Październik 15 2018 12:22:19
Nawigacja
Strona Główna
Historia Koła
Zarząd Koła
Kalendarz polowan zbiorowych
Obwody
Lista Członków
Prawo Łowieckie
Okresy Polowań
Galeria
Forum
Kontakt
Szukaj
 
 
Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 6:59
 Zachód słońca: 17:42

 Dzień trwa:
10 Godzin 43 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 7:51
 
 
Witamy
WITAMY NA STRONIE KOŁA ŁOWIECKIEGO BAŻANT W NAMYSŁOWIE
 
 
Składka członkowska
 

ZO PZŁ w Opolu informuje, że zgodnie z Uchwałą NRŁ nr 35 / 2017 z dnia 5 września 2017r. składka członkowska na 2018r. oraz lata kolejne tj.: 2018-2019 wyniesie odpowiednio:
Wysokość składki członkowskiej na rok 2018
a) składka normalna -320,00 PLN ( + ubezpieczenie 37,00 PLN) -razem 357,00 PLN, (bez zmian ),
b) składka ulgowa -160,00 PLN ( + ubezpieczenie 37,00 PLN) -razem 197,00 PLN, , (bez zmian ),
c) wysokość wpisowego do PZŁ w latach 2015 -2019 - razem 960,00 PLN (bez zmian ).
Pozostałe warunki przekazywania składek pozostają bez zmian.
Dla przypomnienia:
SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA 2017-2019 r. Składkę ulgową płacą ją myśliwi , którzy do 31 grudnia 2017r. ukończyli 70 lat oraz młodzież do 25 roku życia ucząca się w systemie stacjonarnym.
Koło Łowieckie zobowiązane jest przekazać do tutejszego zarządu składkę za członków zamieszkałych na terenie naszego okręgu (nie województwa ) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017r. wraz z listą wszystkich członków koła zawierającą aktualny adres zameldowania z zaznaczeniem na liście myśliwych za których została opłacona właściwa składka.
Składkę za myśliwych zrzeszonych w kole, a zamieszkałych na terenie innych Okręgów PZŁ przekazać bezpośrednio do tych Okręgów.
UWAGA :
W przypadku kiedy koło nie przekazuje wpłaty za wszystkich członków zamieszczonych na liście o której mowa wyżej ( tylko za tych, którzy zapłacili składkę), wówczas do każdej dodatkowej wpłaty składek przekazanej w terminie późniejszym należy sporządzić listę osób za które składka jest płacona z podaniem tylko imienia i nazwiska lub podaniem nazwiska na przelewie bankowym.
Przypominamy , że zgodnie ze statutem PZŁ składkę członkowską myśliwy opłaca wyłącznie za pośrednictwem macierzystego koła, wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane. Myśliwy, który dostał zezwolenie na indywidualną wpłatę powinien dostarczyć do ZO PZŁ stosowne pisemne zezwolenie Zarządu Koła.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z biurem ZO PZŁ Opole -tel. (77453 84 56/57).

 
 
Komunikat
 

W nawiązaniu do przesłanych zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu Członków Koła informuję, że po posiedzeniu WZCzK odbędą się zawody wędkarskie "O puchar Zarządu Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie ".
"Planując" dobrą pogodę wszystkich zainteresowanych proszę o zabranie niezbędnego sprzętu wędkarskiego.

Z myśliwskim pozdrowieniem
"Darz Bór "

 
 
KOMUNIKAT
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie zawiadamia, że:
1. W dniu 2 lipca 2017 roku w godz. 9.00-14.00 w Grudzicach, odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie wraz z przestrzeleniem broni myśliwskiej.

Ustalone rodzaje strzelań (1/2 konkurencji):
 skeet,
 trap,
 przeloty,
 dzik,
 zając,
 tarcza (z każdej jednostki broni).

Jednocześnie informujemy, że dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na własny koszt
i własnym środkiem transportu myśliwych. Przypominamy również, że każdy myśliwy biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednią ilość i rodzaj amunicji.

2. Zarząd Koła przypomina o tym, że posiada na stanie agregat prądotwórczy oraz piłę spalinową do gałęzi. Urządzenia można wypożyczyć do prac porządkowych w łowisku.

 
 
ZAWIADOMIENIE
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie niniejszym uprzejmie zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 roku (sobota) o godz. 10.00, w „Rybaczówce” nad stawem koła w Smogorzowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz odczytanie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Protokół wyłożony będzie do wglądu na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór Komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.
8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
9. Zatwierdzenia bilansu za rok gospodarczy 2016/ 2017.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu.
11. Przedstawienie oraz zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok gospodarczy 2017/ 2018.
12. Przerwa
13. Głosowanie nad proponowanymi przez Zarząd Koła uchwałami.
14. Podjęcie ewentualnych uchwał, o których mowa w § 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu PZŁ oraz przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia.
15. Przedstawienie przez Komisję uchwał i wniosków sprawozdania z podjętych uchwał
i wniosków.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 
 
UWAGA, PTASIA GRYPA!!!
 

DO STOSOWANIA!!

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.
Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.
W związku z powyższym zaleca się:
 Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:
 znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),
 obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego – skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się),
do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) – zgodnie z art. 14 ustawy Prawo łowieckie,
 Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się poprzez jednorazowe rękawiczki,
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych
Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne,
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.
 Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
 Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
 Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
 Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczaniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
 Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

 
 
WAŻNE!!!
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zakazuje się:
a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek,
perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych
lub lotów konkursowych gołębi,
b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego
innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,
c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz
ptaków łownych;
2) nakazuje się:
a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych
lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi
w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem
ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny
przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:
– rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,
– datę przemieszczenia,
– miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,
– liczbę ptaków,
e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed
dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany
drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa,
w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie
zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie
rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od
wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności
informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu
medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.
3. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu
podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.
§ 2. 1. Dopuszcza się, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii, zorganizowanie targu, wystawy, pokazu
lub konkursu z udziałem żywych ptaków, wyłącznie w pomieszczeniu uniemożliwiającym kontakt tych ptaków z dzikim
ptakami.
2. Powiatowy lekarz weterynarii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:
1) podmiot zamierzający zorganizować:
a) targ, wystawę lub konkurs z udziałem żywych ptaków przedstawi – w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną
datą tego targu, wystawy lub konkursu,
b) pokaz z udziałem żywych ptaków przedstawi – w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą tego pokazu
– wykaz gospodarstw, z których będą pochodzić ptaki, z udziałem których ma zostać zorganizowany odpowiednio
targ, wystawa, konkurs lub pokaz;
2) przeprowadzona przez tego lekarza analiza ryzyka wykaże, że zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu
z udziałem żywych ptaków nie spowoduje zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.
3. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza analizę ryzyka, biorąc pod uwagę status epizootyczny miejsca, w którym
ma być zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs z udziałem żywych ptaków, oraz miejsc pochodzenia tych
ptaków, w szczególności:
1) czy w ostatnich trzech miesiącach nie odnotowano w miejscach pochodzenia ptaków ognisk wysoce zjadliwej grypy
ptaków;
2) czy gospodarstwo położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którego pochodzi drób przeznaczony na targ,
wystawę, pokaz lub konkurs, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu;
3) lokalizację zakładu drobiu lub fermy drobiu.
4. Powiatowy lekarz weterynarii, przeprowadzając analizę ryzyka w zakresie dotyczącym miejsc pochodzenia żywych
ptaków, z udziałem których ma zostać zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs, bierze pod uwagę informacje
o statusie epizootycznym tych miejsc, przekazane mu przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii.
5. Żywe ptaki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, z udziałem których ma zostać zorganizowany targ, wystawa,
pokaz lub konkurs, zaopatruje się w świadectwo zdrowia zawierające następujące dane:
1) rodzaj przesyłki, ze wskazaniem gatunku drobiu;
2) datę przemieszczenia;
3) miejsce pochodzenia, miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia;
4) liczbę ptaków.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 
 
Uroczystości Jubileuszu 70- lecia Koła
 

W dniu 05.11.2016 r. o godz. 16.00 w Namysłowie, Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Namysłowie, rozpoczęły się uroczystości z okazji Jubileuszu 70- lecia powstania Naszego koła. Mszę Świętą koncelebrował Ks. Kapelan Marek Hula. Po nabożeństwie myśliwi wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście udali się do lokalu "Magnolia", gdzie odbyła się uroczysta zbiórka myśliwych. W trakcie uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia dla osób zasłużonych dla łowiectwa. Gościem honorowym był Prezes ORŁ kol. Zdzisław Dzwonnik. Medale i odznaczenia otrzymali:
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 25.03.2015 r.
1) Kuchczyński Krzysztof
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r.
2) Birski Zygmunt
3) Kuchczyński Leszek
4) Kuchczyński Radosław
Odznaka za Zasługi Łowieckie
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r.
1) Juchniewicz Czesława
2) Kuchczyńska Maria
Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 29.01.2015 r.
1) Juchniewicz Marek
2) Klucowicz Andrzej
3) Maryniak Sylwester
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 04.09.2015 r.
4) Kuchczyński Adam
5) Kuchczyński Radosław
6) Szymański Józef
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 02.06.2016 r.
7) Legieda Arkadiusz
8) Marszałek Mateusz
9) Piechota Waldemar
10) Szymański Tomasz
11) Wołczański Ryszard
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w tym samym dniu, podczas uroczystości Hubertowin Opolskich w Brzegu, Uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r. Naszemu Kołu zostało nadane odznaczenie "Złom".
Zarówno Mszę Świętą jak i uroczystą zbiórkę uświetnił Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Okręgu Wałbrzyskiego "Odgłosy Kniei". Po zbiórce odbyła się biesiada myśliwska, w której uczestniczyło 180 osób, w tym myśliwi z naszego koła, przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz prywatni przedsiębiorcy.

 
 
Jubileusz 70- lecia Koła
 

Przypominam Koleżance i Kolegom, że w dniu 05.11.2016 r. (sobota) w Namysłowie organizowane są uroczystości związane z Jubileuszem 70-lecia Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie. Uroczystości rozpoczną się o godz. 16.00 Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej nr 29, następnie ok. godz. 17.30 będzie miała miejsce uroczysta zbiórka- wręczenie odznaczeń (lokal "Magnolia") oraz od około godz. 18.30 rozpocznie się biesiada myśliwska przy udziale zespołu muzycznego. W imieniu Zarządu Koła wszystkich chętnych zapraszam do udziału w uroczystościach. Zgodnie z ustaleniami podczas Walnego Zgromadzenia, chętni do udziału w biesiadzie winni do dnia 20.10.2016 r. dokonać wpłaty (u P. Juchniewicz) w wysokości 200,- złotych od pary. Zainteresowani mogą zaprosić osoby z zewnątrz za tą samą odpłatnością. Osoby, którym zostały przyznane odznaczenia zostaną powiadomieni indywidualnie.

 
 
Komunikat o szkoleniu strzeleckim
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie zawiadamia, że:
1. W dniu 22 maja 2016 roku w godz. 9.00-14.00 w Grudzicach, odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie wraz z przestrzeleniem broni myśliwskiej.

Ustalone rodzaje strzelań (1/2 konkurencji):
 skeet,
 trap,
 przeloty,
 dzik,
 zając,
 tarcza (z każdej jednostki broni).

Jednocześnie informujemy, że dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na własny koszt
i własnym środkiem transportu myśliwych. Przypominamy również, że każdy myśliwy biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednią ilość i rodzaj amunicji.

2. Zarząd Koła informuje o tym, że posiada na stanie agregat prądotwórczy oraz piłę spalinową do gałęzi. Urządzenia można wypożyczyć do prac porządkowych w łowisku.

3. Z uwagi na zagrożenia związane ze szkodami w uprawach rolnych, Zarząd Koła przypomina kolegom o bardzo pilnym i bieżącym pilnowaniu przydzielonych stref.

 
 
ZAWIADOMIENIE o WZCzK
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie niniejszym uprzejmie zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 7 maja 2016 roku (sobota), od godz. 9.00 w Namysłowie ul. Oleśnicka „Koliba”.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz odczytanie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Protokół wyłożony będzie do wglądu na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór Komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.
8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
9. Zatwierdzenia bilansu za rok gospodarczy 2015/ 2016.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu.
11. Przedstawienie oraz zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok gospodarczy 2016/ 2017.
12. Przerwa
13. Głosowanie nad proponowanymi przez Zarząd Koła uchwałami.
14. Podjęcie ewentualnych uchwał, o których mowa w § 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu PZŁ oraz przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia.
15. Przedstawienie przez Komisję uchwał i wniosków sprawozdania z podjętych uchwał
i wniosków.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 
 
Komunikat nr 4/ 2015
 

KOMUNIKAT Nr 4 / 2015


I . OKREGOWA RADA ŁOWIECKA, ZARZĄD OKRĘGOWY
oraz Komisje tematyczne przy ORŁ w OPOLU

W wyniku odbytego w dniu 12 lipca 2015 r. Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ i przeprowadzonego głosowania a tym samym odbytego posiedzenia nowo wybranej ORŁ w Opolu zostały wybrane władze Zrzeszenia PZŁ na szczeblu okręgowym.


OKRĘGOWA RADA ŁOWIECKA w Opolu

L.p. Nazwisko i imię Funkcja KŁ Uwagi
1. Kol. DZWONNIK Zdzisław Prezes ORŁ 4 „Szarak” Tułowice Członek NRŁ
2. Kol. SIERŻYŃSKI Jacek V-ce Prezes ORŁ 13 „Bażant” Opole
3. Kol. KUŹMIŃSKI Jarosław Sekretarz 2 „Bór” Prudnik Z-ca członka NRŁ
4. Kol. ADAMCZYK Jerzy Członek 9 „Brzezina” Opole
5. Kol. BIEŃ Jerzy Członek 4 „Knieja” Opole
6. Kol. BOCIANOWSKI Marek Członek 3 „Lis” Opole
7. Kol. DUDIK Wojciech Członek 4 „Knieja” Opole
8. Kol. FIGAS Zbigniew Członek 17 „Orzeł” Ozimek
9. Kol. HUTKA Dariusz Członek 8 „Żubr” Opole
10. Kol. PATER Wiesław Członek „Szarak” Grodków
11. Kol. PIETRUŃKO Grzegorz Członek 5 „Leśnik” Brzeg
12. Kol. PISKOŃ Jan Członek 1 „Jeleń” Strzelce Opolskie
13. Kol. SIERADZKI Stanisław Członek 6 „Ostoja” Opole
14. Kol. SOKOŁOWSKI Jan Członek 8 „Żubr” Opole
15. Kol. WALISKO Zbigniew Członek 2 „Azoty” K - Koźle


ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ w Opolu

L.p. Nazwisko i imię Funkcja KŁ
1. Kol. PLEWKA Wojciech Przewodniczący ZO PZŁ w Opolu
Łowczy Okręgowy Niestowarzyszony z KŁ
2. Kol. DOMIŃCZYK Tadeusz Członek Nr 5 „Leśnik” Kolonowskie
3. Kol. HNYLUCH Arkadiusz Członek Nr 8 „Żubr” Opole
4. Kol. SŁOWIK Jan Członek Nr 10 „Szarak” Opole

Ponadto, n/w Koledzy wybrani przez OZD PZŁ w Opolu będą reprezentować nasz Okręg PZŁ na XXIII Zwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ którzy odbędzie się 12 września 2015 r. w Warszawie.


L.p. Nazwisko i imię KŁ
1. Kol. DZWONNIK Zdzisław KŁ nr 4 „Szarak” TUŁOWICE
2. Kol. BOCIANOWSKI Marek KŁ nr 3 „Lis” OPOLE
3. Kol. PLEWKA Wojciech Niestowarzyszony z KŁ
4. Kol. KUŻMIŃŚKI Jarosław KŁ nr 2 „Bór” PRUDNIK
5. Kol. HUTKA Dariusz KŁ nr 8 „Żubr” OPOLE
6. Kol. SIERŻYŃSKI Jacek KŁ nr 13 „Bażant” OPOLE
7. Kol. SOKOŁOWSKI Jan KŁ nr 8 „Żubr” OPOLE


Okręgowa Rada Łowiecka PZŁ w Opolu na swoim posiedzeniu w dniu 28 lipca 2015 r.
powołała n/w Przewodniczących Komisji tematycznych przy ORŁ w Opolu, gdzie również na ich wniosek uzupełniła składy osobowe.

Przewodniczący Komisji tematycznych przy ORŁ w Opolu

L.p.
Nazwisko i imię Komisja tematyczna przy ORŁ w Opolu KŁ
1. Kol. DROZDOWSKI Rafał Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ Nr 6 „Ostoja” OPOLE
2. Kol. KWIATKOWSKI Grzegorz Okręgowy Sąd Łowiecki Nr 1 „Jeleń” NIEMODLIN
3. Kol. BACA Leszek Okręgowa Komisja Rewizyjna Nr 5 „Leśnik” BRZEG
4. Kol. ADAMCZYK Jerzy Komisja Strzelectwa Myśliwskiego Nr 9 „Brzezina” OPOLE
5. Kol. CHOLEWA Wiesław Komisja Kynologiczna „Bażant” OTMUCHÓW
6. Kol. KOWALSKI Jan Instruktarz strzelectwa myśliwskiego Nr 2 „Łoś” OPOLE
7. Kol. WIŚNIEWSKI Hubert Komisja Szkoleniowa Nr 3 „Ryś” K-KOŹLE
8. Kol. DOMIŃCZYK Tadeusz Komisja Prawna Nr 5 „Leśnik” KOLONOWSKIE
9. Kol. BERKA Michał Komisja Szkód Łowieckich Nr 13 „Bażant” OPOLE
10. Kol. PIĘDZIOCH Jerzy Komisja Hodowlana Nr 4 „Szarak” TUŁOWICE
11. Kol. BOCIANOWSKI Marek Komisja Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich Nr 3 „Lis” OPOLE
12. Kol. SIERADZKI Stanisław Komisja Odznaczeń Łowieckich Nr 6 „Ostoja” OPOLE
13. Kol. ŚMIECHOWSKI Władysław Komisja Etyki, Tradycji, Zwyczajów i Propagowania Łowiectwa Nr 8 „Żubr” OPOLE
14. Kol. HUTKA Katarzyna Komisja Edukacji Przyrodniczo - Łowieckiej Nr 8 „Żubr” OPOLE


Składy osobowe poszczególnych Komisji tematycznych przy ORŁ w Opolu będą dostępne na naszej stronie
www.zopzl-opole.pl .


II. OCENA TROFEÓW ŁOWIECKICH - SARNA KOZIOŁ

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 / 2006 ZG PZŁ z dnia 11 maja 2006 r. ocena prawidłowości odstrzału Saren kozłów pozyskanych w sezonie 2015 / 2016 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

L.p Data oceny Czas w godz. Miejsce / Siedziba
1. 5 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo KLUCZBORK
2. 6 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo BRZEG
3. 7 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo NAMYSŁÓW
4. 8 październik 2015 r. 14:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo PRUDNIK
5. 9 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo PRÓSZKÓW
6. 12 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 Motel Leśny - Strzelce Op. ul. Opolska
7. 13 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 Dom myśliwski „Gowinówka”- Stara Kuźnia
8. 14 październik 2015 r. 14:00 - 18:00 PGL LP N - ctwo OPOLE
9. 7 grudzień 2015 r. 15:00 - 18:00 ZO PZŁ w Opolu

IV. SPRAWY SZKOLENIOWE

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania oraz na uprawnienia selekcjonerskie.
1. Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 2 października 2015 r.
do 12 października 2015 r.

• Rozpoczęcie kursu w dniu 2 października 2015 r. ( piątek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4.
• Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:
- w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
- pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią oraz praktycznego treningu strzeleckiego - 1 dzień roboczy,
• Odpłatność za kurs wynosi 680,00 PLN Płatne w dniu rozpoczęcia kursu.
• Odpłatność za egzamin wynosi 430,00 PLN.
• Kurs jest OBOWIĄZKOWY,
• Celem zapewnienia sprawnego i organizacyjnego przeprowadzenia kursu przyjmujemy zapisy w ilości ostatecznej ustalonej przez organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń,
• Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57,
• W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na w/w termin czy na kolejny, który odbędzie się w dniach 16 - 26 października 2015 r,
• Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.
• Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ ( wg. miejsca zameldowania ).
• Szczegółowy plan kursu zostanie opublikowany na naszej stronie www.zopzl-opole.pl w terminie późniejszym.
• Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.
• Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:
1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ
lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.
4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

2. Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach 27 - 30 października 2015 r.

Rozpoczęcie kursu w dniu 27 października 2015 r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4.
• Kurs jest obowiązkowy.
• Odpłatność za kurs wynosi 300,00 PLN,
• Płatne w dniu rozpoczęcia kursu,
• Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu,
• Odpłatność za egzamin wynosi 200,00 PLN,
• Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata - Zapis w § 4 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

VII. HUBERTOWINY OPOLSKIE 2015

ZO PZŁ w Opolu wspólnie z ORŁ w Opolu organizuje „Hubertowiny Opolskie 2015 r.
które odbędą się w dniu 24 października 2015 r. na terenie strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Opolu-Grudzicach.

Szczegółowy program obchodów prześlemy w kolejnym komunikacie.


VIII. PIELGRZYMKA MYŚLIWYCH NA GÓRĘ ŚW. ANNY

W dniu 11 października 2015 r. ( niedziela ) o godz. 10:00 już tradycyjnie odbędzie się coroczna msza pielgrzymkowa
myśliwych na Górze Św. Anny.
Obliguje się koła posiadające sztandary, aby wszystkie poczty sztandarowe wzięły udział we Mszy Św.

Zbiórka wszystkich pocztów sztandarowych KŁ o godz. 9:30 przed Bazyliką na Górze św. Anny.
Po mszy zapraszamy na tradycyjną grochówkę.


IX. SZKOLENIA

ZO PZŁ w Opolu organizuje n/w dodatkowe szkolenie tematyczne dla członków kół łowieckich:
Szkolenie tematyczne - „STRAŻNIK ŁOWIECKI”

Termin: 11 wrzesień 2015 r. ( piątek )
Miejsce: Siedziba ZO PZŁ w Opolu
Godz. 16:00 - 18:00

Na pozostałe szkolenia tj. :
• szacowanie szkód łowieckich,
• prowadzenie polowań zbiorowych,

oczekujemy na zgłoszenia drogą e-mail na adres: zo.opole@pzlow.pl lub j.kowalski@pzlow.pl.


X. SZKODY ŁOWIECKIE

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu zwraca uwagę dzierżawcom obwodów łowieckich, iż z uwagi na panujące warunki pogodowe ( brak opadów ) czego następstwem jest ograniczenie wegetacji a tym samym prawidłowego rozwoju upraw głównie kukurydzy nastąpi znaczne obniżenie plonów, co może spowodować przy penetracji przez zwierzynę powodującą szkody łowieckie
liczne roszczenia odszkodowawcze poszkodowanych właścicieli plantacji.
Zgodnie z powyższym, prosimy o stałe monitorowanie stanu upraw rolnych oraz współpracę z właścicielami gruntów na podstawie Ustawy prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych celem ograniczenia powstawania szkód łowieckich a tym samym prawnego rozpatrywania wniosków o szacowanie szkód łowieckich.
W przypadku spraw szczególnie konfliktowych prosimy o kontakt z Kol. Janem KOWALSKIM - Instruktorem ZO PZŁ w Opolu celem ustalenia pomocy w przedmiotowym zakresie.XI. SPRAWY BIEŻĄCE


• Przypominamy, aby Łowczowie KŁ sprawdzali wkładki selekcjonerskie do legitymacji PZŁ Kolegów, wobec których zostały nałożone kary porządkowe ( zawieszenia w prawie odstrzału na poszczególny gatunek samców zwierzyny płowej). W razie pytań prosimy o kontakt z Kol. Janem KOWALSKIM - Instruktorem ZO PZŁ w Opolu,

• ZO PZŁ w Opolu działając we współpracy z ZAKŁADEM PRZETWÓRSTWA DZICZYZNY „TYTUS zwraca się z apelem do kół łowieckich, które przesyłamy w załączeniu ( Zał. nr 5 ).Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

 
 
Strona 1 z 6 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
 
Fazy Księżyca
 
 
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
 
 
Losowa fotografia
 
 
  Powered by v6.01.15 © 2003-2005
  Evergreen by:
10499794 Unikalnych wizyt