Maj 10 2021 10:59:33
Nawigacja
Strona Główna
Historia Koła
Zarząd Koła
Kalendarz polowan zbiorowych
Obwody
Lista Członków
Prawo Łowieckie
Okresy Polowań
Forum
Kontakt
Szukaj
 
 
Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 4:51
 Zachód słońca: 20:12

 Dzień trwa:
15 Godzin 20 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:13
 
 
ZAWIADOMIENIE o WZCzK
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie niniejszym uprzejmie zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 7 maja 2016 roku (sobota), od godz. 9.00 w Namysłowie ul. Oleśnicka „Koliba”.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz odczytanie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Protokół wyłożony będzie do wglądu na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór Komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.
8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
9. Zatwierdzenia bilansu za rok gospodarczy 2015/ 2016.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu.
11. Przedstawienie oraz zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok gospodarczy 2016/ 2017.
12. Przerwa
13. Głosowanie nad proponowanymi przez Zarząd Koła uchwałami.
14. Podjęcie ewentualnych uchwał, o których mowa w § 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu PZŁ oraz przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia.
15. Przedstawienie przez Komisję uchwał i wniosków sprawozdania z podjętych uchwał
i wniosków.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 
 
Komunikat nr 4/ 2015
 

KOMUNIKAT Nr 4 / 2015


I . OKREGOWA RADA ŁOWIECKA, ZARZĄD OKRĘGOWY
oraz Komisje tematyczne przy ORŁ w OPOLU

W wyniku odbytego w dniu 12 lipca 2015 r. Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ i przeprowadzonego głosowania a tym samym odbytego posiedzenia nowo wybranej ORŁ w Opolu zostały wybrane władze Zrzeszenia PZŁ na szczeblu okręgowym.


OKRĘGOWA RADA ŁOWIECKA w Opolu

L.p. Nazwisko i imię Funkcja KŁ Uwagi
1. Kol. DZWONNIK Zdzisław Prezes ORŁ 4 „Szarak” Tułowice Członek NRŁ
2. Kol. SIERŻYŃSKI Jacek V-ce Prezes ORŁ 13 „Bażant” Opole
3. Kol. KUŹMIŃSKI Jarosław Sekretarz 2 „Bór” Prudnik Z-ca członka NRŁ
4. Kol. ADAMCZYK Jerzy Członek 9 „Brzezina” Opole
5. Kol. BIEŃ Jerzy Członek 4 „Knieja” Opole
6. Kol. BOCIANOWSKI Marek Członek 3 „Lis” Opole
7. Kol. DUDIK Wojciech Członek 4 „Knieja” Opole
8. Kol. FIGAS Zbigniew Członek 17 „Orzeł” Ozimek
9. Kol. HUTKA Dariusz Członek 8 „Żubr” Opole
10. Kol. PATER Wiesław Członek „Szarak” Grodków
11. Kol. PIETRUŃKO Grzegorz Członek 5 „Leśnik” Brzeg
12. Kol. PISKOŃ Jan Członek 1 „Jeleń” Strzelce Opolskie
13. Kol. SIERADZKI Stanisław Członek 6 „Ostoja” Opole
14. Kol. SOKOŁOWSKI Jan Członek 8 „Żubr” Opole
15. Kol. WALISKO Zbigniew Członek 2 „Azoty” K - Koźle


ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ w Opolu

L.p. Nazwisko i imię Funkcja KŁ
1. Kol. PLEWKA Wojciech Przewodniczący ZO PZŁ w Opolu
Łowczy Okręgowy Niestowarzyszony z KŁ
2. Kol. DOMIŃCZYK Tadeusz Członek Nr 5 „Leśnik” Kolonowskie
3. Kol. HNYLUCH Arkadiusz Członek Nr 8 „Żubr” Opole
4. Kol. SŁOWIK Jan Członek Nr 10 „Szarak” Opole

Ponadto, n/w Koledzy wybrani przez OZD PZŁ w Opolu będą reprezentować nasz Okręg PZŁ na XXIII Zwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ którzy odbędzie się 12 września 2015 r. w Warszawie.


L.p. Nazwisko i imię KŁ
1. Kol. DZWONNIK Zdzisław KŁ nr 4 „Szarak” TUŁOWICE
2. Kol. BOCIANOWSKI Marek KŁ nr 3 „Lis” OPOLE
3. Kol. PLEWKA Wojciech Niestowarzyszony z KŁ
4. Kol. KUŻMIŃŚKI Jarosław KŁ nr 2 „Bór” PRUDNIK
5. Kol. HUTKA Dariusz KŁ nr 8 „Żubr” OPOLE
6. Kol. SIERŻYŃSKI Jacek KŁ nr 13 „Bażant” OPOLE
7. Kol. SOKOŁOWSKI Jan KŁ nr 8 „Żubr” OPOLE


Okręgowa Rada Łowiecka PZŁ w Opolu na swoim posiedzeniu w dniu 28 lipca 2015 r.
powołała n/w Przewodniczących Komisji tematycznych przy ORŁ w Opolu, gdzie również na ich wniosek uzupełniła składy osobowe.

Przewodniczący Komisji tematycznych przy ORŁ w Opolu

L.p.
Nazwisko i imię Komisja tematyczna przy ORŁ w Opolu KŁ
1. Kol. DROZDOWSKI Rafał Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ Nr 6 „Ostoja” OPOLE
2. Kol. KWIATKOWSKI Grzegorz Okręgowy Sąd Łowiecki Nr 1 „Jeleń” NIEMODLIN
3. Kol. BACA Leszek Okręgowa Komisja Rewizyjna Nr 5 „Leśnik” BRZEG
4. Kol. ADAMCZYK Jerzy Komisja Strzelectwa Myśliwskiego Nr 9 „Brzezina” OPOLE
5. Kol. CHOLEWA Wiesław Komisja Kynologiczna „Bażant” OTMUCHÓW
6. Kol. KOWALSKI Jan Instruktarz strzelectwa myśliwskiego Nr 2 „Łoś” OPOLE
7. Kol. WIŚNIEWSKI Hubert Komisja Szkoleniowa Nr 3 „Ryś” K-KOŹLE
8. Kol. DOMIŃCZYK Tadeusz Komisja Prawna Nr 5 „Leśnik” KOLONOWSKIE
9. Kol. BERKA Michał Komisja Szkód Łowieckich Nr 13 „Bażant” OPOLE
10. Kol. PIĘDZIOCH Jerzy Komisja Hodowlana Nr 4 „Szarak” TUŁOWICE
11. Kol. BOCIANOWSKI Marek Komisja Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich Nr 3 „Lis” OPOLE
12. Kol. SIERADZKI Stanisław Komisja Odznaczeń Łowieckich Nr 6 „Ostoja” OPOLE
13. Kol. ŚMIECHOWSKI Władysław Komisja Etyki, Tradycji, Zwyczajów i Propagowania Łowiectwa Nr 8 „Żubr” OPOLE
14. Kol. HUTKA Katarzyna Komisja Edukacji Przyrodniczo - Łowieckiej Nr 8 „Żubr” OPOLE


Składy osobowe poszczególnych Komisji tematycznych przy ORŁ w Opolu będą dostępne na naszej stronie
www.zopzl-opole.pl .


II. OCENA TROFEÓW ŁOWIECKICH - SARNA KOZIOŁ

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 / 2006 ZG PZŁ z dnia 11 maja 2006 r. ocena prawidłowości odstrzału Saren kozłów pozyskanych w sezonie 2015 / 2016 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

L.p Data oceny Czas w godz. Miejsce / Siedziba
1. 5 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo KLUCZBORK
2. 6 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo BRZEG
3. 7 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo NAMYSŁÓW
4. 8 październik 2015 r. 14:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo PRUDNIK
5. 9 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo PRÓSZKÓW
6. 12 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 Motel Leśny - Strzelce Op. ul. Opolska
7. 13 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 Dom myśliwski „Gowinówka”- Stara Kuźnia
8. 14 październik 2015 r. 14:00 - 18:00 PGL LP N - ctwo OPOLE
9. 7 grudzień 2015 r. 15:00 - 18:00 ZO PZŁ w Opolu

IV. SPRAWY SZKOLENIOWE

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania oraz na uprawnienia selekcjonerskie.
1. Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 2 października 2015 r.
do 12 października 2015 r.

• Rozpoczęcie kursu w dniu 2 października 2015 r. ( piątek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4.
• Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:
- w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
- pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią oraz praktycznego treningu strzeleckiego - 1 dzień roboczy,
• Odpłatność za kurs wynosi 680,00 PLN Płatne w dniu rozpoczęcia kursu.
• Odpłatność za egzamin wynosi 430,00 PLN.
• Kurs jest OBOWIĄZKOWY,
• Celem zapewnienia sprawnego i organizacyjnego przeprowadzenia kursu przyjmujemy zapisy w ilości ostatecznej ustalonej przez organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń,
• Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57,
• W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na w/w termin czy na kolejny, który odbędzie się w dniach 16 - 26 października 2015 r,
• Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.
• Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ ( wg. miejsca zameldowania ).
• Szczegółowy plan kursu zostanie opublikowany na naszej stronie www.zopzl-opole.pl w terminie późniejszym.
• Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.
• Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:
1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ
lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.
4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

2. Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach 27 - 30 października 2015 r.

Rozpoczęcie kursu w dniu 27 października 2015 r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4.
• Kurs jest obowiązkowy.
• Odpłatność za kurs wynosi 300,00 PLN,
• Płatne w dniu rozpoczęcia kursu,
• Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu,
• Odpłatność za egzamin wynosi 200,00 PLN,
• Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata - Zapis w § 4 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

VII. HUBERTOWINY OPOLSKIE 2015

ZO PZŁ w Opolu wspólnie z ORŁ w Opolu organizuje „Hubertowiny Opolskie 2015 r.
które odbędą się w dniu 24 października 2015 r. na terenie strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Opolu-Grudzicach.

Szczegółowy program obchodów prześlemy w kolejnym komunikacie.


VIII. PIELGRZYMKA MYŚLIWYCH NA GÓRĘ ŚW. ANNY

W dniu 11 października 2015 r. ( niedziela ) o godz. 10:00 już tradycyjnie odbędzie się coroczna msza pielgrzymkowa
myśliwych na Górze Św. Anny.
Obliguje się koła posiadające sztandary, aby wszystkie poczty sztandarowe wzięły udział we Mszy Św.

Zbiórka wszystkich pocztów sztandarowych KŁ o godz. 9:30 przed Bazyliką na Górze św. Anny.
Po mszy zapraszamy na tradycyjną grochówkę.


IX. SZKOLENIA

ZO PZŁ w Opolu organizuje n/w dodatkowe szkolenie tematyczne dla członków kół łowieckich:
Szkolenie tematyczne - „STRAŻNIK ŁOWIECKI”

Termin: 11 wrzesień 2015 r. ( piątek )
Miejsce: Siedziba ZO PZŁ w Opolu
Godz. 16:00 - 18:00

Na pozostałe szkolenia tj. :
• szacowanie szkód łowieckich,
• prowadzenie polowań zbiorowych,

oczekujemy na zgłoszenia drogą e-mail na adres: zo.opole@pzlow.pl lub j.kowalski@pzlow.pl.


X. SZKODY ŁOWIECKIE

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu zwraca uwagę dzierżawcom obwodów łowieckich, iż z uwagi na panujące warunki pogodowe ( brak opadów ) czego następstwem jest ograniczenie wegetacji a tym samym prawidłowego rozwoju upraw głównie kukurydzy nastąpi znaczne obniżenie plonów, co może spowodować przy penetracji przez zwierzynę powodującą szkody łowieckie
liczne roszczenia odszkodowawcze poszkodowanych właścicieli plantacji.
Zgodnie z powyższym, prosimy o stałe monitorowanie stanu upraw rolnych oraz współpracę z właścicielami gruntów na podstawie Ustawy prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych celem ograniczenia powstawania szkód łowieckich a tym samym prawnego rozpatrywania wniosków o szacowanie szkód łowieckich.
W przypadku spraw szczególnie konfliktowych prosimy o kontakt z Kol. Janem KOWALSKIM - Instruktorem ZO PZŁ w Opolu celem ustalenia pomocy w przedmiotowym zakresie.XI. SPRAWY BIEŻĄCE


• Przypominamy, aby Łowczowie KŁ sprawdzali wkładki selekcjonerskie do legitymacji PZŁ Kolegów, wobec których zostały nałożone kary porządkowe ( zawieszenia w prawie odstrzału na poszczególny gatunek samców zwierzyny płowej). W razie pytań prosimy o kontakt z Kol. Janem KOWALSKIM - Instruktorem ZO PZŁ w Opolu,

• ZO PZŁ w Opolu działając we współpracy z ZAKŁADEM PRZETWÓRSTWA DZICZYZNY „TYTUS zwraca się z apelem do kół łowieckich, które przesyłamy w załączeniu ( Zał. nr 5 ).Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

 
 
APEL ZO PZŁ w Opolu (sierpień 2015r.)
 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu działając na podstawie § 133 ust. 10 Statutu Zrzeszenia PZŁ w związku z Ustawą o lasach oraz zagrożeniem pożarowym zwraca się do Zarządów kół łowieckich z prośbą o przekazanie n/w informacji Koleżankom i Kolegom myśliwym wykonującym czynności związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej tj. prac gospodarczych i wykonywania polowania
Biorąc pod uwagę panujące warunki pogodowe ( brak opadów deszczu oraz wysoka temperatura ) powodujące zmniejszenie wilgotności ściółki leśnej do poziomu 10% i kwalifikację jako III Stopień zagrożenia pożarowego a tym samym występujące w ostatnim okresie liczne pożary zarówno na terenach leśnych i polnych na terenie całej Opolszczyzny, prosimy o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa oraz uwagi i czujności na osoby przebywające na terenach zagrożonych pożarami szczególnie w okresie wakacyjnym.
Wszelkie podejrzane i anormalne zachowania podczas licznej penetracji przez amatorów wycieczek, spacerów oraz wszelkiej aktywności ruchowej oraz innych osób należy zgłaszać do miejscowo właściwych pracowników Służby Leśnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Policji.
Przypominamy, „Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”.
Liczymy że, wspólna obserwacja oraz reakcja na niewłaściwe zachowanie w tak niebezpiecznym okresie wspomoże PGL LP w zminimalizowaniu powstałych zagrożeń pożarowych i ich następstw oraz ochroni nasze wspólne bogactwo narodowe.
Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór” 
 
WZCz K 26.04.2015 r.
 

W dniu 26.04.2015 roku, w "Kolibie" u kol. Sylwestra Maryniaka, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie. Podczas obrad wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli:
kol. Kozak Ireneusz - Prezes,
kol. Radosław Kuchczyński - V-ce Prezes,
kol. Ryszard Kuchczyński - Łowczy,
kol. Arkadiusz Legieda - V-ce Łowczy,
kol. Mirosław Łyżniak - Sekretarz,
kol. Marek Juchniewicz - Skarbnik.
Dokonano również wyboru składu Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów w Opolu.
Komisja Rewizyjna:
kol. Mateusz Marszałek - Przewodniczący,
kol. Józef Szymański - Członek,
kol. Waldemar Piechota - Członek.

Delegaci:
kol. Ryszard Kuchczyński,
kol. Mirosław Łyżniak.

Walne zgromadzenie przyjęło niżej wskazane uchwały:

I. Walne Zgromadzenie zwalnia Zarząd Koła z badania ksiąg i bilansu przez biegłego księgowego. Kontrolę prawidłowości przychodów i kosztów oraz zapisów w Księdze Głównej przeprowadziła Komisja Rewizyjna, która z dokonanych czynności przedłożyła odpowiedni protokół.

II. Uchwala się, że myśliwi którzy ukończyli 70 rok życia zwolnieni są z opłat dotyczących organizacji polowań zbiorowych oraz zwolnieni są z opłat za wędkowanie.

III. Uchwala się bezwzględny obowiązek okazania i przeważenia upolowanych dzików pobranych na użytek własny w obecności Łowczego Koła lub osoby przez niego wskazanej. W przypadku nieokazania myśliwy zostanie obciążony ryczałtem jak za tuszę o wadze 100 kg, wartości 100% w skupie w I klasie.

IV. Uchwala się bezwzględny obowiązek dokonywania wpisu płci w Protokole pobrania tuszy dzików.

V. Uchwala się, że myśliwi którzy dokonają odstrzału 14 dzików w danym roku gospodarczym, zwolnieni zostaną w 100 % ze składek członkowskich w następnym roku gospodarczym, natomiast myśliwi którzy dokonają odstrzału 7 dzików w danym roku gospodarczym, zwolnieni zostaną w 50 % ze składek członkowskich w następnym roku gospodarczym.

VI. Uchwala się odpłatność za użytkowanie ciągnika rolniczego oraz osprzętu wg. wysokości cen wolnorynkowych w dniu wykonania prac.

 
 
Życzenia Wielkanocne
 

Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzę wszystkim pogody ducha, wielu dzików na rozkładzie, samych zielonych punktów na wycenach i jak największej radości z przebywania w łowiskach.

Życzę wszystkim pogody ducha i tego aby wszyscy spędzili te święta w spokojnej rodzinnej atmosferze, a w lany poniedziałek oderwali się na chwilę od stołu i chwycili za wiadra z wodą jak nakazuje tradycja.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!!!

W imieniu Zarządu
Mirosław Łyżniak

 
 
Komunikat Zarządu Koła 17.02.2015 R.
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie zawiadamia, że:

1. Każdy myśliwy do dnia 10 kwietnia 2015 r. ma bezwzględny obowiązek zdać do Łowczego Koła „Protokoły z wypracowanych godzin na rzecz koła”, za rok gospodarczego 2014/ 2015.

Brak rozliczenia w wyznaczonym terminie będzie skutkowało naliczeniem należności finansowych za niewypracowane godziny.

2. W dniu 14 czerwca 2015 roku o godz. 14.00 w Grudzicach, odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie wraz z przestrzeleniem broni myśliwskiej.

Ustalone rodzaje strzelań (1/2 konkurencji):
 Skeet,
 Trap,
 Przeloty,
 Dzik,
 Zając,
 Tarcza (z każdej jednostki broni).

Jednocześnie informujemy, że dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na własny koszt
i własnym środkiem transportu myśliwych. Przypominamy również, że każdy myśliwy biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednią ilość i rodzaj amunicji.

 
 
Życzenia Świąteczne
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszelkiej pomyślności zarówno w Rodzinie
jak i na niwie łowieckiej

życzy
Zarząd Koła Łowieckiego nr 1
"Bażant" w Namysłowie.

Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten co właśnie mija.

 
 
SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA 2015 - 2019 r.
 

Przypominamy, że zgodnie z Uchwalą NRŁ Nr 52 l2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. składka członkowska na 2015 r. oraz lata kolejne tj.:2016 - 2019 wyniesie:

Wysokość składki członkowskiej na rok 2015:
a) składka normalna - 320,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 355,00 PLN,
b) składka ulgowa _ 160,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 195,00 PLN.

Zmianie może podlegać w poszczególnych latach kwota wysokości ubezpieczenia. Wysokość wpisowego do PZŁ w latach 2015 - 2019 wynosi 960,00 PLN. Składkę ulgową opłacają myśliwi, którzy do 31 grudnia 2014 r. ukończyli 70 lat oraz młodzież do 25 roku życia ucząca się w systemie stacjonarnym.

Koło Łowieckie zobowiązane jest przekazać do tutejszego zarządu składkę za członków zamieszkałych na terenie naszego okręgu (nie województwa ) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2014 r. wraz z listą wszystkich członków koła zawierającą aktualny adres zameldowania z zaznaczeniem na liście myśliwych za których została opłacona właściwa składka.

Składkę za myśliwych zrzeszonych w kole, a zamieszkujących na terenie innych Okręgów PZŁ przekazać bezpośrednio do tych Okręgów.

UWAGA:
W przypadku kiedy koło nie przekazuje wpłaty za wszystkich członków zamieszczonych na liście o której mowa wyżej (tylko za tych, którzy zapłacili składkę), wówczas do każdej dodatkowej wpłaty składek przekazanej w terminie późniejszym należy sporządzić listę osób za którą składka jest płacona z podaniem tylko imienia i nazwiska lub podaniem nazwiska na przelewie bankowym.

Jeszcze raz przypominamy , że zgodnie ze statutem PZŁ składkę członkowską myśliwy opłaca wyłącznie za pośrednictwem koła, wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane.

Myśliwy, który dostał zezwolenie na indywidualną wpłatę powinien dostarczyć do ZO PZŁ stosowne pisemne zezwolenie Zarządu Koła.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z biurem ZO PZŁ Opole
tel. (77 453 - 84 - 56 l 57 ).


 
 
KOMUNIKAT
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie informuje, że od 1 stycznia
2015 r. w województwie opolskim nie będzie prowadzony monitoring
odstrzelonych lisów w kierunku wścieklizny z uwagi na fakt, że w 2015 r. na
terenie naszego województwa nie będzie szczepień lisów wolnożyjących. W
związku z powyższym lisy odstrzelone w dniu 31 grudnia 2014r. będą ostatnirni,
które zostaną zbadane w ramach monitoringu.

 
 
Komunikat ZO PZŁ w Opolu
 

KOMUNIKAT Nr 4/2014

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/ 2006 ZG PZŁ z dnia l l maja 2006 r. ocena prawidłowości odstrzału Saren kozłów pozyskanych w sezonie 2014 / 2015 odbędzie się siedzibie PGL LP Nadleśnictwa Namysłów w dniu 08 października 2014 r. w godz. 15.00-18.00. Myśliwy ma obowiązek przedstawić trofeum do oceny starannie spreparowane wraz z żuchwą i metryczką na której należy umieścić dane jak w arkuszu oceny tj.
1. Nazwisko i imię myśliwego.
2.Okręg PZŁ.
3. Numer obwodu łowieckiego.
4.Data odstrzału.
5. Masa tuszy.

Komisja w swojej pracy kieruje się wyłącznie klasą wieku wpisaną na arkuszu oceny dostarczonym przez zarząd i wiekiem stwierdzonym w trakcie oceny. Komisja nie może uwzględniać wyjaśnień myśliwego (np. o zaistnieniu pomyłki lub posiadaniu innej klasy wieku w odstrzale). Sytuacja taka nie podlega również rozstrzygnięciom przez komisję odwoławczą (nie zachodzi rozbieżność w ocenie elementów podlegających ocenie Komisji Oceny: wiek, forma lub masa poroźa) i kwa|ifikuje się do postępowania wewnątrz organizacyjnego. Dlatego też, osoby sporządzające w kole arkusz oceny, proszone są o szczególnie sumienne ich sporządzanie. Do wyceny medalowej myśIiwy przedstawia trofeum bez żuchwy z opisem
( Myśliwy / Właściciel, Adres, Okręg PZŁo Województwo, Nadleśnictwo, Obwód łowiecki, Miejsce i data
pozyskania).

SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA 2015 - 2019 r.
Informujemy, że zgodnie z Uchwalą NRŁ Nr 52 l2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. składka członkowska na 2015 r. oraz lata kolejne tj.:2016 - 2019 wyniesie:

Wysokość składki członkowskiej na rok 2015:
a) składka normalna - 320,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 355,00 PLN,
b) składka ulgowa _ 160,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 195,00 PLN.


Wysokość wpisowego do PZŁ w latach 2015 - 2019 wynosi 960,00 PLN.
Składkę ulgową opłacają myśliwi , którzy do 31 grudnia 2014 r. ukończyli 70 lat oraz młodzież do 25 roku życia ucząca się w systemie stacjonarnym.
Koło Łowieckie zobowiązane jest przekazać do tutejszego zarządu składkę za członków zamieszkałych na terenie naszego okręgu ( nie województwa ) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2014 r. wraz z listą wszystkich członków koła zawierająca aktualny adres zameldowania z zaznaczeniem na liście myśliwych za których została opłacona właściwa składka.

PIELGRZYMKA MYŚLIWYCH NA GÓRĘ ŚW. ANNY

W dniu 12 października 2014 .r. ( niedziela ) o godz. 10:00 już tradycyjnie odbędzie się coroczna msza
pielgrzymkowa myśliwych na Górze Św. Anny.
Obliguje się kola posiadające sztandary, aby wszystkie poczty sztandarowe wzięły udział we Mszy Św.
Zbiórka wszystkich pocztów sztandarowych KŁ o godz. 9:30 przed Bazyliką na Górze Św. Anny.
Po mszy zapraszamy na tradycyjną grochówkę.

 
 
Komunikat Zarządu Koła
 

Zarząd Koła w dniu 27.09.2014 r. o godz. 8.00 organizuje dla członków koła oraz stażystów czyn społeczny (kiszonka), zbiórka przy Trębackiej. W związku z powyższym proszę o zabranie niezbędnych narzędzi. Obecność obowiązkowa.

Za Zarząd

Sekretarz Koła
Łyżniak Mirosław

 
 
Strona 2 z 6 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
 
Fazy Księżyca
 
 
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
 
 
  Powered by v6.01.15 © 2003-2005
  Evergreen by:
20878476 Unikalnych wizyt