Maj 25 2018 13:00:13
Nawigacja
Strona Główna
Historia Koła
Zarząd Koła
Kalendarz polowan zbiorowych
Obwody
Lista Członków
Prawo Łowieckie
Okresy Polowań
Galeria
Forum
Kontakt
Szukaj
 
 
Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 4:31
 Zachód słońca: 20:33

 Dzień trwa:
16 Godzin 01 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:32
 
 
APEL ZO PZŁ w Opolu (sierpień 2015r.)
 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu działając na podstawie § 133 ust. 10 Statutu Zrzeszenia PZŁ w związku z Ustawą o lasach oraz zagrożeniem pożarowym zwraca się do Zarządów kół łowieckich z prośbą o przekazanie n/w informacji Koleżankom i Kolegom myśliwym wykonującym czynności związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej tj. prac gospodarczych i wykonywania polowania
Biorąc pod uwagę panujące warunki pogodowe ( brak opadów deszczu oraz wysoka temperatura ) powodujące zmniejszenie wilgotności ściółki leśnej do poziomu 10% i kwalifikację jako III Stopień zagrożenia pożarowego a tym samym występujące w ostatnim okresie liczne pożary zarówno na terenach leśnych i polnych na terenie całej Opolszczyzny, prosimy o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa oraz uwagi i czujności na osoby przebywające na terenach zagrożonych pożarami szczególnie w okresie wakacyjnym.
Wszelkie podejrzane i anormalne zachowania podczas licznej penetracji przez amatorów wycieczek, spacerów oraz wszelkiej aktywności ruchowej oraz innych osób należy zgłaszać do miejscowo właściwych pracowników Służby Leśnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Policji.
Przypominamy, „Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”.
Liczymy że, wspólna obserwacja oraz reakcja na niewłaściwe zachowanie w tak niebezpiecznym okresie wspomoże PGL LP w zminimalizowaniu powstałych zagrożeń pożarowych i ich następstw oraz ochroni nasze wspólne bogactwo narodowe.
Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór” 
 
WZCz K 26.04.2015 r.
 

W dniu 26.04.2015 roku, w "Kolibie" u kol. Sylwestra Maryniaka, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie. Podczas obrad wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli:
kol. Kozak Ireneusz - Prezes,
kol. Radosław Kuchczyński - V-ce Prezes,
kol. Ryszard Kuchczyński - Łowczy,
kol. Arkadiusz Legieda - V-ce Łowczy,
kol. Mirosław Łyżniak - Sekretarz,
kol. Marek Juchniewicz - Skarbnik.
Dokonano również wyboru składu Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów w Opolu.
Komisja Rewizyjna:
kol. Mateusz Marszałek - Przewodniczący,
kol. Józef Szymański - Członek,
kol. Waldemar Piechota - Członek.

Delegaci:
kol. Ryszard Kuchczyński,
kol. Mirosław Łyżniak.

Walne zgromadzenie przyjęło niżej wskazane uchwały:

I. Walne Zgromadzenie zwalnia Zarząd Koła z badania ksiąg i bilansu przez biegłego księgowego. Kontrolę prawidłowości przychodów i kosztów oraz zapisów w Księdze Głównej przeprowadziła Komisja Rewizyjna, która z dokonanych czynności przedłożyła odpowiedni protokół.

II. Uchwala się, że myśliwi którzy ukończyli 70 rok życia zwolnieni są z opłat dotyczących organizacji polowań zbiorowych oraz zwolnieni są z opłat za wędkowanie.

III. Uchwala się bezwzględny obowiązek okazania i przeważenia upolowanych dzików pobranych na użytek własny w obecności Łowczego Koła lub osoby przez niego wskazanej. W przypadku nieokazania myśliwy zostanie obciążony ryczałtem jak za tuszę o wadze 100 kg, wartości 100% w skupie w I klasie.

IV. Uchwala się bezwzględny obowiązek dokonywania wpisu płci w Protokole pobrania tuszy dzików.

V. Uchwala się, że myśliwi którzy dokonają odstrzału 14 dzików w danym roku gospodarczym, zwolnieni zostaną w 100 % ze składek członkowskich w następnym roku gospodarczym, natomiast myśliwi którzy dokonają odstrzału 7 dzików w danym roku gospodarczym, zwolnieni zostaną w 50 % ze składek członkowskich w następnym roku gospodarczym.

VI. Uchwala się odpłatność za użytkowanie ciągnika rolniczego oraz osprzętu wg. wysokości cen wolnorynkowych w dniu wykonania prac.

 
 
Życzenia Wielkanocne
 

Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzę wszystkim pogody ducha, wielu dzików na rozkładzie, samych zielonych punktów na wycenach i jak największej radości z przebywania w łowiskach.

Życzę wszystkim pogody ducha i tego aby wszyscy spędzili te święta w spokojnej rodzinnej atmosferze, a w lany poniedziałek oderwali się na chwilę od stołu i chwycili za wiadra z wodą jak nakazuje tradycja.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!!!

W imieniu Zarządu
Mirosław Łyżniak

 
 
Komunikat Zarządu Koła 17.02.2015 R.
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie zawiadamia, że:

1. Każdy myśliwy do dnia 10 kwietnia 2015 r. ma bezwzględny obowiązek zdać do Łowczego Koła „Protokoły z wypracowanych godzin na rzecz koła”, za rok gospodarczego 2014/ 2015.

Brak rozliczenia w wyznaczonym terminie będzie skutkowało naliczeniem należności finansowych za niewypracowane godziny.

2. W dniu 14 czerwca 2015 roku o godz. 14.00 w Grudzicach, odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie wraz z przestrzeleniem broni myśliwskiej.

Ustalone rodzaje strzelań (1/2 konkurencji):
 Skeet,
 Trap,
 Przeloty,
 Dzik,
 Zając,
 Tarcza (z każdej jednostki broni).

Jednocześnie informujemy, że dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na własny koszt
i własnym środkiem transportu myśliwych. Przypominamy również, że każdy myśliwy biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednią ilość i rodzaj amunicji.

 
 
Życzenia Świąteczne
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszelkiej pomyślności zarówno w Rodzinie
jak i na niwie łowieckiej

życzy
Zarząd Koła Łowieckiego nr 1
"Bażant" w Namysłowie.

Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten co właśnie mija.

 
 
SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA 2015 - 2019 r.
 

Przypominamy, że zgodnie z Uchwalą NRŁ Nr 52 l2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. składka członkowska na 2015 r. oraz lata kolejne tj.:2016 - 2019 wyniesie:

Wysokość składki członkowskiej na rok 2015:
a) składka normalna - 320,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 355,00 PLN,
b) składka ulgowa _ 160,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 195,00 PLN.

Zmianie może podlegać w poszczególnych latach kwota wysokości ubezpieczenia. Wysokość wpisowego do PZŁ w latach 2015 - 2019 wynosi 960,00 PLN. Składkę ulgową opłacają myśliwi, którzy do 31 grudnia 2014 r. ukończyli 70 lat oraz młodzież do 25 roku życia ucząca się w systemie stacjonarnym.

Koło Łowieckie zobowiązane jest przekazać do tutejszego zarządu składkę za członków zamieszkałych na terenie naszego okręgu (nie województwa ) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2014 r. wraz z listą wszystkich członków koła zawierającą aktualny adres zameldowania z zaznaczeniem na liście myśliwych za których została opłacona właściwa składka.

Składkę za myśliwych zrzeszonych w kole, a zamieszkujących na terenie innych Okręgów PZŁ przekazać bezpośrednio do tych Okręgów.

UWAGA:
W przypadku kiedy koło nie przekazuje wpłaty za wszystkich członków zamieszczonych na liście o której mowa wyżej (tylko za tych, którzy zapłacili składkę), wówczas do każdej dodatkowej wpłaty składek przekazanej w terminie późniejszym należy sporządzić listę osób za którą składka jest płacona z podaniem tylko imienia i nazwiska lub podaniem nazwiska na przelewie bankowym.

Jeszcze raz przypominamy , że zgodnie ze statutem PZŁ składkę członkowską myśliwy opłaca wyłącznie za pośrednictwem koła, wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane.

Myśliwy, który dostał zezwolenie na indywidualną wpłatę powinien dostarczyć do ZO PZŁ stosowne pisemne zezwolenie Zarządu Koła.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z biurem ZO PZŁ Opole
tel. (77 453 - 84 - 56 l 57 ).


 
 
KOMUNIKAT
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie informuje, że od 1 stycznia
2015 r. w województwie opolskim nie będzie prowadzony monitoring
odstrzelonych lisów w kierunku wścieklizny z uwagi na fakt, że w 2015 r. na
terenie naszego województwa nie będzie szczepień lisów wolnożyjących. W
związku z powyższym lisy odstrzelone w dniu 31 grudnia 2014r. będą ostatnirni,
które zostaną zbadane w ramach monitoringu.

 
 
Komunikat ZO PZŁ w Opolu
 

KOMUNIKAT Nr 4/2014

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/ 2006 ZG PZŁ z dnia l l maja 2006 r. ocena prawidłowości odstrzału Saren kozłów pozyskanych w sezonie 2014 / 2015 odbędzie się siedzibie PGL LP Nadleśnictwa Namysłów w dniu 08 października 2014 r. w godz. 15.00-18.00. Myśliwy ma obowiązek przedstawić trofeum do oceny starannie spreparowane wraz z żuchwą i metryczką na której należy umieścić dane jak w arkuszu oceny tj.
1. Nazwisko i imię myśliwego.
2.Okręg PZŁ.
3. Numer obwodu łowieckiego.
4.Data odstrzału.
5. Masa tuszy.

Komisja w swojej pracy kieruje się wyłącznie klasą wieku wpisaną na arkuszu oceny dostarczonym przez zarząd i wiekiem stwierdzonym w trakcie oceny. Komisja nie może uwzględniać wyjaśnień myśliwego (np. o zaistnieniu pomyłki lub posiadaniu innej klasy wieku w odstrzale). Sytuacja taka nie podlega również rozstrzygnięciom przez komisję odwoławczą (nie zachodzi rozbieżność w ocenie elementów podlegających ocenie Komisji Oceny: wiek, forma lub masa poroźa) i kwa|ifikuje się do postępowania wewnątrz organizacyjnego. Dlatego też, osoby sporządzające w kole arkusz oceny, proszone są o szczególnie sumienne ich sporządzanie. Do wyceny medalowej myśIiwy przedstawia trofeum bez żuchwy z opisem
( Myśliwy / Właściciel, Adres, Okręg PZŁo Województwo, Nadleśnictwo, Obwód łowiecki, Miejsce i data
pozyskania).

SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA 2015 - 2019 r.
Informujemy, że zgodnie z Uchwalą NRŁ Nr 52 l2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. składka członkowska na 2015 r. oraz lata kolejne tj.:2016 - 2019 wyniesie:

Wysokość składki członkowskiej na rok 2015:
a) składka normalna - 320,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 355,00 PLN,
b) składka ulgowa _ 160,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 195,00 PLN.


Wysokość wpisowego do PZŁ w latach 2015 - 2019 wynosi 960,00 PLN.
Składkę ulgową opłacają myśliwi , którzy do 31 grudnia 2014 r. ukończyli 70 lat oraz młodzież do 25 roku życia ucząca się w systemie stacjonarnym.
Koło Łowieckie zobowiązane jest przekazać do tutejszego zarządu składkę za członków zamieszkałych na terenie naszego okręgu ( nie województwa ) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2014 r. wraz z listą wszystkich członków koła zawierająca aktualny adres zameldowania z zaznaczeniem na liście myśliwych za których została opłacona właściwa składka.

PIELGRZYMKA MYŚLIWYCH NA GÓRĘ ŚW. ANNY

W dniu 12 października 2014 .r. ( niedziela ) o godz. 10:00 już tradycyjnie odbędzie się coroczna msza
pielgrzymkowa myśliwych na Górze Św. Anny.
Obliguje się kola posiadające sztandary, aby wszystkie poczty sztandarowe wzięły udział we Mszy Św.
Zbiórka wszystkich pocztów sztandarowych KŁ o godz. 9:30 przed Bazyliką na Górze Św. Anny.
Po mszy zapraszamy na tradycyjną grochówkę.

 
 
Komunikat Zarządu Koła
 

Zarząd Koła w dniu 27.09.2014 r. o godz. 8.00 organizuje dla członków koła oraz stażystów czyn społeczny (kiszonka), zbiórka przy Trębackiej. W związku z powyższym proszę o zabranie niezbędnych narzędzi. Obecność obowiązkowa.

Za Zarząd

Sekretarz Koła
Łyżniak Mirosław

 
 
Uchwały WZCzK 2014
 

W dniu 27.04.2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie podczas którego uchwalone zostały nw. uchwały:
I. Walne Zgromadzenie zwalnia Zarząd Koła z badania ksiąg i bilansu przez biegłego księgowego. Kontrolę prawidłowości przychodów i kosztów oraz zapisów w Księdze Głównej przeprowadziła Komisja Rewizyjna, która z dokonanych czynności przedłożyła odpowiedni protokół.
II. Uchwala się składkę członkowską na rzecz koła dla kolegów, którzy ukończyli 70 rok życia w danym roku gospodarczym, na 50 % obowiązującej składki członkowskiej w danym roku.
III. Uchwala się wysokość delegacji na wyjazdy do szacowania szkód w roku gospodarczym na kwotę 3 600,- złotych.
IV. Uchwala się wysokość odpłatności za odstrzeloną zwierzynę: warchlaki 30 kg, pozostałe 50 kg, lochy i odyńce według wagi – odpłatność 100 % w II klasie. Zwierzyna płowa 100 % odpłatności w II klasie, przy czym waga płowej zwierzyny ma być sprawdzona w obecności Łowczego lub członka zarządu.
V. Uchwala się obowiązek regulowania należności myśliwych względem koła za pobraną zwierzynę na użytek własny raz na sześć miesięcy w danym roku gospodarczym, tj. do końca września, oraz do końca marca.

Niezależnie od powyższego WZCzK udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Koła.

 
 
ZAWIADOMIENIE
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie niniejszym uprzejmie zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2014 roku o godz. 9.00 w Namysłowskim Ośrodku Kultury.

 
 
Strona 2 z 6 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
 
Fazy Księżyca
 
 
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
 
 
Losowa fotografia
 
 
  Powered by v6.01.15 © 2003-2005
  Evergreen by:
8862945 Unikalnych wizyt