyłaczonych z wydzierawiania, uwzgledniajac tryb postepowania,
jednostkom, których zadania ustawowe daja gwarancje realizacji celów, o których mowa w
ust. 2.
Art. 29. 1. Obwody łowieckie wydzierawiaja, na wniosek Polskiego Zwiazku Łowieckiego,
po zasiegnieciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz własciwej izby rolniczej:
1) obwody łowieckie lesne - dyrektor regionalnej dyrekcji Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe,
2) obwody łowieckie polne - starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej.
3) obwody łowieckie znajdujace sie na terenie wiecej ni jednego powiatu - starosta powiatu,
na terenie którego znajduje sie najwieksza czesc obwodu łowieckiego.
1a. Obwód łowiecki obejmujacy obszar gruntów pozostajacych w zarzadzie organów
wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania moe byc wydzierawiony
kołom łowieckim za zgoda tych organów.
2. Obwody łowieckie wydzierawia sie na czas nie krótszy ni 10 lat. Po upływie tego
okresu dotychczasowemu dzierawcy przysługuje pierwszenstwo w zawarciu umowy
dzierawy na dalszy okres.
3. W przypadku podziału obwodu łowieckiego dotychczasowemu dzierawcy lub zarzadcy
przysługuje prawo wyboru dzierawy lub zarzadzania jednym z obwodów łowieckich
powstałych z podziału.
4. W przypadku podziału obwodu łowieckiego lub zmiany jego granic nastepuje rozliczenie
z jego dotychczasowym dzierawca lub zarzadca z tytułu nadpłaconego czynszu
dzierawnego oraz nakładów na zagospodarowanie, poniesionych w ostatnich 2 latach przed
dokonaniem tego podziału lub zmian. Kwote ustalona w rozliczeniu wypłaca ustepujacemu
dzierawcy lub zarzadcy dzierawca lub zarzadca nowo utworzonego obwodu łowieckiego.
5. Zasada okreslona w ust. 4 obowiazuje take w przypadku wyłaczenia obwodu łowieckiego
z wydzierawienia w trakcie trwania umowy dzierawy.
6. W przypadku okreslonym w art. 28 ust. 1a i przekazaniu przez Polski Zwiazek Łowiecki
dzierawionego obwodu łowieckiego kołu łowieckiemu, nastepuje rozliczenie miedzy
stronami obejmujace zwrot nadpłaconego czynszu dzierawnego, nakładów poniesionych na
zagospodarowanie obwodu za okres dzierawy obwodu łowieckiego przez Polski Zwiazek
Łowiecki nie dłuszy jednak ni 2 ostatnie lata.
Art. 29a. 1. Umowa dzierawy obwodu łowieckiego w szczególnosci powinna zawierac:
1) numer i powierzchnie obwodu łowieckiego,
2) obszar gruntów lesnych i polnych wchodzacych w skład obwodu łowieckiego,
3) kategorie obwodu łowieckiego,
4) wysokosc czynszu za dzierawe obwodu łowieckiego i termin jego płatnosci,
5) obowiazki stron umowy,
6) zasady zastosowania odstrzału zastepczego,
7) sposób i terminy rozliczen miedzy stronami umowy w przypadku jej rozwiazania.
2. Umowa dzierawy obwodu łowieckiego ulega rozwiazaniu w przypadku:
1) wyłaczenia obwodu łowieckiego z wydzierawienia,
2) rozwiazania koła łowieckiego,
3) zgodnego oswiadczenia stron.
3. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczace dzierawy.
Art. 30. 1. W przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu
łowieckiego dzierawcy obwodów łowieckich obowiazani sa do udziału w kosztach ochrony
lasu przed zwierzyna.
2. Udział w kosztach, o których mowa w ust. 1, uwzglednia sie w wysokosci czynszu za
dzierawe obwodu łowieckiego, przy czym udział ten przypada w całosci własciwemu
nadlesnictwu.
2a. Czynsz dzierawny ustala sie, w zalenosci od kategorii obwodu łowieckiego, mnoac
ilosc hektarów obszaru dzierawionego obwodu łowieckiego przez równowartosc pieniena
yta, stosujac wskaznik przeliczeniowy, który nie moe byc wyszy ni 0,07q yta za 1
hektar.
3. Minister własciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem własciwym do
spraw rolnictwa, po zasiegnieciu opinii Polskiego Zwiazku Łowieckiego, okresli, w drodze
rozporzadzenia:
1) zasady kategoryzacji obwodów łowieckich, uwzgledniajac liczebnosc poszczególnych
gatunków zwierzyny w okreslonych srodowiskach jej bytowania, rodzaj i wielkosc jej
pozyskania oraz nasilenie czynników antropogenicznych,
2) szczegółowe zasady ustalenia czynszu dzierawnego, uwzgledniajac powierzchnie i
kategorie obwodu łowieckiego, stosujac za podstawe do wyliczen cene yta ustalona na
podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.
431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz.
926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875),
3) szczegółowe zasady ustalania partycypacji, o której mowa w ust. 1, uwzgledniajac
niezrealizowanie rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania: łosi, jeleni, danieli i
saren, przy czym nie moe ona przekroczyc 10% wartosci wpływów ze sprzeday tusz tych
gatunków w roku poprzednim.
Art. 31. 1. Wydzierawiajacy obowiazany jest rozliczyc otrzymany czynsz dzierawny
miedzy nadlesnictwami i gminami.
2. Nadlesnictwu przypada czynsz odpowiadajacy powierzchni panstwowych gruntów
lesnych, a gminom - odpowiadajacy pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.
3. Za obwody łowieckie wyłaczone z wydzierawiania zarzadcy tych obwodów uiszczaja
ekwiwalent równy wysokosci sredniego czynszu za dzierawe, stosowanego w obwodach
łowieckich, wydzierawionych na obszarze danej gminy lub gmin sasiednich, a nalenosc
rozliczaja według zasad okreslonych w ust. 1 i 2.
Rozdział 6
Polski Zwiazek Łowiecki
Art. 32. 1. Polski Zwiazek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które
prowadza gospodarke łowiecka poprzez hodowle i pozyskiwanie zwierzyny oraz działaja na
rzecz jej ochrony poprzez regulacje liczebnosci populacji zwierzat łownych.
2. Polski Zwiazek Łowiecki posiada osobowosc prawna.
3. Polski Zwiazek Łowiecki oraz koła łowieckie działaja na podstawie ustawy oraz statutu
uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Zwiazku Łowieckiego.
4. Statut Polskiego Zwiazku Łowieckiego okresla w szczególnosci:
1) teren działania i siedzibe Polskiego Zwiazku Łowieckiego,
2) sposób nabywania i utraty członkostwa w Polskim Zwiazku Łowieckim oraz kole
łowieckim, zasady przynalenosci do kół łowieckich, przyczyny utraty członkostwa oraz
prawa i obowiazki członków,
3) organy Polskiego Zwiazku Łowieckiego oraz koła łowieckiego, ich kompetencje, tryb
dokonywania ich wyboru, zmiany badz uzupełnienia składu,
4) zadania koła łowieckiego i sposób ich realizacji oraz zasady reprezentowania koła
łowieckiego,
5) fundusze i majatek Polskiego Zwiazku Łowieckiego oraz koła łowieckiego, a take sposób
ich tworzenia, nabywania i zbywania,
6) warunki wanosci podejmowanych przez organy Polskiego Zwiazku Łowieckiego badz
koła łowieckiego uchwał,
7) sposób ustanawiania składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz Polskiego Zwiazku
Łowieckiego i koła łowieckiego,
8) zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu,
9) zasady postepowania wewnatrzorganizacyjnego,
10) wzory deklaracji członkowskich w Polskim Zwiazku Łowieckim oraz kole łowieckim,
11) sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowiazków członkowskich,
12) warunki i sposób łaczenia sie, podziału, rozwiazywania oraz likwidacji koła łowieckiego.
5. Osoba fizyczna moe zostac członkiem Polskiego Zwiazku Łowieckiego, jeeli:
1) jest pełnoletnia,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była karana za przestepstwa wymienione w prawie łowieckim,
4) nabyła uprawnienia do wykonywania polowania,
5) złoyła deklaracje i uisciła wpisowe.
6. Członkowie Polskiego Zwiazku Łowieckiego podlegaja obowiazkowemu ubezpieczeniu
od nastepstw nieszczesliwych wypadków i od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
czynnosci zwiazanych z gospodarka łowiecka i polowaniami.
Art. 32a. 1. Organami Polskiego Zwiazku Łowieckiego sa:
1) Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Zwiazku Łowieckiego, jako najwysza władza
Polskiego Zwiazku Łowieckiego, który tworza, wyłonieni w wyborach posrednich,
przedstawiciele kół łowieckich i przedstawiciele członków niezrzeszonych w kołach
łowieckich,
2) Naczelna Rada Łowiecka, do zadan której naley ustalanie kierunków i planów
działalnosci Polskiego Zwiazku Łowieckiego miedzy Krajowymi Zjazdami Delegatów oraz
realizacja innych zadan przewidzianych statutem, oraz Okregowe Rady Łowieckie,
3) Zarzad Główny jako organ zarzadzajacy.
2. Zarzad Główny Polskiego Zwiazku Łowieckiego reprezentuje Zwiazek na zewnatrz.
3. Polski Zwiazek Łowiecki zobowiazany jest posiadac organy kontroli wewnetrznej.
4. Statut Polskiego Zwiazku Łowieckiego moe przewidywac powoływanie innych organów
krajowych i okregowych, które realizuja - na terenie swego działania - zadania okreslone w
art. 34.
Art. 33. 1. Koła łowieckie zrzeszaja osoby fizyczne i sa podstawowym ogniwem
organizacyjnym w Polskim Zwiazku Łowieckim w realizacji celów i zadan łowiectwa.
2. Koła łowieckie posiadaja osobowosc prawna i ponosza odpowiedzialnosc za swoje
zobowiazania.
3. Osobowosc prawna koła łowieckie nabywaja i traca z dniem nabycia lub utraty
członkostwa w Polskim Zwiazku Łowieckim.
4. Wskazane statutem organy okregowe, o których mowa w art. 32a ust. 4, koordynuja i
nadzoruja działalnosc kół łowieckich oraz członków - osób fizycznych niezrzeszonych w
kołach łowieckich.
5. Organy, o których mowa w ust. 4, uchylaja, w ramach nadzoru, sprzeczne z prawem badz
statutem Polskiego Zwiazku Łowieckiego uchwały kół łowieckich.
6. W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Zwiazku Łowieckim oraz utraty
członkostwa w kole łowieckim zainteresowany moe - po wyczerpaniu postepowania
wewnatrzorganizacyjnego - dochodzic swoich praw na drodze sadowej.
Art. 33a. 1. Koło łowieckie powinno liczyc co najmniej 10 osób fizycznych bedacych
członkami Polskiego Zwiazku Łowieckiego.
2. Załoyciele koła podpisuja i składaja deklaracje członkowska.
3. Załoyciele koła, którzy podpisali i złoyli deklaracje, staja sie członkami koła z chwila
przyjecia go do Polskiego Zwiazku Łowieckiego.
Art. 34. Do zadan Polskiego Zwiazku Łowieckiego naley:
1) prowadzenie gospodarki łowieckiej,
2) troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracja rzadowa i samorzadowa,
jednostkami organizacyjnymi Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe i
parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie srodowiska
przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierzat łownych i innych zwierzat dziko
yjacych,
3) pielegnowanie historycznych wartosci kultury materialnej i duchowej łowiectwa,
4) ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej
zwierzat łownych,
5) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Polskiego Zwiazku Łowieckiego prawa,
zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich,
6) prowadzenie dyscyplinarnego sadownictwa łowieckiego,
7) organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa
mysliwskiego,
8) prowadzenie i popieranie działalnosci wydawniczej i wystawienniczej o tematyce
łowieckiej,
9) współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi,
10) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyna,
11) prowadzenie i popieranie hodowli uytkowych psów mysliwskich i ptaków łowczych,
12) realizacja innych zadan zleconych przez ministra własciwego do spraw srodowiska.
Art. 35. 1. Działalnosc Polskiego Zwiazku Łowieckiego jest finansowana z funduszy
własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z
działalnosci gospodarczej.
2. Dochód z działalnosci gospodarczej Polskiego Zwiazku Łowieckiego oraz kół łowieckich
słuy wyłacznie realizacji ich celów statutowych i nie moe byc przeznaczony do podziału
miedzy członków. Mienie Polskiego Zwiazku Łowieckiego i kół łowieckich nie podlega
podziałowi miedzy członków.
3. Przepisy regulujace zasady gospodarki finansowej stowarzyszen stosuje sie odpowiednio
do gospodarki finansowej Polskiego Zwiazku Łowieckiego.
Art. 35a. 1. Nadzór nad działalnoscia Polskiego Zwiazku Łowieckiego sprawuje minister
własciwy do spraw srodowiska.
2. Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr
79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) regulujace zasady
nadzoru nad stowarzyszeniami stosuje sie odpowiednio do nadzoru nad działalnoscia
Polskiego Zwiazku Łowieckiego.
Rozdział 7
Stra łowiecka
Art. 36. 1. Tworzy sie Panstwowa Stra Łowiecka jako umundurowana, uzbrojona i
wyposaona w terenowe, oznakowane srodki transportu formacje podległa wojewodzie.
1a. Koordynacje działan Panstwowej Stray Łowieckiej na obszarze województwa w
zakresie realizacji zadan, o których mowa w art. 37 ust. 1, prowadzi komendant wojewódzki
Panstwowej Stray Łowieckiej powoływany przez wojewode.
2. Dzierawcy i zarzadcy obwodów łowieckich maja obowiazek zatrudnic lub powołac co
najmniej jednego stranika, którego zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie
gospodarki łowieckiej.
3. Stra łowiecka stanowia:
1) Panstwowa Stra Łowiecka,
2) stranicy łowieccy powoływani lub zatrudniani przez dzierawców i zarzadców obwodów
łowieckich.
Art. 37. 1. Zadaniem Panstwowej Stray Łowieckiej jest kontrola realizacji przepisów
ustawy, a w szczególnosci w zakresie:
1) ochrony zwierzyny,
2) zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego,
3) zwalczania przestepstw i wykroczen w zakresie łowiectwa,
4) kontroli legalnosci skupu i obrotu zwierzyna.
2. Panstwowa Stra Łowiecka współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych w zakresie niezbednym do realizacji jego zadan ustawowych.
Art. 38. 1. Stranikiem Panstwowej Stray Łowieckiej oraz stranikiem łowieckim moe byc
osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ukonczyła 21 lat,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
5) cieszy sie pozytywna opinia wydana przez komendanta wojewódzkiego Policji
własciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej,
6) posiada dobry stan zdrowia,
7) nie była karana sadownie,
8) ukonczyła z wynikiem pozytywnym przeszkolenie według programu opracowanego
przez ministra własciwego do spraw srodowiska w porozumieniu z ministrem własciwym do
spraw wewnetrznych.
2. Stranicy Panstwowej Stray Łowieckiej sa pracownikami urzedów wojewódzkich.
Art. 38a. Stranikowi Panstwowej Stray Łowieckiej przysługuje bezpłatne umundurowanie
wraz z oznakami słubowymi i odznakami słubowymi, które zobowiazany jest nosic przy
wykonywaniu czynnosci słubowych.
Art. 39. 1. Na terenach obwodów łowieckich ochrona zwierzyny oraz ochrona mienia
dzierawców i zarzadców, zwalczaniem przestepstw i wykroczen w zakresie szkodnictwa
łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich polnych i
lesnych, zajmuja sie stranicy Panstwowej Stray Łowieckiej, na zasadach okreslonych w
Kodeksie postepowania karnego i Kodeksie postepowania w sprawach o wykroczenia.
2. Stranicy Panstwowej Stray Łowieckiej przy wykonywaniu zadan okreslonych w ust. 1
maja prawo do:
1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestepstwa lub wykroczenia w celu
ustalenia ich tosamosci,
2) nakładania i sciagania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na
terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego,
3) zatrzymywania i dokonywania kontroli srodków transportu w obwodach łowieckich oraz
w ich bezposrednim sasiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przegladania
zawartosci bagay, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestepstwa
lub wykroczenia,
4) przeszukania osób, pomieszczen i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego
podejrzenia o popełnienie przestepstwa lub wykroczenia na zasadach okreslonych w
Kodeksie postepowania karnego,
5) ujecia sprawcy przestepstwa lub wykroczenia na goracym uczynku lub w poscigu
podjetym bezposrednio po popełnieniu przestepstwa i doprowadzenia do jednostki Policji,
6) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzacych z przestepstwa lub
wykroczenia oraz narzedzi i srodków słuacych do ich popełnienia, oraz ich zabezpieczenia,
7) prowadzenia dochodzen oraz wnoszenia i popierania aktu oskarenia w postepowaniu
uproszczonym, jeeli przedmiotem przestepstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach
okreslonych w Kodeksie postepowania karnego,
8) prowadzenia postepowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed
kolegium do spraw wykroczen w charakterze oskaryciela publicznego i wnoszenia srodków
zaskarania(9) do sadu rejonowego od rozstrzygniec kolegium do spraw wykroczen w
sprawach zwalczania wykroczen w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
9) dokonywania kontroli podmiotów prowadzacych skup, przerób i sprzeda tusz zwierzyny
lub ich czesci w zakresie sprawdzenia zródeł jej pochodzenia,
9a) dokonywania kontroli podmiotów prowadzacych obrót zwierzyna ywa oraz podmiotów
prowadzacych chów i hodowle zwierzat łownych w zakresie sprawdzenia zródeł ich
pochodzenia,
9b) dokonywania kontroli podmiotów prowadzacych sprzeda usług obejmujacych polowania
wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10) noszenia broni palnej bojowej, broni mysliwskiej srutowej, pałki wielofunkcyjnej i
kajdanek oraz pocisków, w tym pocisków niepenetracyjnych,
11) noszenia miotacza gazu obezwładniajacego,
12) adania niezbednej pomocy od instytucji panstwowych, zwracania sie o taka pomoc do
jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak równie w nagłych przypadkach do
kadego obywatela o udzielenie doraznej pomocy na zasadach okreslonych w przepisach o
Policji, okreslajacych szczegółowo zasady adania takiej pomocy.
3. Stranik Panstwowej Stray Łowieckiej moe, wobec osób uniemoliwiajacych
wykonywanie przez niego czynnosci okreslonych w ustawie, stosowac srodki przymusu
bezposredniego w postaci:
1) siły fizycznej,
2) chemicznych srodków obezwładniajacych w postaci miotacza gazu obezwładniajacego,
3) pałki wielofunkcyjnej,
4) kajdanek,
5) pocisków niepenetracyjnych.
4. Zastosowanie przez stranika Panstwowej Stray Łowieckiej srodków przymusu
bezposredniego, o których mowa w ust. 3, powinno odpowiadac potrzebom wynikajacym z
istniejacej sytuacji i zmierzac do podporzadkowania sie osoby wydanym poleceniom.
5. Jeeli zastosowanie srodków przymusu bezposredniego, o których mowa w ust. 3, okazało
sie niewystarczajace lub ich uycie ze wzgledu na okolicznosci danego zdarzenia nie jest
moliwe, stranik Panstwowej Stray Łowieckiej ma prawo uycia broni palnej w
nastepujacych przypadkach:
1) w celu odparcia bezposredniego i bezprawnego zamachu na ycie własne lub innej
osoby,
2) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemoca odebrac bron palna stranikowi
lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej,
3) przeciwko osobie niepodporzadkowujacej sie wezwaniu do natychmiastowego
porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzedzia, którego uycie zagrozic moe yciu
lub zdrowiu stranika albo innej osobie.
6. Uycie broni palnej powinno nastepowac w sposób wyrzadzajacy najmniejsza szkode
osobie, przeciwko której uyto broni i nie moe zmierzac do pozbawienia jej ycia, a take
narazic na niebezpieczenstwo utraty ycia lub zdrowia innych osób.
7. Do wykonywania przez stranika Panstwowej Stray Łowieckiej czynnosci, o których
mowa w ust. 2, a take do uycia przez niego srodków przymusu, o których mowa w ust. 3 i
5, stosuje sie odpowiednio przepisy o Policji.
8. Stranikowi Panstwowej Stray Łowieckiej wykonujacemu obowiazki na terenach
obwodów łowieckich przysługuja uprawnienia okreslone odrebnymi przepisami odnoszacymi
sie do:
1) Stray Ochrony Przyrody - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody;
2) Panstwowej Stray Rybackiej - w zakresie kontroli legalnosci dokonywania połowu,
3) straników lesnych - w zakresie zwalczania szkodnictwa lesnego.
9. Czynnosci, o których mowa w ust. 3, powinny byc wykonywane w sposób moliwie
najmniej naruszajacy dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjete.
10. Na sposób przeprowadzenia czynnosci, o których mowa w ust. 2, przysługuje zaalenie
do prokuratora.
11. Stranicy Panstwowej Stray Łowieckiej przy wykonywaniu czynnosci słubowych
korzystaja z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego dla
funkcjonariusza publicznego.
Art. 40. 1. Stranicy, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 2:
1) wykonujac zadania współdziałaja z Panstwowa Straa Łowiecka. Przy wykonywaniu
czynnosci słubowych przysługuja im uprawnienia oraz obowiazuja zasady, o których mowa
w art. 39 ust. 2 pkt 1, 5, 6, 9 i 11, ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 oraz ust. 9-11,
2) maja prawo do noszenia i uywania broni mysliwskiej w celach ochrony zwierzyny przed
drapienikami znajdujacymi sie na liscie zwierzat łownych, zgodnie z rocznym planem
łowieckim, o ile sa członkami Polskiego Zwiazku Łowieckiego.
2. Przy wykonywaniu czynnosci, o których mowa w ust. 1, stranik łowiecki ma obowiazek
nosic odznake stranika oraz na adanie okazywac legitymacje słubowa.
3. Bron mysliwska, o której mowa w ust. 1 pkt 2, moe byc nabywana przez dzierawców
badz zarzadców obwodów łowieckich oraz uywana, ewidencjonowana i przechowywana na
zasadach okreslonych w przepisach o broni i amunicji.
Art. 41. 1. Minister własciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem własciwym
do spraw wewnetrznych i Ministrem Sprawiedliwosci, okresli, w drodze rozporzadzenia,
szczegółowe wymogi kwalifikacji zawodowych, wzory legitymacji, umundurowania, oznak
słubowych oraz odznak słubowych straników Panstwowej Stray Łowieckiej, a take
szczegółowe kwalifikacje zawodowe, wzór oznaki i legitymacji stranika łowieckiego.
2. Minister własciwy do spraw srodowiska w porozumieniu z ministrem własciwym do
spraw wewnetrznych okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegółowe zasady:
1) współdziałania Panstwowej Stray Łowieckiej z Policja i Polskim Zwiazkiem Łowieckim,
2) posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej bojowej, broni mysliwskiej
srutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniajacego w siedzibach stray.
3. Minister własciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem własciwym do
spraw wewnetrznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegółowe sposoby uywania,
ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Panstwowej Stray Łowieckiej broni
palnej bojowej, broni mysliwskiej srutowej, amunicji i miotaczy gazu obezwładniajacego.
Rozporzadzenie powinno okreslac szczegółowe wymogi dotyczace przechowywania,
uywania, ewidencjonowania w siedzibach Panstwowej Stray Łowieckiej broni palnej
bojowej, broni mysliwskiej srutowej, amunicji do tej broni oraz miotaczy gazu
obezwładniajacego, a take wzory dokumentów niezbednych do ewidencjonowania broni i
amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniajacego, jej wydawania i zdania, jak równie
warunki techniczne, jakim powinien odpowiadac magazyn broni.
Rozdział 8
Wykonywanie polowania
Art. 42. 1. Polowanie moe byc wykonywane przez członków Polskiego Zwiazku
Łowieckiego lub cudzoziemców, o których mowa w art. 42a ust. 1, za zgoda dzierawcy lub
zarzadcy obwodu łowieckiego.
2. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiazany jest posiadac:
1) legitymacje członkowska Polskiego Zwiazku Łowieckiego. Wymóg ten nie dotyczy
cudzoziemców wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1,
2) pozwolenie na posiadanie broni mysliwskiej lub inny dokument uprawniajacy do jej
posiadania, jeeli wykonuje polowanie za pomoca broni przeznaczonej do celów łowieckich,
3) zezwolenie ministra własciwego do spraw srodowiska na łowienie zwierzyny przy
uyciu ptaka łowczego, jeeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.
3. Wyrónia sie trzy rodzaje uprawnien do wykonywania polowania:
1) podstawowe - uprawniajace do odstrzału zwierzat łownych, z wyjatkiem samców
zwierzyny płowej,
2) selekcjonerskie - uprawniajace do odstrzału wszystkich zwierzat łownych,
3) sokolnicze - uprawniajace do łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych.
4. Warunkiem uzyskania uprawnien do wykonywania polowania, o których mowa w ust. 3
pkt 1, jest:
1) odbycie rocznego stau w kole łowieckim lub osrodku hodowli zwierzyny,
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Zwiazek Łowiecki,
3) złoenie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed komisja egzaminacyjna powołana
przez Polski Zwiazek Łowiecki.
5. Z odbycia stau, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 zwolnieni sa:
1) osoby posiadajace wysze lub srednie wykształcenie lesne,
2) osoby posiadajace inne wysze wykształcenie o specjalnosci łowieckiej,
3) stranicy łowieccy pełniacy swe funkcje przez okres nie krótszy ni 2 lata,
4) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywaja z zamiarem stałego pobytu za
granica, jeeli posiadaja aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym
panstwie,
5) osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Zwiazku Łowieckim.
6. Warunkiem uzyskania uprawnien, o których mowa w ust. 3 pkt 2, jest:
1) posiadanie uprawnien podstawowych przez co najmniej 3 lata,
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Zwiazek Łowiecki,
3) złoenie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisja egzaminacyjna powołana
przez Polski Zwiazek Łowiecki.
7. Warunkiem uzyskania uprawnien, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jest:
1) posiadanie uprawnien podstawowych,
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Zwiazek Łowiecki,
3) złoenie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisja egzaminacyjna powołana
przez Polski Zwiazek Łowiecki.
8. Do wykonywania polowania indywidualnego jest wymagane, poza dokumentami
okreslonymi w ust. 2, pisemne upowanienie wydane przez dzierawce lub zarzadce obwodu
łowieckiego.
9. Polski Zwiazek Łowiecki ustala wysokosc opłat za szkolenie i egzaminowanie,
uwzgledniajac poniesione koszty.
10. Uprawnienia do wykonywania polowania wygasaja o ile zainteresowany w okresie 5 lat
od ich nabycia nie uzyskał członkostwa Polskiego Zwiazku Łowieckiego lub te po upływie 5
lat od ustania członkostwa w Polskim Zwiazku Łowieckim.
11. Minister własciwy do spraw srodowiska, okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb
wydawania zezwolen na łowienie zwierzyny przy uyciu ptaków łowczych, kierujac sie
potrzeba podtrzymania polskich zwyczajów i tradycji sokolniczych.
Art. 42a. 1. Uprawnienia do wykonywania polowania posiadaja take obywatele panstw
członkowskich Unii Europejskiej, jeeli posiadaja uprawnienia do wykonywania polowania w
panstwie członkowskim Unii Europejskiej i złoa egzamin uzupełniajacy w jezyku polskim
przed komisja, o której mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 3, z
obowiazujacych w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczacych zasad i warunków
wykonywania polowania, a take listy gatunków zwierzat łownych oraz okresów polowan na
te zwierzeta, a w przypadku uprawnien selekcjonerskich take zasad selekcji populacyjnej i
osobniczej zwierzyny płowej.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wygasaja po upływie 5 lat od dnia egzaminu.
Art. 42b. 1. Termin rozpoczecia i zakonczenia polowania indywidualnego oraz ilosc i
gatunek pozyskanej zwierzyny podlega wpisowi w ksiace ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, która zobowiazani sa posiadac dla kadego obwodu dzierawcy i zarzadcy
obwodów łowieckich.
2. W przypadku pozyskania zwierzyny na polowaniu indywidualnym mysliwy jest
zobowiazany odnotowac ten fakt w posiadanym upowanieniu do wykonywania polowania
indywidualnego:
1) w odniesieniu do zwierzyny grubej - przed podjeciem czynnosci transportowych,
2) w odniesieniu do zwierzyny drobnej - niezwłocznie po zakonczeniu polowania.(niniejszy
przepis wchodzi w ycie z dniem 31 czerwca 2005 r.)
3. Za dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest mysliwy wykonujacy
polowanie.
Art. 42c. Osoba prowadzaca punkt skupu obowiazana jest oznakowac tusze: łosi, jeleni,
danieli, muflonów, saren i dzików bezposrednio po dostarczeniu przez uprawnionego do
wykonywania polowania pozyskanej zwierzyny.
Art. 42d. Odstrzał samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów podlega ocenie co do jego
zgodnosci z zasadami selekcji osobniczej. Oceny w obwodach podlegajacych
wydzierawieniu dokonuja komisje powołane przez Polski Zwiazek Łowiecki, w skład
których wchodza przedstawiciele: Polskiego Zwiazku Łowieckiego oraz Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe, a w obwodach wyłaczonych z wydzierawienia ich
zarzadcy przy udziale odpowiednio przedstawiciela: Polskiego Zwiazku Łowieckiego albo
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe badz obu z nich.
Art. 42e. Minister własciwy do spraw srodowiska, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposób
wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich, uwzgledniajac kryteria wyceny Miedzynarodowej
Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny, a take sposób i forme ochrony trofeów rekordowych
oraz wielkosc trofeów, których wywóz za granice jest zabroniony.
Art. 43. 1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za
granica, niebedacy członkiem Polskiego Zwiazku Łowieckiego badz niespełniajacy
warunków okreslonych w art. 42a moe wykonywac polowanie po wykupieniu polowania u
przedsiebiorcy wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 17 ust. 1, albo na podstawie
zgody ministra własciwego do spraw srodowiska. Zgoda jest wydawana na wniosek
Polskiego Zwiazku Łowieckiego lub w przypadku polowan w obwodach zarzadzanych na
wniosek ich zarzadców.
1a. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, moe polowac wyłacznie w obecnosci
przedstawiciela dzierawcy lub zarzadcy obwodu łowieckiego bedacego członkiem Polskiego
Zwiazku Łowieckiego, który wskazuje zwierzyne przeznaczona do odstrzału i
odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu, o którym mowa w art. 42b ust. 1.
2. Minister własciwy do spraw srodowiska w porozumieniu z ministrem własciwym do
spraw wewnetrznych, po zasiegnieciu opinii Polskiego Zwiazku Łowieckiego, okresli, w
drodze rozporzadzenia:
1) sposób powoływania komisji egzaminacyjnych oraz zakres i tryb przeprowadzania
egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, art. 42 ust. 6 pkt 3, art. 42 ust. 7 pkt 3 i art.
42a ust. 1, uwzgledniajac:
a) koniecznosc zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przedstawicieli Polskiego
Zwiazku Łowieckiego, zarzadu województwa, Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe i Policji,
b) rodzaje uzyskiwanych uprawnien,
c) dokumenty wymagane do złoenia przed egzaminem,
d) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminów,
2) wzory dokumentów potwierdzajacych uzyskanie uprawnien, o których mowa w art. 42 ust.
3 i art. 42a ust. 1.
3. Minister własciwy do spraw srodowiska po zasiegnieciu opinii Polskiego Zwiazku
Łowieckiego, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegółowe warunki wykonywania
polowania oraz znakowania, o którym mowa w art. 42c, wzór upowanienia do wykonywania
polowania indywidualnego, wzór ksiaki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym,
uwzgledniajac istniejace polskie zwyczaje łowieckie oraz kierujac sie troska o
bezpieczenstwo osób i mienia.
Art. 44. 1. Minister własciwy do spraw srodowiska w porozumieniu z ministrem własciwym
do spraw rolnictwa i po zasiegnieciu opinii Panstwowej Rady Ochrony Przyrody oraz
Polskiego Zwiazku Łowieckiego okresli, w drodze rozporzadzenia, dla terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci, okresy polowan na zwierzeta łowne.
2. Marszałek województwa jest uprawniony do skracania, w uzasadnionych przypadkach,
okresów polowan na terenie województwa, po zasiegnieciu opinii Polskiego Zwiazku
Łowieckiego.
3. Minister własciwy do spraw srodowiska, po zasiegnieciu opinii Panstwowej Rady
Ochrony Przyrody, moe zezwolic na dokonanie odstrzału lub odłowu zwierzyny dla celów
naukowych z pominieciem okresów ochronnych.
Art. 45. 1. W przypadku nadmiernego zageszczenia zwierzyny, zagraajacego trwałosci
lasów, nadlesniczy działajacy z upowanienia dyrektora regionalnej dyrekcji Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe po zasiegnieciu opinii Polskiego Zwiazku
Łowieckiego wydaje decyzje administracyjna, nakazujaca dzierawcy lub zarzadcy obwodu
łowieckiego wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.
2. Jeeli dzierawca obwodu łowieckiego nie realizuje rocznego planu łowieckiego w
zakresie pozyskania zwierzyny, nadlesniczy działajacy z upowanienia dyrektora regionalnej
dyrekcji Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe wydaje postanowienie o
zastosowaniu odstrzału zastepczego zwierzyny, według zasad okreslonych w umowie
dzierawy obwodu łowieckiego.
3. W przypadku szczególnego zagroenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów
produkcyjnych i uytecznosci publicznej przez zwierzyne, starosta, w porozumieniu z
Polskim Zwiazkiem Łowieckim, moe wydac decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym
zwierzyny.
4. Odstrzały redukcyjne i zastepcze zwierzyny moga przeprowadzac wyłacznie osoby
uprawnione do wykonywania polowania.
Rozdział 9
Szkody łowieckie
Art. 46. 1. Dzierawca lub zarzadca obwodu łowieckiego obowiazany jest do wynagradzania
szkód wyrzadzonych:
1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,
2) przy wykonywaniu polowania.
2. Ogledzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a take ustalania wysokosci
odszkodowania dokonuja przedstawiciele zarzadcy lub dzierawcy obwodu łowieckiego. Na
adanie strony w ogledzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokosci odszkodowania
uczestniczy przedstawiciel własciwej terytorialnie izby rolniczej.
Art. 47. 1. Własciciele lub posiadacze gruntów rolnych i lesnych powinni, zgodnie z
potrzebami, współdziałac z dzierawcami i zarzadcami obwodów łowieckich w
zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46.
2. W przypadku gdy pomiedzy włascicielem lub posiadaczem gruntu a dzierawca lub
zarzadca obwodu łowieckiego powstał spór o wysokosc wynagrodzenia za szkody, o których
mowa w art. 46, strony moga zwrócic sie do własciwego ze wzgledu na miejsce powstałej
szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygniecia sporu.
Art. 48. Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiace własnosc Skarbu Panstwa jako deputaty
rolne na gruntach lesnych,
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzetu w
terminie odbiegajacym wiecej ni 14 dni od dnia zakonczenia okresu zbioru tego gatunku
roslin w danym regionie, okreslonego przez zarzad województwa;
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na
budowe przez dzierawce lub zarzadce obwodu łowieckiego urzadzen lub wykonywanie
zabiegów zapobiegajacych szkodom,
4) za szkody nieprzekraczajace wartosci 100 kg yta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
5) za szkody powstałe w płodach złoonych w sterty, stogi i kopce, w bezposrednim
sasiedztwie lasu,
6) za szkody w uprawach rolnych załoonych z raacym naruszeniem zasad
agrotechnicznych.
Art. 49. Minister własciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem własciwym do
spraw rolnictwa, okresli, w drodze rozporzadzenia, sposób postepowania przy szacowaniu
szkód w uprawach i płodach rolnych oraz wypłat odszkodowan za szkody, uwzgledniajac
terminy zgłoszenia szkody, obowiazek szacowania wstepnego i ostatecznego oraz obszar
uszkodzonej uprawy.
Art. 50. 1. Skarb Panstwa odpowiada za szkody wyrzadzone przez zwierzeta łowne objete
całoroczna ochrona.
2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrzadzane na obszarach:
1) obwodów łowieckich lesnych odszkodowania wypłaca Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe ze srodków budetu panstwa;
2) obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzacych w skład obwodów łowieckich
odszkodowania wypłaca zarzad województwa ze srodków budetu panstwa.
Rozdział 10
Przepisy karne
Art. 51. 1. Kto:
1) strzela do zwierzyny w odległosci mniejszej ni 500 m od miejsca zebran publicznych w
czasie ich trwania lub w odległosci mniejszej ni 100 m od zabudowan mieszkalnych,
2) wybiera jaja, piskleta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich legowiska,
3) przetrzymuje zwierzyne bez odpowiedniego zezwolenia,
4) niszczy nory i legowiska zwierzat łownych,
5) niszczy urzadzenia łowieckie, wybiera karme lub sól z lizawek,
6) poluje, nieposiadajac przy sobie wymaganych dokumentów,
7) wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upowanieniu do
wykonywania polowania indywidualnego (niniejszy przepis wchodzi w ycie z dniem 30
czerwca 2005 r.) - podlega karze grzywny.
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 orzekanie nastepuje w trybie przepisów o
postepowaniu w sprawach o wykroczenia.
Art. 52. Kto:
1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzedzia i
urzadzenia przeznaczone do kłusownictwa,
2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierzat łownych,
3) bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obrotu zwierzyne ywa lub mieso zwierzyny
ubitej,
4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszance,
5) sprawujac zarzad z ramienia dzierawcy, a w obwodach niewydzierawionych z ramienia
zarzadcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na
przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny ,
6) pozyskuje zwierzyne innego gatunku, innej płci lub w wiekszej liczbie, ni przewiduje
upowanienie wydane przez dzierawce lub zarzadce obwodu łowieckiego, - podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.
Art. 53. Kto:
1) poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeu morskim w pasie 3.000 m od brzegu w
głab morza lub 5000 m w głab ladu,
2) poluje z chartami lub ich mieszancami,
3) poluje w czasie ochronnym,
4) poluje nie posiadajac uprawnien do polowania,
5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomoca broni i amunicji innej ni mysliwska, srodków
i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o własciwosciach odurzajacych, sztucznego
swiatła, lepów, wnyków, elaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych
niedozwolonych srodków,
6) nie bedac uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny - podlega karze
pozbawienia wolnosci do lat 5.
Art. 54. 1. W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, sad moe orzec
przepadek broni, pojazdów, narzedzi i psów, przy uyciu których dokonane zostało
przestepstwo, a take przepadek trofeów, tusz zwierzyny i ich czesci.
2. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1, moe dotyczyc równie przedmiotów
niestanowiacych własnosci sprawcy.
Rozdział 11
Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe
Art. 55. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz.
324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128,
Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z
1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127,
poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446 i Nr 141, poz. 700)
w art. 11:
1) w ust. 1 po pkt 14 dodaje sie pkt 15 w brzmieniu:
"15) obrotu w kraju i z zagranica zwierzyna ywa oraz tuszami zwierzyny i ich czesciami, z
wyłaczeniem sprzeday dokonywanej przez dzierawców i zarzadców obwodów łowieckich
na terenie kraju, a take sprzeday usług turystycznych obejmujacych polowania w kraju dla
cudzoziemców i polowania za granica.";
2) po ust. 6 dodaje sie ust. 7 w brzmieniu:
"7. Zasady udzielania koncesji, o których mowa w ust. 1 pkt 15, okreslaja przepisy prawa
łowieckiego."
Art. 56. W ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr
21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627) w art. 47 w ust. 8
w pkt 1 wyrazy "straników łowieckich" zastepuje sie wyrazami "Panstwowej Stray
Łowieckiej".
Art. 57. W ustawie z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz.
492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) w art. 18 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy
"straników łowieckich" zastepuje sie wyrazami "Panstwowej Stray Łowieckiej".
Art. 58. 1. Przedsiebiorstwa zajmujace sie sprzedaa polowan dla cudzoziemców oraz
eksportem, obrotem zwierzyny ywej oraz tusz zwierzyny moga realizowac umowy zawarte
przed dniem wejscia w ycie ustawy przez okres 6 miesiecy od dnia jej wejscia w ycie.
2. Po upływie 6 miesiecy od dnia wejscia w ycie ustawy, działalnosc, o której mowa w ust.
1, moe byc prowadzona po uzyskaniu koncesji.
Art. 59. 1. Dotychczasowe zrzeszenie Polski Zwiazek Łowiecki staje sie Polskim Zwiazkiem
Łowieckim w rozumieniu ustawy.
2. Koła łowieckie utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów i istniejace w dniu
wejscia w ycie niniejszej ustawy staja sie kołami łowieckimi w jej rozumieniu.
3. Uprawnienia do wykonywania polowania nabyte przed dniem wejscia w ycie ustawy
zachowuja swoja moc i staja sie uprawnieniami do wykonywania polowania w jej
rozumieniu.
Art. 60. 1. Obwody łowieckie utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów staja sie
obwodami łowieckimi w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Obwody wyłaczone z wydzierawienia na podstawie dotychczasowych przepisów staja sie
osrodkami hodowli zwierzyny w rozumieniu niniejszej ustawy, pod warunkiem, e w ciagu 1
roku od dnia jej wejscia w ycie dostosuja realizowane cele do wymogów okreslonych w art.
28 ust. 2.
Art. 61. Umowy dzierawy obwodów łowieckich zawarte przed dniem wejscia w ycie
ustawy traca swoja wanosc z dniem 31 marca 1997 r., z zastosowaniem przepisu art. 29 ust.
2.
Art. 62. Przepisy wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 63, zachowuja swoja
moc, o ile nie sa sprzeczne z niniejsza ustawa, nie dłuej jednak ni w okresie 1 roku od dnia
jej wejscia w ycie.
Art. 63. Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierzat łownych i
prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr
101, poz. 444).
Art. 64. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.
Powyszy tekst jednolity nie zawiera artykułów od 2 do 5 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 o
zmianie ustawy Prawo łowieckie Dz. U. nr 172 poz. 1802 z dnia 4 sierpnia 2004 w
nastepujacym brzmieniu:
Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5, art. 15 ust. 4, art.
41 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r. ?
Prawo łowieckie zachowuja moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na
podstawie art. 5, art. 15 ust. 4, art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 43 ust. 2 i 3 w
brzmieniu nadanym niniejsza ustawa, jednak nie dłuej ni do dnia 30 czerwca 2005r.
Art. 3. Umowy dzierawy obwodów łowieckich zawarte przed dniem wejscia w ycie
ustawy zachowuja swa wanosc przez okres na jaki zostały zawarte.
Art. 4. Statut Polskiego Zwiazku Łowieckiego oraz statuty kół łowieckich zachowuja swoja
moc do czasu ich zastapienia przez statut uchwalony w mysl art. 32 ust. 3 ustawy, nie dłuej
jednak ni do dnia 31 grudnia 2005 r.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjatkiem art. 1 pkt
27 w zakresie art. 42b ust. 2 oraz pkt 3

 
 
Komentarze
Brak komentarzy.  
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.  
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
 
Fazy Księżyca
 
 
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
 
 
Losowa fotografia
 
 
  Powered by v6.01.15 © 2003-2005
  Evergreen by:
14263267 Unikalnych wizyt