Maj 10 2021 10:12:16
Nawigacja
Strona Główna
Historia Koła
Zarząd Koła
Kalendarz polowan zbiorowych
Obwody
Lista Członków
Prawo Łowieckie
Okresy Polowań
Forum
Kontakt
Szukaj
 
 
Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 4:51
 Zachód słońca: 20:12

 Dzień trwa:
15 Godzin 20 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:13
 
 
Historia Koła
 

Historia Koła

Koło łowieckie „Bażant” powstało jako pierwsze na terenie powiatu namysłowskiego po II wojnie światowej w 1946 roku i należy do najstarszych kół łowieckich w województwie opolskim. Założycielami Koła byli między innymi koledzy Kuchczyński Walenty, Czerny (inicjator założenia i Pierwszy Prezes Naszego Koła) Antonowicz Franciszek i Klim Piotr. Początkiem działalności koła było przyjęcie nazwy (Bażant), statusu oraz zasad wykonywania polowań. W początkowej fazie istnienia koła dzierżawiliśmy 3 obwody łowieckie. 4 listopada 2006 roku, w Kościele św. Franciszka w Namysłowie, odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji obchodów 60- lecia Koła Łowieckiego "Bażant" w Namysłowie, po której miał miejsce przemarsz pocztów sztandarowych do Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Tam w uroczystej oprawie odbyło się nadanie sztandaru Naszemu kołu oraz wręczenie odznaczeń łowieckich. Całość uroczystości uświetniły występy artystyczne młodzieży szkolnej.
Obecnie koło dzierżawi dwa polno- leśne obwody łowieckie o numerach 12 „Smogorzów”
i 16 „Woskowice”, o łącznej powierzchni 12 517 hektarów, w tym 1694 ha lasu. W obwodzie łowieckim nr 12 posiadamy własny staw rybny o powierzchni 5,5 ha, w którym bytują duże sumy, szczupaki, okonie, tołpyga, amur, lin i karp, którego jest najwięcej.
Nad stawem można spotkać żurawie, czaple, dzikie kaczki bardzo rzadko orła bielika oraz
w ostatnich latach licznie wydry, norki amerykańskie, także bobry, które budując żeremia powodują bardzo duże szkody upraw leśnych oraz nagminnie uszkadzają groble stawu.
Nad stawem znajduje się zabudowana wiata na 60 miejsc, w której odbywają się Walne Zgromadzenia Członków Koła, posiedzenia zarządu, szkolenia członków koła, zakończenia polowań zbiorowych, a przede wszystkim zakończenia tradycyjnych w Naszym kole polowań wigilijnych. Wiata, to również miejsce spotkań rodzinnych członków koła oraz imprez integracyjnych, najczęściej wieńczących prace gospodarcze na rzecz koła. Staw to również miejsce odpoczynku seniorów koła oraz organizacji zawodów wędkarskich dla dzieci i rodzin członków koła i miłośników myślistwa i wędkarstwa.
Przez szereg lat hodowaliśmy bażanty we własnej, wybudowanej przez członków koła, w pełni wyposażonej bażantarni, opiekunem której był nieżyjący już nasz kolega Józef Gruszkiewicz. Ilość przychówku pozwalała na zasiedlenie łowisk w obwodzie nr 12 i 16. Jednak z różnych, niezależnych od nas przyczyn (w 2013 roku) obiekt ten został przekazany Nadleśnictwu w Namysłowie.
Do połowy lat 90 - tych nasze koło słynęło z bardzo dużej ilości pozyskiwania zajęcy żywych i odstrzelonych. Sytuacja odmieniła się na niekorzyść pod koniec lat 90 - tych.
Na przełomie 70- lecia funkcjonowania koła stan osobowy ulegał ciągłym zmianom,
nie mniej jednak oscylował w liczbie około 40 myśliwych. Aktualnie członkami koła jest
47 myśliwych, z czego 3 niemacierzystych. Atutem jest fakt, że członkami Naszego koła w 99 % są lokalni mieszkańcy będący miejscowymi rolnikami, urzędnikami oraz osobami o wolnych zawodach. To z kolei przekłada się w sposób wymierny na ich indywidualne zaangażowanie w gospodarkę łowiecką koła, a przede wszystkim poczucie więzi, gospodarności oraz kreowania pozytywnego wizerunku braci łowieckiej wśród lokalnej społeczności.
Kolejnym atutem jest rodzinne i przyjacielskie zarządzanie kołem. Owszem zdarzają się odmienne zdania, czy też inne wizje, nie mniej jednak zawsze dochodzimy do kompromisu i zadowolenia z podejmowanych decyzji i działań. Tradycje łowieckie w Kole kultywują całe rodziny, nawet dwupokoleniowe. Do największej należy rodzina Kuchczyńskich, rodzina Szymańskich, rodzina Marszałków i rodzina Wołczańskich. Oprócz nich w życie koła są również zaangażowani członkowie rodzin myśliwych niebędący członkami PZŁ, którzy w różny sposób starają się wesprzeć działalność Koła.
Różnorodność środowiskowa członków Naszego koła pozwala na bardzo dobrą współpracę zarówno z administracją samorządową, administracją Lasów Państwowych, rolnikami oraz szkołami i innymi instytucjami.

Gospodarka łowiecka

Koło Łowieckie nr 1 „Bażant” w Namysłowie dzierżawi aktualnie dwa obwody łowieckie,tj. obwód łowiecki nr 12 „Smogorzów” oraz obwód łowiecki nr 16 „Woskowice”.
Obwód łowiecki nr 12 „Smogorzów” zajmuje ogólną powierzchnię 5415 ha, natomiast 1087 ha to powierzchnia lasów.
Opis granic obwodu nr 12:
od granicy województwa, koło byłej stacji PKP Głuszyna drogą powiatową nr 27104, w kierunku zachodnim do miejscowości Kowalowice i dalej drogą powiatową nr 27102 w kierunku południowo-zachodnim do mostu na rzece Widawa. Następnie rzeką na północny-zachód do granicy województwa i granicą tą w kierunku wschodnim, a dalej południowym do punktu wyjściowego koło byłej stacji PKP Głuszyna.
Obwód łowiecki nr 16 „Woskowice” zajmuje ogólną powierzchnię 7102 ha, natomiast 607 ha to powierzchnia lasów.
Opis granic obwodu nr 16:
od granicy województwa drogą gminną w kierunku południowym do wsi Szymonków i dalej na południe drogą powiatową nr 27341 do wsi Świniary. Ze wsi Świniary drogą powiatową nr 27342 w kierunku zachodnim do wsi Wierzbica Dolna i dalej drogą gminną do wsi Włochy. Z Włoch drogą powiatową nr 27111 na południe do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 we wsi Domaszowice, a następnie drogą tą w kierunku zachodnim przez wieś Domaszowice do wsi Gręboszów. Z Gręboszowa drogą powiatową nr 27115 w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 27145 we wsi Strzelce. Dalej drogą tą w kierunku północno-wschodnim do granicy województwa i granicą tą w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego.
Obydwa obwody są zaliczone do kategorii bardzo słabych. Łącznie koło gospodaruje na powierzchni 12517 ha, w tym 1694 ha lasu. Do połowy lat 90 dzierżawione obwody łowieckie obfitowały między innymi w bażanty, tym bardziej, że koło posiadało własną bażantarnię. Na powyższe z pewnością miał również wpływ znaczny wzrost populacji lisów. Niestety problem ten dotyczył większości okolicznych kół łowieckich. W 1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 2009 i 2011 roku Zarząd Koła podjął starania o introdukcję bażantów w dzierżawionych obwodach łowieckich nr 12 i 16. W związku z tym zakupiono w kolejnych latach po 500 sztuk młodych bażantów zasiedlając nimi dzierżawione obwody.
Od początku funkcjonowania Koła do roku 1964, finansowanie prac i inwestycji na dzierżawionych obwodach łowieckich następowało ze składek członkowskich oraz dotacji z urzędów gmin i Wojewódzkiego Zarządu PZŁ w Opolu. W latach 1964 – 1994 znacząca część środków finansowych uzyskiwana była ze sprzedaży zajęcy oraz płatności z tytułu organizacji indywidualnych polowań dewizowych na sarny rogacze.
Stan dzików i jeleni w dzierżawionych obwodach łowieckich nigdy nie pozwalał na organizację zbiorowych polowań dewizowych, które w przypadku innych kół stanowiły i stanowią istotne wpływy finansowe.
Od 2010 roku, w celu wzmocnienia populacji sarny, w szczególności sarny rogacza, część obwodu łowieckiego nr 12 została wyłączona z polowań na rogacze, za wyjątkiem indywidualnych polowań dewizowych.
Gospodarka łowiecka to również akcje zalesiania, które realizowano z powodzeniem w Leśnictwie Smogorzów, jak Leśnictwie Polkowskie. W akcjach brała udział również młodzież szkolna, jak sami leśnicy.
Od roku 2008 Zarząd Koła, jako jedyne w powiecie namysłowskim, podjął skuteczne starania o pozyskanie środków finansowych na tworzenie między innymi remiz śródpolnych oraz zalesianie nieużytków z gminy Namysłów. Środki te otrzymywane były z budżetu gminy Namysłów w ramach organizowanych konkursów ofert na dotacje, na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Od roku 2008 do 2014, zarząd Koła w kolejnych latach składał ww. oferty, w wyniku czego gmina Namysłów przyznawała środki finansowe na realizację nw. zadań. W 2015 roku, z powodu bierności władz samorządowych Namysłowa konkursu nie przeprowadzono. Żywimy jedynie nadzieję, że w kolejnych latach konkursy będą kontynuowane, oczywiście z pożytkiem dla otaczającej nas natury. Z otrzymanych funduszy z organizowanych konkursów Nasze Koła zakupiło sadzonki różnych drzew na zalesienie nieużytków, tworzenie remiz śródpolnych i żywopłotów.
Z konkursów przeznaczano również pieniądze na dokarmianie zwierząt dziko żyjących.
Dzięki opisanym wyżej konkursom udało się również zarybiać zbiornik wodny na stawie
w Smogorzowie.
Reasumując, otrzymane środki finansowe, zgodnie z ich przeznaczeniem, wykorzystano na zakup drzew i innych roślin na zalesienie nieużytków, tworzenie remiz śródpolnych oraz żywopłotów. Środki wykorzystywane były również na paszę dla zwierząt celem ich dokarmiania w okresach zimowych, oraz zakup narybku na staw Koła. Wszystkie prace, zgodnie z ofertą, były wykonywane w ramach prac gospodarczych przez członków koła oraz młodzież z okolicznych szkół.
Na dzierżawionych obwodach łowieckich nr 12 i 16 jest wybudowanych wiele urządzeń łowieckich, które co roku są inwentaryzowane i sprawdzane pod względem ich sprawności technicznej. Powyższe spowodowane jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa, ale również względami estetycznymi, gdyż „jak nas widzą, tak nas piszą”. Aktualnie budowa urządzeń łowieckich musi być całkowicie zgodna z wytycznymi przygotowanymi przez zarząd. Powyższe ma na celu zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa myśliwym oraz osobom postronnym, w szczególności wytyczne te dotyczą wszelkiego rodzaju licznych ambon i zwyżek umiejscowionych w obwodach.
Zdarzają się również przypadki uszkodzeń ambon w wyniku warunków pogodowych, wówczas niezbędna jest interwencja. Wszelkie zniszczone ambony, które nie ma możliwości wyremontować, muszą być usunięte.
W obszarach leśnych są również wybudowane paśniki- magazyny, na których przechowujemy karmę (kukurydza, siano, zboża), którą bez problemu można wykładać według potrzeb w trudnych okresach zimowych.
Aktualnie (2016 r.) stan urządzeń łowieckich na obwodzie nr 12 przedstawia się następująco:
 ambon – 62,
 paśników – 12,
 lizawek – 50,
natomiast w obwodzie nr 16 przedstawia się następująco:
 ambon – 45,
 paśników – 8,
 lizawek – 50.
Jednym z elementów gospodarki łowieckiej jest dokarmianie zwierzyny. Zdania na ten temat są podzielone, a i literatura różnie wskazuje potrzeby dokarmiania. Biorąc jednak pod uwagę trudne warunki zimowe, a co za tym idzie trudność w zdobywaniu pokarmu przez zwierzynę, w na naszych obwodach realizujemy dokarmianie. Bazujemy na własnych zapasach, którymi są buraki, ziemniaki, zboża, siano oraz kukurydza. We własnym zakresie, na bazie kukurydzy z własnych upraw, corocznie produkujemy kiszonkę.
Wszelkie prace związane z dokarmianiem, ale również inne prace na rzecz koła, odbywają się w ramach prac gospodarczych przez myśliwych i ich znajomych własnym sprzętem.
W lutym bieżącego roku Zarząd Koła podjął decyzję o budowie własnej podwody dla myśliwych, która jest pierwszą w historii koła. Dotychczas koła nie było stać na zakup nowej, nie mniej jednak przy zmobilizowaniu sił i środków, oraz własnym zaangażowaniu udało się przedsięwzięcie zakończyć sukcesem. Inicjatorem budowy był Łowczy Koła kol. Ryszard Kuchczyński oraz V- ce Łowczy Arkadiusz Legieda.

Ochrona przyrody

Jednym z wielu obszarów będących w zainteresowaniu myśliwych jest ochrona przyrody.
Na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich nr 12 i 16 nie ma żadnych rezerwatów przyrody. W latach 90- tych myśliwi z Naszego Koła czynnie uczestniczyli w organizowanych akcjach mających na celu utrzymanie należytego porządku i czystości na terenach przyleśnych. Bardzo dobrym przykładem mogą być akcje pn. „Sprzątanie Świata” organizowane przez Fundację Nasza Ziemia z Warszawy. W latach 1995- 2000 akcja ta cieszyła się bardzo dużym uznaniem. W trakcie jednej z nich w 1999 roku, liczna grupa członków Naszego Koła uprzątnęła 4 ha lasu oraz 2 km pobocza drogi śródleśnej w Smogorzowie. Wg. zapisów sprawozdania z akcji, zebrano wówczas 22 worki różnego rodzaju odpadów.
Oprócz lasów, członkowie Naszego Koła dbali również o przyrodę na terenach innych niż dzierżawione obwody łowieckie. Z inicjatywy Zarządu Koła, a w szczególności Łowczego kol. Ryszarda Kuchczyńskiego w 2012 roku liczna grupa myśliwych z Naszego Koła podjęła się kompleksowego uporządkowania parku w Namysłowie przy ul Pułaskiego. Jest to miejsce spacerów i aktywnego wypoczynku mieszkańców Namysłowa, można powiedzieć „płuca Namysłowa”. Efekty akcji przerosły wszelkie oczekiwania, w negatywnym tego słowa znaczeniu. Okazało się, że owo miejsce wypoczynku to jedno, wielkie wysypisko śmieci przykryte zielenią. Podczas akcji uprzątnięto między innymi stare telewizory, sanitariaty, znaki drogowe, elementy ogrodzenia, ramy rowerów, butelki i wiele innych, trudnych do opisania rzeczy.

Inwestycje, popularyzacja łowiectwa oraz tradycje łowieckie.

Koło Łowieckie nr1 „Bażant” w Namysłowie nie posiada swojej stałej siedziby.
W 1999 roku z inicjatywy byłego Prezesa Kol. jana Kozaka oraz ówczesnego Łowczego Leszka Krauzego, własnym sumptem Koło dokonało zakupu ponad 5,5 ha łąki w sąsiedztwie lasów Leśnictwa Smogorzów. Zakup ziemi pozwolił na wybudowanie w 2001 roku dwóch stawów rybnych o łącznej powierzchni 3,5 ha lustra wody. Realizację tej inwestycji prowadził nowo wybrany Prezes Kol. Jerzy Nowowiejski. Akwen wodny stał się ostoją ptactwa wodnego, wydry oraz bobrów. Dzięki własnym funduszom oraz dotacji konkursowej gminy Namysłów stawy są na bieżąco zarybiane, w efekcie czego możemy się pochwalić dorodnym sumami, szczupakami, amurami, tołpygami oraz karpiem, a także innym drobniejszym rybostanem. Stawy te do dnia dzisiejszego służą wypoczynkowi rodzinom myśliwym Naszego Koła. Zbiorniki wodne w latach 2017 i 2018 przeszły całościowe remonty polegające na pogłębieniu, wyczyszczeniu, wzmocnieniu i poszerzeniu grobli oraz budowy nowego przepustu pomiędzy stawami. W sąsiedztwie stawów bracia Adam i Radosław Kuchczyńscy wybudowali wiatę na 60 osób. W kolejnych latach, w ramach prac gospodarczych zabudowano tą wiatę, oraz z inicjatywy Łowczego Koła Kol. Ryszarda Kuchczyńskiego, przy tym obiekcie, wybudowano pomost rekreacyjno – wędkarski. Aktualnie w pomieszczeniu budowli odbywają się sezonowo posiedzenia WZCzK, posiedzenia Zarządu oraz imprezy okolicznościowe myśliwych i ich rodzin. W 2018 roku z inicjatywy kol. Ryszarda Kuchczyńskiego wytyczono nową drogę dojazdową do stawu wraz z nowym przejazdem, która stanowi przedłużenie ścieżki rekreacyjnej od strony miejscowości Smogorzów.
W 2014 roku, z inicjatywy braci Krzysztofa i Ryszarda Kuchczyńskiego, na podstawie decyzji Zarządu, dokonaliśmy zakupu 1,5 ha gruntów rolnych w okolicy miejscowości Pawłowice. Ponadto Nasze Koło dzierżawi 1,5 ha poletek zgryzowych od Nadleśnictwa Namysłów, oraz 5 ha gruntów rolnych od Gminy Namysłów i PKP. Na gruntach rolnych uprawiamy rośliny, które służą nam do produkcji pasz dla zwierzyny, a nadprodukcję sprzedajemy.
Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji przygotowań do zakupu dzierżawionych od PKP gruntów rolnych. Niezależnie od powyższego planujemy również budowę obiektu myśliwskiego z pokojami gościnnymi, przeznaczonymi na zakwaterowanie myśliwych dewizowych.
Od wielu dziesięcioleci Nasze Koło czynnie uczestniczy w uroczystościach dożynkowych gmin Namysłów, Wilków i Domaszowice, na dzierżawionych obwodach łowieckich. Uczestnictwo Nasze polega na współfinansowaniu imprez, propagowaniu myślistwa poprzez organizowanie wystaw o tematyce łowieckiej oraz serwowaniu kuchni myśliwskiej.
Nasze Koło współpracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną z okolicznych szkół z Głuszyny, Smogorzowa, ale także LO Namysłów i szkołą w Smarchowicach Wielkich. Młodzież szkolna uczestniczyła w zalesianiu nieużytków, zarybianiu stawu oraz dokarmianiu zwierząt podczas realizacji konkursu na dofinansowanie wyżej opisanych programów. Młodzież szkolna uczestniczy również w corocznym zbieraniu kukurydzy, która jest następnie magazynowana i wykładana podczas trudnych warunków zimowych.
Przedstawiciele Naszego Koła uczestniczą w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną, podczas których prowadzą prelekcje na temat ochrony przyrody, warunków bytowania zwierzyny oraz tradycji i zwyczajów łowieckich. W trakcie spotkań są omawiane również zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z broni oraz zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń łowieckich.
W październiku 2016 r. „Diana” Kol. Ewelina Szymańska została zaproszona na spotkanie z uczniami jednej z klas Szkoły Podstawowej w Rychtalu, tematem którego było łowiectwo
i poszanowanie otaczającej nas przyrody. Zainteresowanie uczniów prelekcją Naszej koleżanki było tak duże, że grono pedagogiczne zorganizowało na poczekaniu kolejne spotkanie z uczniami innych klas. Aktualnie Zarząd Koła, celem szerszego propagowania łowiectwa i ochrony przyrody, rozważa możliwość organizowania i prowadzenia podobnych spotkań z uczniami i młodzieżą różnego rodzaju szkół.

Nasze Koło współpracuje również z Zarządem Terenowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Namysłowie, gdzie od pięciu lat współorganizuje zawody wędkarskie „Mundurowe Michalice”, które skupiają wszystkie służby mundurowe tj. Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Policji, Wojska, Straży Granicznej oraz Służby Leśnej. W trakcie otwarcia zawodów przedstawiciele Naszego Koła przedstawiają walory kuchni myśliwskie, propagując w ten sposób łowiectwo.
Przedstawiciel Naszego Koła kol. Łyżniak Mirosław, będąc funkcjonariuszem Policji i jednocześnie Sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu, jest autorem licznych artykułów kwartalnika „Informator Związkowy”, który w nakładzie 1000 sztuk jest kolportowany wśród policjantów województwa opolskiego. W artykułach swych opisuje kulturę i tradycje łowieckie oraz przedstawia przepisy kulinarne z dziczyzny.
Myślistwo to również tradycje łowieckie, które w Naszym Kole kultywowane są od dziesięcioleci. Tradycją stały się uroczyste Msze Hubertowskie organizowane w dniu Naszego Patrona Świętego Huberta.
W Mszach Świętych uczestniczą zarówno myśliwi, ich rodziny jak i osoby zaproszone. Wszystkie Msze Święte koncelebruje kapelan myśliwych. Uświetnieniem mszy jest udział pocztów sztandarowych lokalnych kół łowieckich, w tym z Naszego Koła. Poczet Sztandarowy oraz przedstawiciele Naszego Koła uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez ZO PZŁ w Opolu oraz inne koła łowieckie.
Uczestniczą także w ślubach Naszych kolegów myśliwych, które odbywają się w galowej oprawie myśliwskiej, przez co uroczystości te cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Namysłowa.
Tradycja to również spotkania myśliwych podczas organizowanych polowań zbiorowych, które odbywają się zgodnie z przyjętymi zasadami, z udziałem myśliwych, naganki, zaproszonych gości.
Uświetnieniem organizowanych polowań zbiorowych jest gra na rogu myśliwskim. Sygnalistą w Naszym Kole od wielu lat jest kol. Adam Kuchczyński.
W Naszym Kole zgodnie z tradycją kultywuje się, że nowo wstępujący składają ślubowanie na pierwszym swoim polowaniu zbiorowym. Odbywa się to w podniosłej i uroczystej atmosferze.
Tradycyjnie od wielu dziesięcioleci polowania wigilijne odbywają się w dniu Wigilii Bożego Narodzenia. Jest to polowanie symboliczne, gdzie spotykamy się wszyscy na zbiórce, a następnie rozchodzimy się po kniei po czym wracamy na miejsce zbiórki, gdzie dzielimy się opłatkiem składamy sobie życzenia i zasiadamy do wspólnej wieczerzy.

Kynologia i strzelectwo myśliwskie

W czasie działalności Koła jego członkowie posiadali wiele psów użytkowych, które wierne swoim właścicielom, dobrze ułożone, służyły pomocą wszystkim członkom Naszego Koła, zarówno podczas polowań zbiorowych jak i indywidualnych. Liczba towarzyszy polowań od początku działalności koła wahała się w liczbie od 15, 20, nawet do 25 w poszczególny latach. Z uwagi na rodzinny charakter Koła, członkowie rodzin mają różne rasy psów, dzięki czemu użytkowość piesków jest wieloobszarowa. Najbardziej liczebną rasą są wyżły, których najwięcej jest w rodzinie Kuchczyńskich, następnie jamniki oraz posokowce.
Posiadanie psa to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność, tym bardziej użytkowego psa myśliwskiego. Ułożenie takiego „przyjaciela łowów” wymaga specjalnych umiejętności i doświadczenia menera, a nie jednokrotnie skierowania psa na szkolenie do szkółki. Efekty podejmowanego nauczania też są różne, nie mniej jednak bez względu na umiejętności naszego pupila pozostaje on wiernym towarzyszem łowów, a jego umiejętności tematem długich dyskusji i rozważań braci myśliwskiej. Oczywiście każdy mener „chwali swoje”, gdyż „pańskie oko konia tuczy”.
Na uwagę zasługuje fakt zainteresowania młodych myśliwych posiadaniem własnego czworonoga, gdyż jest to jednym z elementów podtrzymywania i kultywowania kynologicznych tradycji łowieckich, co zasługuje na uznanie młodych adeptów myślistwa.
W ostatnim czasie (2016 rok) nowymi podopiecznymi posokowcami bawarskim mogą się pochwalić: „Diana” Kol. Ewelina Szymańska, Kol. Szymon Borzyński oraz Kol. Szymon Mikitów.
Członkowie Naszego Koła biorą udział, indywidualnie i drużynowo, w zawodach strzeleckich zarówno wojewódzkich, krajowych jak i międzynarodowych. Nasz kol. Radosław Kuchczyński posiada „Klasę Mistrzowską” oraz „Brązowym Wawrzynem Strzeleckim”.

Odznaczenia i wyróżnienia łowieckie

Członkom Naszego Koła, w uznaniu zasług i osiągnięć zostało nadanych wiele odznaczeń łowieckich, zarówno za zasługi regionalne jak i centralne Aktualnie (do dnia 05.11.2016 r.) lista nadanych odznaczeń przedstawia się następująco:
 1 kolega posiada „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej”,
 1 kolega posiada „Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej”,
 8 kolegów posiada „Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej”,
 14 kolegów posiada „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”.

Niezależnie od powyższego Zarząd Naszego Koła corocznie wręcza uroczyście, podczas Walnych Zgromadzeń, wyróżnienia w postaci dyplomów i upominków, za bardzo dobre wyniki w zaangażowaniu na polowaniach zbiorowych i indywidualnych oraz w prace gospodarcze na rzecz koła. Wyróżnienia dotyczą również seniorów kol. Bogdana Jurkowiańca, kol. Jerzego Kuchczyńskiego oraz kol. Jana Kozaka, którzy pomimo swojego zacnego wieku, czynnie uczestniczą w czynach społecznych, treningach strzeleckich oraz polowaniach zbiorowych i indywidualnych.

Wydarzenia z życia Koła.

W 1965 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Jan Kozak.
W 1976 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Bogdan Jurkowianiec.
W 1979 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Zygmunt Birski.
W 1981 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Ryszard Kuchczyński oraz kol. Mieczysław Simlat.
W 1983 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Stanisław Szymański.
W 1984 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Bolesław Czarny, kol. Krzysztof Kuchczyński, kol. Lech Kuchczyński oraz kol. Edward Suchojad.
W 1985 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Jerzy Kuchczyński i kol. Edward Troska.
W 1987 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Wiesław Marszałek.
W 1988 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Waldemar Piechota.
W 1990 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Grzegorz Prząda oraz kol. Andrzej Klucowicz.
20.10.1995 roku do krainy wiecznych łowów odszedł nasz serdeczny kolega Henryk Brudka, "Niech Mu Knieja Wiecznie Szumi". W tym samym roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Krzysztof Marszałek, kol. Tomasz Szymański oraz kol. Jan Szymański.
W 1996 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Marek Juchniewicz.
W 1997 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Ireneusz Kozak.
W 1998 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Sławomir Suchojad.
W 2000 roku z członkostwa w kole zrezygnował kol. Czesław Tyszecki. W tym samym roku z listy członków koła skreślono kol. Edwarda Matuszczaka, kol. Antoniego Iwanickiego oraz kol. Andrzeja Skowieżaka.
W 2001 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Roman Kuchczyński oraz kol. Adam Nowak. W tym samym roku z członkostwa w kole zrezygnował kol. Józef Ilnicki, kol. Bogdan Nawara oraz pierwsza "Diana" kol. Alina Nowak.
W styczniu 2003 roku z członkostwa macierzystego koła zrezygnował kol. Krzysztof Matuszek, i jednocześnie został przyjęty jako członek niemacierzysty.
W 2004 roku w szeregi członków koła wstąpili bracia kol. Adam Kuchczyński, kol. Radosław Kuchczyński, kol. Adam Lupa oraz kol. Rafał Szmyd.
W 2005 roku w szeregi członków koła wstąpili bracia kol. Andrzej Szymański i kol. Józef Szymański oraz kol. Ryszard Wołczański.
4 listopada 2006 roku, w Kościele św. Franciszka w Namysłowie, odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji obchodów 60- lecia Koła Łowieckiego "Bażant" w Namysłowie, po której miał miejsce przemarsz pocztów sztandarowych do Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Tam w uroczystej oprawie odbyło się nadanie sztandaru Naszemu kołu oraz wręczenie odznaczeń łowieckich. Całość uroczystości uświetniły występy artystyczne młodzieży szkolnej.
W 2007 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Mateusz Marszałek.
W dniu 14.11.2008 roku do krainy wiecznych łowów, podczas polowania indywidualnego, odszedł nasz serdeczny kolega Leopold Wolf, "Niech Mu Knieja Wiecznie Szumi". W tym samym roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Michał Marszałek.
W maju 2009 roku w szeregi członków koła wstąpił kol. Mirosław Łyżniak. W kwietniu 2010 roku, w czasie Walnego Zgromadzenia Członków Koła, wybrano nowy zarząd oraz komisję rewizyjną, w skład zarządu weszli: Kol. Ireneusz Kozak- Prezes, Kol. Krzysztof Kuchczyński - V- ce Prezes, Kol. Ryszard Kuchczyński- Łowczy, Kol. Marek Juchniewicz- Skarbnik, Kol. Mirosław Łyżniak- Sekretarz. W skład komisji rewizyjnej weszli: Kol. Jerzy Nowowiejski- Przewodniczący oraz Kol. Ryszard Wołczański i Kol. Adam Lupa jako członkowie komisji. Delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów w Opolu został Kol. Ireneusz Kozak oraz Kol. Ryszard Kuchczyński.W październiku tego samego roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła, w czasie którego między innymi odwołano z komisji rewizyjnej Kol. Adama Lupę na miejsce którego wybrano Kol. Andrzeja Klucowicza.
W październiku 2011 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła, w czasie którego z komisji rewizyjnej odwołano Kol. Jerzego Nowowiejskiego, na miejsce którego wybrano Kol. Edwarda Troskę, który został przewodniczącym tej komisji. Po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła, na stawie w Smogorzowie, odbyły się pierwsze zawody "O Puchar Prezesa Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie, w których I miejsce zajął kol. Edward Troska, II miejsce zajął kol. Grzegorz Prząda, natomiast III miejsce zajął najmłodszy uczestnik zawodów Piotruś Nowakowski- wnuczek kol. Marka Juchniewicza. W 2011 roku z członkostwa w kole zrezygnowali: Kol. Witold Gruszkiewicz, Kol. Bogdan Bender, Kol. Arkadiusz Juchniewicz, Kol. Jerzy Nowowiejski, Kol. Janusz Chłodny oraz wykluczono Kol. Henryka Szczepańskiego. W szeregi członków koła wstąpił Kol. Andrzej Kułakiewicz oraz Kol. Michał Szymański.
W 2012 roku z członkostwa w kole zrezygnował Kol. Rafał Nowowiejski.
W 2013 roku do krainy wiecznych łowów odszedł nasz serdeczny kolega Józef Gruszkiewicz, który był członkiem naszego koła od 1968 roku, "Niech Mu Knieja Wiecznie Szumi". W maju tego samego roku z członkostwa w kole zrezygnował kol. Roman Kuchczyński, który w sierpniu ponownie wstąpił do koła jako macierzystego. W tym samym roku do koła jako macierzystego wstąpił kol. Arkadiusz Legieda, natomiast jako niemacierzystego wstąpił kol. Marcin Wołczański i kol. Sebastian Różański. 23.11.2013r. podczas uroczystej Mszy Hubertowskiej, w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Namysłowie, z okazji 90- lecia PZŁ "Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej" został odznaczony kol. Jan Kozak, "Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej" został odznaczony kol. Ryszard Kuchczyński (nadany w 2012 r.), natomiast medalami "Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny" zostali odznaczeni: kol. Jerzy Kuchczyński i kol. Krzysztof Kuchczyński. Honorowym gościem uroczystości, a zarazem głównym wręczającym medale był Prezes Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu kol. Zdzisław Dzwonnik.
W marcu 2014 roku z członkostwa w kole zrezygnowali kol. Krzysztof Prociak i kol. Sylwester Prociak. Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w dniu 14.07.2014 roku dokonał skreślenia Kolegi Pawła Orawskiego z listy członków Polskiego Związku Łowieckiego.
26.04.2015 roku, w "Kolibie" u Kol. Sylwestra Maryniaka, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła i wybrano nowy zarząd oraz komisję rewizyjną. W skład zarządu weszli: Kol. Ireneusz Kozak- Prezes, Kol. Radosław Kuchczyński - V- ce Prezes, Kol. Ryszard Kuchczyński- Łowczy, Kol. Arkadiusz Legieda - V-ce Łowczy, Kol. Marek Juchniewicz- Skarbnik, Kol. Mirosław Łyżniak- Sekretarz. W skład komisji rewizyjnej weszli: Kol. Mateusz Marszałek - Przewodniczący oraz Kol. Waldemar Piechota i Kol. Józef Szymański jako członkowie komisji. Delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów w Opolu został Kol. Ryszard Kuchczyński oraz Kol. Mirosław Łyżniak.
W dniu 26.06.2015 r. do braci łowieckiej naszego koła przystąpiła koleżanka "Diana" Ewelina Szymańska. W dniu 03.11.2015 r. do braci łowieckiej naszego koła przystąpił kolega Tomasz Nasiadek.
W dniu 23.01.2016 r. do braci łowieckiej naszego koła przystąpili koledzy Szymon Borzyński i Szymon Mikitów.
W październiku 2016 roku z członkostwa w kole zrezygnował kol. Grzegorz Prząda.
W dniu 05.11.2016 r. o godz. 16.00 w Namysłowie, Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Namysłowie, rozpoczęły się uroczystości z okazji Jubileuszu 70- lecia powstania Naszego koła. Mszę Świętą koncelebrował Ks. Kapelan Marek Hula. Po nabożeństwie myśliwi wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście udali się do lokalu "Magnolia", gdzie odbyła się uroczysta zbiórka myśliwych. W trakcie uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia dla osób zasłużonych dla łowiectwa. Gościem honorowym był Prezes ORŁ kol. Zdzisław Dzwonnik. Medale i odznaczenia otrzymali:
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 25.03.2015 r.
1) Kuchczyński Krzysztof
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r.
2) Birski Zygmunt
3) Kuchczyński Leszek
4) Kuchczyński Radosław
Odznaka za Zasługi Łowieckie
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r.
1) Juchniewicz Czesława
2) Kuchczyńska Maria
Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 29.01.2015 r.
1) Juchniewicz Marek
2) Klucowicz Andrzej
3) Maryniak Sylwester
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 04.09.2015 r.
4) Kuchczyński Adam
5) Kuchczyński Radosław
6) Szymański Józef
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 02.06.2016 r.
7) Legieda Arkadiusz
8) Marszałek Mateusz
9) Piechota Waldemar
10) Szymański Tomasz
11) Wołczański Ryszard
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w tym samym dniu, podczas uroczystości Hubertowin Opolskich w Brzegu, Uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r. Naszemu Kołu zostało nadane odznaczenie "Złom".
Zarówno Mszę Świętą jak i uroczystą zbiórkę uświetnił Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Okręgu Wałbrzyskiego "Odgłosy Kniei".
Po zbiórce odbyła się biesiada myśliwska, w której uczestniczyło 180 osób, w tym myśliwi z naszego koła, przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz prywatni przedsiębiorcy. Biesiadnikom (do wczesnych godzin rannych) przygrywał zespół muzyczny "Happy Music" z Nysy.
Z dniem 01.01.2017 r. z członkostwa w Naszym kole zrezygnował "Senior" kol. Jurkowianiec Bogdan.
W dniu 02.09.2017 r. do krainy wiecznych łowów odszedł nasz serdeczny kolega Bolesław Czarny "Niech Mu Knieja Wiecznie Szumi". W dniu 21.10.2018 r. członkami koła zostali kol. Wimmer Herbert oraz kol. Patzelt Roland z Austrii. W dniu 30.08.2019 r. członkiem naszego koła został kol. Dzwoniarek Mateusz. Z dniem 01.09.2019 r. z członkostwa w naszym kole zrezygnował kol. Suchojad Sławomir. W dniu 05.10.2019 r. w szeregi braci myśliwskiej naszego koła wstąpił kol. Dorobisz Mariusz. Z dniem 31.10.2019 r. z członkostwa w naszym kole zrezygnował kol. Marszałek Michał.
Z dniem 31.10.2020 r. z funkcji Skarbnika koła zrezygnował kol. Marek Juchniewicz. Pełniącym obowiązki Skarbnika z dniem 01.11.2020 r. został kol. Mikitów Szymon.
W sezonie łowieckim 2020/ 2021, w związku z pandemią COVID 19, wstrzymano organizację polowań zbiorowych oraz przedłużona została kadencja Zarządu Koła.

Byli członkowie Naszego Koła, którzy zrezygnowali z członkostwa lub przenieśli się do innych kół łowiecki: Kol. Juchniewicz Arkadiusz (były wieloletni Skarbnik), Kol. Ceglecki Józef (były Skarbnik), Kol. Tomak Lech, Kol. Radwański Dariusz, Kol. Bender Bogusław, Kol. Nowowiejski Jerzy (były członek Zarządu, były Prezes), Kol. Nowowiejski Rafał, Kol. Prociak Sylwester, Kol. Prociak Krzysztof, Kol. Gruszkiewicz Witold, Kol. Korabik Marek, „Diana” Kol. Nowak Halina, Kol. Szczepański Henryk, Kol. Domińczyk Tadeusz, kol. Prząda Grzegorz, kol. Jurkowianiec Bogdan, kol. Suchojad Sławomir oraz kol. Marszałek Michał.

Odeszli do krainy wiecznych łowów:
Kol. Allery Wiesław (wieloletni członek zarządu, były Prezes Koła), Kol. Antonowicz Franciszek (jeden z założycieli Koła), Kol. Białecki Michał, Kol. Brudka Henryk, Kol. Branicki Władysław, Kol. Gruszkiewicz Grzegorz (były Łowczy Powiatowy, były Łowczy Koła), Kol. Gruszkiewicz Józef, Kol. Ilnicki Józef, Kol. Komarnicki Julian, Kol. Karolak Edward (członek zarządu, były Prezes Koła), Krauz Leszek (wieloletni członek Zarządu, Łowczy Koła od 1966 roku, aż do śmierci), Kol. Król Alfons, Kol. Mamys Kazimierz (wieloletni Skarbnik i księgowy Koła), Kol. Matyszczak Edward, Kol. Iwanicki Włodzimierz, Kol. Przybyszewski Roman, Kol. Nawara Bogdan, Kol. Śmigielski Zbigniew (członek zarządu, były Sekretarz), Senior - Kol. Skowierzak Andrzej (były Skarbnik), Kol. Tyszecki Czesław, Kol. Polaków Bolesław, Kol. Wyszyński Michał, Ksiądz Pułkownik dr - Kol. Zawadzki Michał (Parafia Głuszyna), Kol. Klim Piotr (jeden z założycieli Koła, Łowczy Koła do 1963 roku), Kol. Wolf Leopold, Kol. Kuchczyński Walenty (jeden z założycieli Koła), Pietruszka Kazimierz, Kol. Czerny (inicjator założenia Koła oraz pierwszy Prezes Koła), Kol. Piaskowski Kazimierz, Kol. Zadora Stanisław oraz kol.Czarny Bolesław.

Autor aktualizacji opracowania historii kol. Łyżniak Mirosław (2016 r.)

Jako autor opracowania pragnę zachęcić wszystkich członków Naszego Koła, żeby w dobie aktualnych możliwości technicznych, dokumentowali i przekazywali do Zarządu Koła wszelkie ciekawostki związane z kultywowaniem tradycji łowieckich.
Pragnę wyrazić przekonanie, że zapisane dotychczas karty historii będą inspiracją dla członków Naszego Koła do pogłębienia wiedzy związanej z jej uzupełnieniem.

 
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
 
Fazy Księżyca
 
 
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
 
 
  Powered by v6.01.15 © 2003-2005
  Evergreen by:
20877838 Unikalnych wizyt