Październik 21 2020 11:51:31
Nawigacja
Strona Główna
Historia Koła
Zarząd Koła
Kalendarz polowan zbiorowych
Obwody
Lista Członków
Prawo Łowieckie
Okresy Polowań
Forum
Kontakt
Szukaj
 
 
Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 7:10
 Zachód słońca: 17:29

 Dzień trwa:
10 Godzin 18 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:15
 
 
Informacja o lasach
 

Załącznik Nr 2 do Komunikatu nr 9 / 2010

Krótka informacja o lasach państwowych i zagrożeniach jakie spowoduje włączenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych.

Lasy w Polsce obejmują 9 milionów hektarów co stanowi 29.0 % powierzchni kraju. W strukturze własnościowej dominują lasy państwowe pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i stanowią one 78.0% wszystkich lasów w Polsce. Zgodnie z ustawą o lasach z 1991 roku, gospodarka lasów państwowych, nastawiona jest na:
1. zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka,
2. ochronę występujących w lasach wszystkich dziko żyjących gatunków,
3. ochronę gleb,
4. ochronę wód powierzchniowych i głębinowych,
5. produkcję drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.
Lasy państwowe zarządzają potężnym majątkiem narodowym a o jego wielkości świadczy fakt, iż same nagromadzone zasoby drzewne, szacowane są na ponad 300 mld zł. Zasoby te powstały dzięki bardzo solidnej i konsekwentnej pracy leśników. Od zarania II RP a również i od 1945 roku, mimo że pozyskiwaliśmy cały czas drewno, grzyby, jagody i zwierzynę, wydatnie zwiększyła się lesistość kraju i poprawił się przyrost masy drzewnej. Najlepszym dowodem tego jest wzrost zapasu drewna w lasach państwowych od 906 mln. m3 w roku 1945 do 1629.3 mln. m3 w chwili obecnej. Lasy państwowe, nastawione na pełnienie funkcji ochronnych zabezpieczających potrzeby człowieka, są na tyle sprawnie zarządzane, że nie tylko samofinansują swoją działalność ale dodatkowo płacą podatki na rzecz samorządów gminnych. Z lasów państwowych korzystają nieodpłatnie miliony ludzi. O ich roli, w okresie dużego bezrobocia, szczególnie na terenach wiejskich, niech świadczą dane o skupie płodów leśnych. W jednym z ostatnich lat, w ciągu jednego roku skupiono 9723 ton jagód, 5339 ton innych owoców leśnych oraz 2378 ton grzybów o łącznej wartości ponad 150 mln zł. Szacuje się, że nie dokumentowane korzyści ludności (potrzeby własne, sprzedaż nie ewidencjonowana) były kilkanaście razy wyższe. Lasy państwowe są więc typowym przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Korzystano z zasobów przyrodniczych, pozyskiwano drewno, służyło ono człowiekowi i mamy go coraz więcej. Zbieraliśmy grzyby, jagody i polowaliśmy zjednoczeni w Polskim Związku Łowieckim i nie straciliśmy ani jednego z dziko żyjących gatunków. Wręcz odwrotnie mamy ich coraz więcej a gatunki, które zniknęły już dawno z mapy rwysoko rozwiniętej Europyr1; stają się wręcz pospolite, czego przykładem jest chociażby bocian czarny, żubr, bóbr czy też symbol polskiej państwowości jakim jest bielik. Krótko mówiąc użytkowaliśmy żywe zasoby przyrodnicze, zapewniały one bezpieczeństwo ekologiczne Państwa i Jego Mieszkańców (dobra woda, dobre powietrze i możliwość korzystania z lasu i jego produktów) i mamy ich coraz więcej. Dzieje się tak gdyż od ponad 100 lat Polskie Lasy Państwowe zagospodarowywane były zgodnie z planami urządzeniowymi lasu gdzie nie liczyła się demokracja, protesty i głosowania. Liczyła się konkretna wiedza przyrodnicza, reprezentowana przez świetnie do tego przygotowanych a więc wykształconych leśników. Dzieje się tak gdyż Polskie Lasy Państwowe działają w oparciu o zasadę gospodarności, podyktowaną ustawowo samowystarczalnością finansową. Jest to ewenement na skalę światową. Dysponując ogromnym, nagromadzonym przez dziesiątki lat majątkiem zapewniają, dzięki swej gospodarności, bezpieczeństwo ekologiczne Państwa i Jego Mieszkańców. Są miejscem pracy kilkudziesięciu tysięcy osób i samofinansując się nie wymagają pomocy tego Państwa, któremu służą. Ten model był szansą na to, że zostawimy lasy przyszłym pokoleniom w jeszcze w lepszym stanie niż są obecnie. Szansa ta jest poważnie zagrożona, gdyż wielkie sukcesy polskiego leśnictwa stały się jego śmiertelnym zagrożeniem. 300 miliardów złotych, zmagazynowane w zasobach drewna ze świadomością, że znacznie więcej można pozyskać z pokładów piasku, żwiru, a po wylesieniu ze zmiany kategorii użytkowania a więc zamiany lasów na tereny budowlane, podnieca wyobraźnie liberalnych kół gospodarczych. Efektem tej wyobraźni były i są pomysły prywatyzacji lasów państwowych. Już trzy lata temu rozpoczęto wyrafinowane działania stanowienia prawa, prowadzącego do korozji istniejącego prawa leśnego. Należy podkreślić prawa, całkowicie zgodnego z dyrektywami Unii Europejskiej. Finałem tej konsekwentnie prowadzonej gry była decyzja Rządu zawarta w Wieloletnim Planie Finansowym z dnia 3 sierpnia 2010 roku a w ślad za tym propozycje, Ministra Finansów zawarte w projekcie ustawy o finansach publicznych z dnia 7 września 2010 roku oraz w projekcie rozporządzenia w sprawie określenia wolnych środków przejmowanych w depozyt lub zarządzanie oraz zasad i warunków ich przejmowania od jednostek sektora finansów publicznych z dnia 7.09.2010, powodujące włączenie lasów państwowych do sektora finansów publicznych. Tak więc Minister Finansów, ratując jak twierdził budżet państwa, postanowił przejąć pieniądze z lasów a następnie sam finansować realizację celów ochronnych i gospodarczych w tych lasach. Według wszystkich ekspertów rozwiązanie to nieuchronnie spowoduje najpierw zadłużenie Lasów Państwowych w bankach komercyjnych a następnie zanik zdolności ekonomicznej Lasów do prowadzenia gospodarki leśnej. Doprowadzi to do kresu misji wypełnianych przez Lasy Państwowe a końcowym efektem będzie ich natychmiastowa destrukcja i w najbliższej przyszłości prywatyzacja z wizją opanowania przez kapitał obcy. Będzie to kres misji lasów państwowych pod względem bezpieczeństwa ekologicznego Państwa i zabezpieczania podstawowych potrzeb Jego mieszkańców, skutkujący w stosunku do każdego z nas nie tylko zakazem zbioru runa leśnego i grzybów ale nawet wstępem do lasu. Głębsza analiza zarówno działań rządu jak i skali dezinformacji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ujawnia, że celem włączenia lasów państwowych do sektora finansów publicznych nigdy nie było ratowanie budżetu. Budżet tegoroczny został bowiem ostatnio przyjęty przez Radę Ministrów i nic w nim nie ma w nim mowy o środkach pozyskanych z Lasów Państwowych. Oczywistym jest również to, że nie mogło to być celem, gdyż 2 mld zł, do których zaoszczędzenia lasy państwowe zostały zmuszone w ciągu ostatnich lat, nie wykonując planowych działań, nie może uratować konających finansów publicznych. Cel jest inny i jest nim destabilizacja Lasów Państwowych poprzez zabranie im pieniędzy na działalność a następnie zmuszenie ich do zadłużenia w bankach komercyjnych. Finał jasny i wielokrotnie przerabiany za czasów poprzenich. Doprowadzić do bankructwa podmiot gospodarczy a następnie przejąć go, najlepiej za rsymboliczną złotówkęr1; i to jeszcze przez kapitał obcy, reprezentowany przez banki komercyjne. Finał planowany do osiągnięcia, przy całkowitym niedostrzeganiu lub bagatelizowaniu przez media publiczne protestów zarówno pracowników lasów państwowych, myśliwych, świata naukowego jak i społeczeństwa. Tysięczna manifestacja umundurowanych leśników pod Radą Ministrów w dniu 29 września została oceniona jako nie istotny happening. Protesty świata naukowego i profesjonalnych stowarzyszeń gospodarczych jako dane do dyskusji. Złożenie ponad 200 tysięcy podpisów u Marszałka Sejmu w dniu 20 października zebranych przez leśników i myśliwych wśród ludzi, protestujących przeciw włączeniu lasów państwowych do sektora finansów publicznych, jako gest przyjaźni zakończony poklepaniem po plecach i deklaracją, że lasy są niezwykle ważne, bardzo dobrze zarządzane i zrobi się co tylko w mocy. Moc okazała się prawie natychmiast. 29 października. Rada Ministrów, bez żadnych koniecznych uzgodnień, przyjęła jednogłośnie fakt włączenia lasów państwowych do sektora finansów publicznych. W tej sytuacji, znając złą wolę obecnego rządu i kierując się przekonaniem, ze łamane jest prawo a proponowane rozwiązania dotyczące Lasów Państwowych są zmianami ustrojowymi Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski ogłosiło i wsparło inicjatywę zbierania podpisów pod wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zawierającym pytanie: rCzy jesteś za zmianą statusu prawnego Lasów Państwowych poprzez włączenie tego podmiotu do sektora finansów publicznych, zgodnie z propozycją Ministra Finansów, co w konsekwencji może prowadzić do ich natychmiastowej destrukcji a w przyszłości prywatyzacjir1;. Prosząc o wsparcie inicjatywy referendum wyrażam nadzieję, że Polacy zdaja sobie sprawę z tego, że zasoby leśne są dobrem narodowym i muszą służyć każdemu z nas. Nikomu nie powinno przysługiwać prawo do wszczynania procesów, prowadzących końcowo do uwłaszczenia kogokolwiek na państwowych zasobach obejmujących ponad 1/4 terytorium kraju. Nie pozwólmy więc zniszczyć naszego dobra narodowego jakim są Polskie Lasy Państwowe i korzystając z jeszcze istniejących naszych praw domagajmy się referendum, podpisując pod wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wzory list poparcia znajdują a się na stronach internetowych Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski: www.ekorozwoj.pl i Prawa i Sprawiedliwości: www.pis.org.pl
Prof. dr hab. Jan Szyszko. Kierownik Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Poseł na Sejm PiS. Były Minister Środowiska w Rządze Premiera Jarosława Kaczyńskiego
Komunikat Nr. 325. Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych i Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski


 
 
Apel
 

Załącznik nr 1 do Komunikatu Nr 9 / 2010
Apel

Koleżanki i KoledzyZ okazji dnia św. Huberta, składam najserdeczniejsze życzenia "Darz Bór".
Dzień jest szczególny ale i sytuacja jest również szczególna. W wielkim
niebezpieczeństwie znalazł się byt Polskich Lasów Państwowych. Nie pomogły
protesty i prośby leśników, myśliwych naukowców i setek tysięcy ludzi
korzystających z dóbr Polskich Lasów Państwowych. Decyzją Rządu postanowiono
włączyć Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych co w konsekwencji
prowadzi do ich natychmiastowej destrukcji a w przyszłości prywatyzacji.
Skutki mogą być katastrofalne nie tylko dla polskich lasów ale także dla
polskiego łowiectwa, polskiej unikalnej bioróżnorodności a generalnie dla
bezpieczeństwa ekologicznego państwa. W tej sytuacji, kierując się
przekonaniem, ze łamane jest prawo a proponowane rozwiązania dotyczące Lasów
Państwowych są zmianami ustrojowymi, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Polski, którego jestem Prezesem, ogłosiło i wsparło inicjatywę
zbierania podpisów pod wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe
sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
zawierającym pytanie: "Czy jesteś za zmianą statusu prawnego Lasów
Państwowych poprzez włączenie tego podmiotu do sektora finansów publicznych,
zgodnie z propozycją Ministra Finansów, co w konsekwencji może prowadzić do
ich natychmiastowej destrukcji a w przyszłości prywatyzacji".
Prosząc o pomoc w zbieraniu podpisów pod wnioskiem załączam wzór list
poparcia ( Zał. Nr 3 ), znajdujący się również na stronie internetowej
www.ekorozwoj.pl z prośbą o odesłanie ich do dnia 2 grudnia 2010 na adres:
Prof. Jan Szyszko. Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Polski, Sejm RP. Klub Parlamentarny Prawa i
Sprawiedliwość. 00-902 Warszawa ul. Wiejska 4/6/8. Dołączam również krótką
informację o lasach państwowych i zagrożeniach jakie spowoduje włączenie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów
publicznych(Zał.2).rDarz Bórr1;

Jan SZYSZKO

 
 
Komunikat
 

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
ZARZĄD OKRĘGOWY
45 r11; 029 Opole ul. Malczewskiego 4
tel. / fax. ( 0-77 ) 453 r11; 84 r11; 56 / 57
NIP 526 - 030 - 04 - 63
BZ WBK SA. I O / Opole Konto 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639
www.zopzl-opole.pl zo.opole@pzlow.pl

Opole, 4 listopad 2010 r.

ZARZĄDY KÓŁ ŁOWIECKICH
WSZYSTKICH
i KOLEDZY MYŚLIWI

Komunikat Nr 9 / 2010

Od trzech miesięcy docierają do nas niepokojące sygnały o zamiarach Ministra Finansów włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Stanowisko to spotkało się ostatnio z poparciem Rządu RP a w najbliższym czasie będzie poddane głosowaniu w sejmie. Losy głosowania są niepewne, gdyż pomimo licznych deklaracji polityków i posłów o sprzeciwie wobec takich pomysłów, ale środki finansowe uzyskane z gospodarki Lasów Państwowych są już zapisane w projekcie budżetu.
Leśnicy są pełni obaw, iż rozwiązanie to ma zapewnić uzyskanie przez budżet znacznych środków finansowych z Lasów Państwowych. Odzywają się też głosy, iż w konsekwencji doprowadzi to do zapaści finansowej organizacji Lasy Państwowe i szybkiego powrotu do pomysłów ich prywatyzacji.
Pewnym jest jedno, inicjatywa Ministra Finansów zmierza do zasilenia budżetu środkami z lasów a nie odwrotnie. W praktyce oznaczać to będzie ograniczanie kosztów w nadleśnictwach. Nie trudno domyśleć się, iż w pierwszej kolejności rpod nóżr1; pójdą wydatki na ochronę lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę. W ślad za tym nastąpi wzrost tych szkód i głosy domagające się redukcji jeleniowatych. Podobny scenariusz przerabialiśmy na przełomie lat 80-tych i 90-tych, gdzie trudności finansowe spowodowały rozpoczęcie redukcji jeleniowatych, z której na szczęście w porę się wycofano.

Dlatego apelujemy o poparcie inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski ( pismo w załączeniu ), które zbiera podpisy za referendum w tej sprawie. Domagajmy się referendum, nie w obronie interesów leśników czy lasów, lecz w dobrze pojętym, naszym, łowieckim interesie, który jest w tym momencie zbieżny z interesami leśników, lasów i całości ojczystej przyrody. Niech prawdy tej nie przysłaniają nam lokalne animozje z niektórymi leśnikami, to nie o ich pozycję walczymy.
Wykorzystajmy, iż rozpoczął się sezon polowań zbiorowych, częstych spotkań z kolegami. Nie ograniczajmy się tylko do naszych członków, zapukajmy do ich rodzin, przyjaciół i znajomych. Termin jest krótki, 2 grudnia listy z podpisami muszą się znaleźć w Warszawie, dlatego prosimy o przekazanie zebranych podpisów do 26 listopada br. i dostarczenie do tutejszego
Zarządu Okręgowego PZŁ.

Do apelu załączamy listę do zbiórki podpisów. Więcej materiałów na ten temat można znaleźć na stronie www.ekorozwoj.pl .

Licząc na zrozumienie problemu przesyłam pozdrowienie
rDARZ BÓRr1;

Przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu
Łowczy Okręgowy

/ - / Wojciech PLEWKA
Wykonano 3 egz.
1 egz. r11; Koła łowieckie r11; wszystkie
2 egz. r11; Członkowie ORŁ , ZO PZŁ
3 egz. r11; a / a

Załączniki:
1 - Apel - Jan SZYSZKO
2 - Informacja
3 - Lista poparcia

 
 
STRZELNICA
 

Zarząd Koła Łowieckiego "Bażantr1; w Namysłowie organizuje w dniu 02.05.2010 o godzinie 14.00 na strzelnicy Opole - Grudzice szkolenie strzeleckie wraz z przestrzelaniem broni. Myśliwy ma obowiązek dojazdu do strzelnicy na własny koszt. Obecność wszystkich członków koła obowiązkowa. Osoby które nie dopełnią obowiązku szkolenia strzeleckiego oraz przestrzelania broni nie będą dopuszczone do udziału w polowaniu indywidualnym i zbiorowym. Rzutki oraz obsługę zapewnia koło.

Należy zabezpieczyć się w amunicję :
-strzelanie do rzutek ; śrut nr 71/2 ( 2,40 mm)
- strzelanie do zająca ; śrut nr 2 (3,5 mm)
- strzelanie do makiety dzika ; (breneka) odległość 35 m/ kula gwintowana 50 m

Konkurencje:
Oś - 1 rzutek ( do 20 szt.)
Wieża r11; 5 rzutek (do 10 szt.)
Zając r11; 10 przebiegów (do 20 szt.)
Dzik r11; 6 przebiegów ( kula gwintowana lub gładka)
Strzelanie do makiety rogacza z pozycji siedzącej z podpórką na odległość 100m.

 
 
Zawody Strzeleckie 6.09.2009
 

W dniu 6.09.2009 na Strzelnicy Opole-Grudzice odbyły się zawody o puchar Okręgowej Rady Łowieckiej Seniorów i Rodzin Łowieckich. W wieloboju myśliwskim startowali również członkowie Naszego Koła. W wyniku zaciętej rywalizacji v-ce mistrzem w klasie powszechnej został kol. Radosław Kuchczyński z wynikiem 402/500pkt. Drugi z Naszych reprezentantów kol. Adam Kuchczyński zajął VI miejsce.
Zdjęcia z zawodów w Opolu, a także z innych zawodów, w których brali udział Członkowie Naszego Koła, zostaną wkrótce zamieszczone w galerii.
Darz Bór!

 
 
Walne Zgromadzenie Członków Koła
 

Zarząd Koła Łowieckiego "Bażant" w Namysłowie zawiadamia, że dnia 26-go kwietnia 2009r. o godzinie 9-tej w sali restauracji "Koliba" przy ul Oleśnickiej w Namysłowie odbędzie się Walne Zgromadzenia Członków Koła.

Prosimy o zabranie ze sobą swoich legitymacji członkowskich .


 
 
Roczny Plan Łowiecki
 

Łowczy KoŁa informuje że plan koźląt na obwodzie 12 i 16 został wykonany. 15-grudnia Roczny Plan Łowiecki został powiekszony o 10 dzików na obwodzie nr 16 oraz 8 dzików na obwodzie nr 12.


 
 
Składka Członkowska PZŁ
 

Koledzy, przypominam że składka członkowska PZŁ musi być opłacona do 20 grudnia i wynosi 260 zł a ulgowa 140 zł. Opłata za prenumeratę "Łowca Polskiego" wynosi 94 zł i powinna być uiszczona do 15 grudnia.

Pozdrawiam

Skarbnik


 
 
Strona 6 z 6 << < 3 4 5 6
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
 
Fazy Księżyca
 
 
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
 
 
  Powered by v6.01.15 © 2003-2005
  Evergreen by:
16584565 Unikalnych wizyt