Maj 10 2021 09:25:21
Nawigacja
Strona Główna
Historia Koła
Zarząd Koła
Kalendarz polowan zbiorowych
Obwody
Lista Członków
Prawo Łowieckie
Okresy Polowań
Forum
Kontakt
Szukaj
 
 
Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 4:51
 Zachód słońca: 20:12

 Dzień trwa:
15 Godzin 20 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:13
 
 
Uchwały WZCzK 2014
 

W dniu 27.04.2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie podczas którego uchwalone zostały nw. uchwały:
I. Walne Zgromadzenie zwalnia Zarząd Koła z badania ksiąg i bilansu przez biegłego księgowego. Kontrolę prawidłowości przychodów i kosztów oraz zapisów w Księdze Głównej przeprowadziła Komisja Rewizyjna, która z dokonanych czynności przedłożyła odpowiedni protokół.
II. Uchwala się składkę członkowską na rzecz koła dla kolegów, którzy ukończyli 70 rok życia w danym roku gospodarczym, na 50 % obowiązującej składki członkowskiej w danym roku.
III. Uchwala się wysokość delegacji na wyjazdy do szacowania szkód w roku gospodarczym na kwotę 3 600,- złotych.
IV. Uchwala się wysokość odpłatności za odstrzeloną zwierzynę: warchlaki 30 kg, pozostałe 50 kg, lochy i odyńce według wagi – odpłatność 100 % w II klasie. Zwierzyna płowa 100 % odpłatności w II klasie, przy czym waga płowej zwierzyny ma być sprawdzona w obecności Łowczego lub członka zarządu.
V. Uchwala się obowiązek regulowania należności myśliwych względem koła za pobraną zwierzynę na użytek własny raz na sześć miesięcy w danym roku gospodarczym, tj. do końca września, oraz do końca marca.

Niezależnie od powyższego WZCzK udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Koła.

 
 
ZAWIADOMIENIE
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie niniejszym uprzejmie zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2014 roku o godz. 9.00 w Namysłowskim Ośrodku Kultury.

 
 
Komunikat
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie zawiadamia, że:

1. Każdy myśliwy do dnia 15 kwietnia 2014 r. ma bezwzględny obowiązek zdać do Łowczego Koła „Protokoły z wypracowanych godzin na rzecz koła”, za rok gospodarczego 2013/ 2014.

Brak rozliczenia w wyznaczonym terminie będzie skutkowało naliczeniem należności finansowych za niewypracowane godziny.

2. W dniu 15 czerwca 2014 roku w godz. 9.00-13.00 w Grudzicach, odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie wraz z przestrzeleniem broni myśliwskiej.

Ustalone rodzaje strzelań (1/2 konkurencji):
 Skeet,
 Trap,
 Przeloty,
 Dzik,
 Zając,
 Tarcza (z każdej jednostki broni).

Jednocześnie informujemy, że dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na własny koszt
i własnym środkiem transportu myśliwych. Przypominamy również, że każdy myśliwy biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednią ilość i rodzaj amunicji.

3. Z uwagi na zwiększająca się liczbę zgłoszeń o szkodach w uprawach rolnych, Zarząd Koła przypomina kolegom o bardzo pilnym i bieżącym pilnowaniu upraw.


 
 
MSZA HUBERTOWSKA
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie serdecznie zaprasza wszystkich myśliwych wraz z rodzinami na uroczystą Mszę św. ku czci naszego Patrona św. Huberta, która odbędzie się w sobotę 23.11.2013 r. o godz. 11.00, w kościele parafialnym p. w. św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie.

 
 
PIELGRZYMKA MYSLIWYCH NA GÓRĘ ŚW. ANNY
 

W dniu 14 października 2012 r. ( niedziela ) o godz. 10:00 już tradycyjnie odbędzie się coroczna msza pielgrzymkowa myśliwych na Górze Św. Anny.
Obliguje się koła posiadające sztandary, aby wszystkie poczty sztandarowe wzięły udział we Mszy Św.

Zbiórka pocztów sztandarowych KŁ o godz. 9:30 przed Bazyliką na Górze św. Anny.
Po mszy zapraszamy na tradycyjną grochówkę.

 
 
SPRAWY SZKOLENIOWE
 

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania oraz na uprawnienia selekcjonerskie.
Ze względu na ograniczoną pojemność sali wykładowej celem zapewnienia słuchaczom warunków do prowadzenia notatek oraz swobodnego korzystania z materiałów wizualnych liczba uczestników kursu jest limitowana.
1. Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 5 października 2012 r.
do 15 października 2012 r.

Rozpoczęcie kursu w dniu 5 października 2012 r. ( piątek ) o godz. 14:30 w siedzibie
Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4.
W przypadku gdyby liczba chętnych przekroczyła założony limit ( 35 osób ) przewiduje się II Turę kursu w dniach
od 19 do 29 października 2012 r. lub przyjęcie zgłoszenia na wiosenną sesję szkoleniową.
O przyjęciu na kurs w terminie pierwszym decyduje kolejność zgłoszeń. Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat osobiście zgłaszając się telefonicznie w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu ( tel. 77- 453 – 84 – 56 / 57 ).
W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na pierwszy czy drugi termin szkolenia.
Wykłady na kursach w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela rozpoczynają się o godz. 9.00,
a w pozostałe dni o godz. 14.30.
• Kurs jest obowiązkowy.
• Odpłatność za kurs wynosi 680,00 PLN Płatne w dniu rozpoczęcia kursu.
• Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu.
• Odpłatność za egzamin wynosi 430,00 PLN.
• Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie ci kursanci, którzy ukończyli roczny staż w kole łowieckim lub OHZ i uzyskali pozytywną opinię. Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata w Zarządzie Okręgowym PZŁ (wg miejsca zameldowania) i złożyli następujące dokumenty:
1. Pisemny wniosek o złożenie egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania;
2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3. Zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;
4. Dzienniczek stażysty;

• Powyższe dokumenty należy złożyć w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu do dnia rozpoczęcia egzaminu.
• Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.
• Kandydaci na myśliwych z innych okręgów mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.

2. Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach 15 - 18 października 2012 r.

Rozpoczęcie kursu w dniu 15 października 2012 r. ( poniedziałek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4.
• Kurs jest obowiązkowy.
• Odpłatność za kurs wynosi 300,00 PLN.
• Płatne w dniu rozpoczęcia kursu.
• Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu.
• Odpłatność za egzamin wynosi 200,00 PLN.
• Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata.

 
 
SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2013 R.
 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą NRŁ Nr 27 / 2012 z z dnia 4 września 2012 r.
składka członkowska na 2013 r. wynosi :
• składka pełnopłatna - 315,00 PLN
w tym :
- kwota składki - 282,00 PLN
- ubezpieczenie - 33,00 PLN

• składka ulgowa - 174,00 PLN
w tym:
- kwota składki - 141,00 PLN
- ubezpieczenie - 33,00 PLN

• wysokość wpisowego do PZŁ - 846,00 PLN


Składkę ulgową opłacają myśliwi , którzy do 31 grudnia 2012 r. ukończyli 70 lat oraz młodzież do 25 roku życia ucząca się w systemie stacjonarnym.

Koło Łowieckie zobowiązane jest przekazać do tutejszego zarządu składkę za członków zamieszkałych na terenie naszego okręgu ( nie województwa ) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2012 r. wraz z listą wszystkich członków koła zawierającą aktualny adres zameldowania z zaznaczeniem na liście myśliwych za których została opłacona właściwa składka.

Składkę za myśliwych zrzeszonych w kole, a zamieszkałych na terenie innych Okręgów PZŁ przekazać bezpośrednio do tych Okręgów.

UWAGA :
W przypadku kiedy koło nie przekazuje wpłaty za wszystkich członków zamieszczonych na liście o której mowa wyżej ( tylko za tych, którzy zapłacili składkę), wówczas do każdej dodatkowej wpłaty składek przekazanej w terminie późniejszym należy sporządzić listę osób za które składka jest płacona z podaniem tylko imienia i nazwiska lub podaniem nazwiska na przelewie bankowym.
Jeszcze raz przypominamy , że zgodnie ze statutem PZŁ składkę członkowską myśliwy opłaca wyłącznie za pośrednictwem koła, wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane.

 
 
Inspekacja weterynaryjna
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie przypomina kolegom o obowiązku dostarczania, do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Namysłowie, odstrzelonych lisów. Odstrzelone zwierzęta proszę dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Namysłowie (budynek Urzędu Miejskiego). Przypominam również o dostarczaniu krwi od dzików w celu kontroli występowania klasycznego pomoru świń u dzików.

 
 
Mistrzostwa Okręgu Opolskiego 16.06.2012r. Grudzice
 

W dniu 16.06.2012 r. w Grudzicach odbyły się zawody strzeleckie o "Mistrzostwo Okręgu Opolskiego". Koło Łowieckie "Bażant" w Namysłowie reprezentowali: Kol. Kuchczyński Ryszard, Kol. Kuchczyński Adam oraz Kol. Łyżniak Mirosław, którzy w klasyfikacji drużynowej, w klasie powszechnej zajęli IV miejsce i otrzymali dyplom. Całość zawodów uświetniły występy myśliwskiego zespołu muzycznego ZO PZŁ w Opolu.


 
 
Komunikat
 

W dniu 20.05.2012r. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie, podjęto nw. uchwały:

I. Ustala się opłatę ryczałtową 15,- złotych za każde polowanie zbiorowe. Wpłatę za
10 pierwszych polowań zbiorowych, należy uiścić przed ich rozpoczęciem, jednak nie później jak do końca października danego roku gospodarczego. Całość opłat zostanie przeznaczona na organizację polowań zbiorowych.
II. Uchwala się Regulamin oraz zasady wędkowania na stawie Koła Łowieckiego nr 1 „Bażant”
w Namysłowie, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Na stawie mogą wędkować członkowie koła.
2. Na stawie mogą wędkować samodzielnie osoby niebędące członkami koła, na takich samych zasadach jak członkowie koła, pod warunkiem otrzymania stosownego upoważnienia do wędkowania wydanego przez Zarząd Koła.
3. Członek koła może wędkować z osobami towarzyszącymi, maksymalnie na dwie wędki każdy.
4. Wymiary ochronne ryb, obowiązują zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW, za wyjątkiem karpia, którego wymiar ochronny ustala się na 35 cm.
5. Płatność za jeden dzień wędkowania ustala się na 5 zł. od każdej wędkującej osoby.
6. Pobyt na stawie należy odnotować bezwzględnie w zeszycie przed wędkowaniem, a wyniki po zakończeniu wędkowania.
7. W przypadku ujawnienia braku wpisu, o którym mowa w pkt. 8, na osobę wędkującą zostanie nałożona kara w wysokości 50,- złotych, natomiast za osoby towarzyszące (gości) odpowiada osoba zapraszająca.
8. Zabrania się wędkowania z wysp stawu, (które uważamy jako miejsce lęgowe ptactwa) oraz łodzi lub innych urządzeń pływających.
9. Zabrania się wjeżdżania samochodem na groblę.
10. Dopuszcza się wjazd środkami lokomocji na groblę, w czasie wykonywania prac przy stawie np. dostarczanie pokarmu dla ryb itp.
11. Po zakończonym wędkowaniu należy zostawić po sobie porządek.
12. Do kontroli przestrzegania powyższego regulaminu upoważnieni są wszyscy członkowie koła.
13. Na gospodarza i opiekuna stawu powołano kol. Troskę Edwarda.
Całość opłat zostanie przeznaczona na zarybienie łowiska.
III. Uchwala się obowiązek zdania odstrzałów i rozliczenia z wypracowanych godzin na rzecz koła do dnia 15.04., po zakończeniu danego roku gospodarczego. Brak rozliczenia z wypracowanych godzin na rzecz koła we wskazanym terminie, będzie skutkowało automatycznym naliczeniem pełnej odpłatności.
IV. Uchwala się coroczny wzrost miesięcznych składek członkowskich Koła o stopień inflacji
z roku poprzedzającego, przy czym końcówka kwoty składki będzie zaokrąglona do pełnej złotówki do góry.

 
 
KOMUNIKAT
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie zawiadamia, że:

1. Każdy myśliwy do dnia 15 maja 2012 r. ma bezwzględny obowiązek zdać do Łowczego Koła „Protokoły z wypracowanych godzin na rzecz koła”, które zostały przekazane na początku roku gospodarczego 2011/ 2012.

Brak rozliczenia w wyznaczonym terminie będzie skutkowało naliczeniem należności finansowych za niewypracowane godziny.

2. W dniu 03 czerwca 2012 roku w godz. 9.00-13.00 w Grudzicach, odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie wraz z przestrzeleniem broni myśliwskiej.

Ustalone rodzaje strzelań (1/2 konkurencji):
 Skeet,
 Trap,
 Przeloty,
 Dzik,
 Zając,
 Tarcza (z każdej jednostki broni).

Jednocześnie informujemy, że dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na własny koszt
i własnym środkiem transportu myśliwych. Przypominamy również, że każdy myśliwy biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednią ilość i rodzaj amunicji.

3. Wszyscy koledzy w dniu 20.05.2012 r., w czasie trwania W. Z. Cz. K., zobowiązani są do przekazania Sekretarzowi Koła informacji dotyczącej marek i nr rejestracyjnych pojazdów jakimi będą wjeżdżać na tereny leśne Nadleśnictwa Namysłów.

4. Z uwagi na zwiększająca się liczbę zgłoszeń o szkodach w uprawach rolnych, Zarząd Koła przypomina kolegom o bardzo pilnym i bieżącym pilnowaniu przydzielonych stref.

 
 
Strona 3 z 6 < 1 2 3 4 5 6 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
 
Fazy Księżyca
 
 
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
 
 
  Powered by v6.01.15 © 2003-2005
  Evergreen by:
20877230 Unikalnych wizyt