Wrzesień 16 2021 23:15:56
Nawigacja
Strona Główna
Historia Koła
Zarząd Koła
Kalendarz polowan zbiorowych
Obwody
Lista Członków
Prawo Łowieckie
Okresy Polowań
Forum
Kontakt
Szukaj
 
 
Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 6:13
 Zachód słońca: 18:47

 Dzień trwa:
12 Godzin 33 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:00
 
 
Witamy
WITAMY NA STRONIE KOŁA ŁOWIECKIEGO BAŻANT W NAMYSŁOWIE
 
 
Komunikat
 

Składka PZŁ na 2021 rok
Składka członkowska PZŁ z obowiązkowym ubezpieczeniem na 2021 r. wynosi ( Podstawa: 2. Uchwała NRŁ nr 317 z 22 września 2020 r. dot. składki do PZŁ na 2021 rok ).
- pełna 100 % 403,00 PLN ( kwota składki 360,00 PLN, ubezpieczenie 43,00 PLN ),
- ulgowa 50% 223,00 PLN ( kwota składki 180,00 PLN, ubezpieczenie 43,00 PLN ) - przysługuje tym osobom, które do dnia 31 grudnia 2020 r. ukończyły 70 rok życia (osoby urodzone w roku 1950 lub wcześniej) i osób uczących się, które do dnia 31 grudnia 2020 r. nie ukończyły 25 lat (urodzone w 1996 roku lub później) – tutaj wymagane zaświadczenie o kontynuacji nauki,
- ulgowa 25% 133,00 PLN ( kwota składki 90,00 PLN, ubezpieczenie 43,00 PLN ) - przysługuje tym osobom, które do dnia 31 grudnia 2020 r. ukończyły 80 rok życia (osoby urodzone w roku 1940 lub wcześniej).

Członkowie niezrzeszeni wpłacają składkę na konto tut. Zarządu Okręgowego, członkowie kół łowieckich wpłacają składkę do koła.

Termin opłaty składki członkowskiej: 31.12.2020 r.

 
 
Komunikat.
 

Informuję Koleżankę i Kolegów, że szkolenie strzeleckie odbędzie się w dniu 02.06.2019 r. o godz. 9.00 na strzelnicy w Grudzicach.

 
 
Składka członkowska
 

ZO PZŁ w Opolu informuje, że zgodnie z Uchwałą NRŁ nr 35 / 2017 z dnia 5 września 2017r. składka członkowska na 2018r. oraz lata kolejne tj.: 2018-2019 wyniesie odpowiednio:
Wysokość składki członkowskiej na rok 2018
a) składka normalna -320,00 PLN ( + ubezpieczenie 37,00 PLN) -razem 357,00 PLN, (bez zmian ),
b) składka ulgowa -160,00 PLN ( + ubezpieczenie 37,00 PLN) -razem 197,00 PLN, , (bez zmian ),
c) wysokość wpisowego do PZŁ w latach 2015 -2019 - razem 960,00 PLN (bez zmian ).
Pozostałe warunki przekazywania składek pozostają bez zmian.
Dla przypomnienia:
SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA 2017-2019 r. Składkę ulgową płacą ją myśliwi , którzy do 31 grudnia 2017r. ukończyli 70 lat oraz młodzież do 25 roku życia ucząca się w systemie stacjonarnym.
Koło Łowieckie zobowiązane jest przekazać do tutejszego zarządu składkę za członków zamieszkałych na terenie naszego okręgu (nie województwa ) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017r. wraz z listą wszystkich członków koła zawierającą aktualny adres zameldowania z zaznaczeniem na liście myśliwych za których została opłacona właściwa składka.
Składkę za myśliwych zrzeszonych w kole, a zamieszkałych na terenie innych Okręgów PZŁ przekazać bezpośrednio do tych Okręgów.
UWAGA :
W przypadku kiedy koło nie przekazuje wpłaty za wszystkich członków zamieszczonych na liście o której mowa wyżej ( tylko za tych, którzy zapłacili składkę), wówczas do każdej dodatkowej wpłaty składek przekazanej w terminie późniejszym należy sporządzić listę osób za które składka jest płacona z podaniem tylko imienia i nazwiska lub podaniem nazwiska na przelewie bankowym.
Przypominamy , że zgodnie ze statutem PZŁ składkę członkowską myśliwy opłaca wyłącznie za pośrednictwem macierzystego koła, wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane. Myśliwy, który dostał zezwolenie na indywidualną wpłatę powinien dostarczyć do ZO PZŁ stosowne pisemne zezwolenie Zarządu Koła.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z biurem ZO PZŁ Opole -tel. (77453 84 56/57).

 
 
Komunikat
 

W nawiązaniu do przesłanych zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu Członków Koła informuję, że po posiedzeniu WZCzK odbędą się zawody wędkarskie "O puchar Zarządu Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie ".
"Planując" dobrą pogodę wszystkich zainteresowanych proszę o zabranie niezbędnego sprzętu wędkarskiego.

Z myśliwskim pozdrowieniem
"Darz Bór "

 
 
KOMUNIKAT
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie zawiadamia, że:
1. W dniu 2 lipca 2017 roku w godz. 9.00-14.00 w Grudzicach, odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie wraz z przestrzeleniem broni myśliwskiej.

Ustalone rodzaje strzelań (1/2 konkurencji):
 skeet,
 trap,
 przeloty,
 dzik,
 zając,
 tarcza (z każdej jednostki broni).

Jednocześnie informujemy, że dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na własny koszt
i własnym środkiem transportu myśliwych. Przypominamy również, że każdy myśliwy biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednią ilość i rodzaj amunicji.

2. Zarząd Koła przypomina o tym, że posiada na stanie agregat prądotwórczy oraz piłę spalinową do gałęzi. Urządzenia można wypożyczyć do prac porządkowych w łowisku.

 
 
ZAWIADOMIENIE
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie niniejszym uprzejmie zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 roku (sobota) o godz. 10.00, w „Rybaczówce” nad stawem koła w Smogorzowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz odczytanie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Protokół wyłożony będzie do wglądu na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór Komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.
8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
9. Zatwierdzenia bilansu za rok gospodarczy 2016/ 2017.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu.
11. Przedstawienie oraz zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok gospodarczy 2017/ 2018.
12. Przerwa
13. Głosowanie nad proponowanymi przez Zarząd Koła uchwałami.
14. Podjęcie ewentualnych uchwał, o których mowa w § 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu PZŁ oraz przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia.
15. Przedstawienie przez Komisję uchwał i wniosków sprawozdania z podjętych uchwał
i wniosków.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 
 
UWAGA, PTASIA GRYPA!!!
 

DO STOSOWANIA!!

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.
Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.
W związku z powyższym zaleca się:
 Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:
 znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),
 obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego – skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się),
do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) – zgodnie z art. 14 ustawy Prawo łowieckie,
 Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się poprzez jednorazowe rękawiczki,
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych
Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne,
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.
 Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
 Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
 Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
 Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczaniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
 Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

 
 
WAŻNE!!!
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zakazuje się:
a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek,
perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych
lub lotów konkursowych gołębi,
b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego
innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,
c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz
ptaków łownych;
2) nakazuje się:
a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych
lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi
w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem
ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny
przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:
– rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,
– datę przemieszczenia,
– miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,
– liczbę ptaków,
e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed
dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany
drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa,
w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie
zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie
rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od
wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności
informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu
medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.
3. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu
podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.
§ 2. 1. Dopuszcza się, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii, zorganizowanie targu, wystawy, pokazu
lub konkursu z udziałem żywych ptaków, wyłącznie w pomieszczeniu uniemożliwiającym kontakt tych ptaków z dzikim
ptakami.
2. Powiatowy lekarz weterynarii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:
1) podmiot zamierzający zorganizować:
a) targ, wystawę lub konkurs z udziałem żywych ptaków przedstawi – w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną
datą tego targu, wystawy lub konkursu,
b) pokaz z udziałem żywych ptaków przedstawi – w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą tego pokazu
– wykaz gospodarstw, z których będą pochodzić ptaki, z udziałem których ma zostać zorganizowany odpowiednio
targ, wystawa, konkurs lub pokaz;
2) przeprowadzona przez tego lekarza analiza ryzyka wykaże, że zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu
z udziałem żywych ptaków nie spowoduje zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.
3. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza analizę ryzyka, biorąc pod uwagę status epizootyczny miejsca, w którym
ma być zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs z udziałem żywych ptaków, oraz miejsc pochodzenia tych
ptaków, w szczególności:
1) czy w ostatnich trzech miesiącach nie odnotowano w miejscach pochodzenia ptaków ognisk wysoce zjadliwej grypy
ptaków;
2) czy gospodarstwo położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którego pochodzi drób przeznaczony na targ,
wystawę, pokaz lub konkurs, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu;
3) lokalizację zakładu drobiu lub fermy drobiu.
4. Powiatowy lekarz weterynarii, przeprowadzając analizę ryzyka w zakresie dotyczącym miejsc pochodzenia żywych
ptaków, z udziałem których ma zostać zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs, bierze pod uwagę informacje
o statusie epizootycznym tych miejsc, przekazane mu przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii.
5. Żywe ptaki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, z udziałem których ma zostać zorganizowany targ, wystawa,
pokaz lub konkurs, zaopatruje się w świadectwo zdrowia zawierające następujące dane:
1) rodzaj przesyłki, ze wskazaniem gatunku drobiu;
2) datę przemieszczenia;
3) miejsce pochodzenia, miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia;
4) liczbę ptaków.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 
 
Uroczystości Jubileuszu 70- lecia Koła
 

W dniu 05.11.2016 r. o godz. 16.00 w Namysłowie, Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Namysłowie, rozpoczęły się uroczystości z okazji Jubileuszu 70- lecia powstania Naszego koła. Mszę Świętą koncelebrował Ks. Kapelan Marek Hula. Po nabożeństwie myśliwi wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście udali się do lokalu "Magnolia", gdzie odbyła się uroczysta zbiórka myśliwych. W trakcie uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia dla osób zasłużonych dla łowiectwa. Gościem honorowym był Prezes ORŁ kol. Zdzisław Dzwonnik. Medale i odznaczenia otrzymali:
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 25.03.2015 r.
1) Kuchczyński Krzysztof
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r.
2) Birski Zygmunt
3) Kuchczyński Leszek
4) Kuchczyński Radosław
Odznaka za Zasługi Łowieckie
Uchwała Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r.
1) Juchniewicz Czesława
2) Kuchczyńska Maria
Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 29.01.2015 r.
1) Juchniewicz Marek
2) Klucowicz Andrzej
3) Maryniak Sylwester
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 04.09.2015 r.
4) Kuchczyński Adam
5) Kuchczyński Radosław
6) Szymański Józef
Uchwała ORŁ w Opolu z dnia 02.06.2016 r.
7) Legieda Arkadiusz
8) Marszałek Mateusz
9) Piechota Waldemar
10) Szymański Tomasz
11) Wołczański Ryszard
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w tym samym dniu, podczas uroczystości Hubertowin Opolskich w Brzegu, Uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 06.07.2016 r. Naszemu Kołu zostało nadane odznaczenie "Złom".
Zarówno Mszę Świętą jak i uroczystą zbiórkę uświetnił Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Okręgu Wałbrzyskiego "Odgłosy Kniei". Po zbiórce odbyła się biesiada myśliwska, w której uczestniczyło 180 osób, w tym myśliwi z naszego koła, przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz prywatni przedsiębiorcy.

 
 
Jubileusz 70- lecia Koła
 

Przypominam Koleżance i Kolegom, że w dniu 05.11.2016 r. (sobota) w Namysłowie organizowane są uroczystości związane z Jubileuszem 70-lecia Koła Łowieckiego nr 1 "Bażant" w Namysłowie. Uroczystości rozpoczną się o godz. 16.00 Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej nr 29, następnie ok. godz. 17.30 będzie miała miejsce uroczysta zbiórka- wręczenie odznaczeń (lokal "Magnolia") oraz od około godz. 18.30 rozpocznie się biesiada myśliwska przy udziale zespołu muzycznego. W imieniu Zarządu Koła wszystkich chętnych zapraszam do udziału w uroczystościach. Zgodnie z ustaleniami podczas Walnego Zgromadzenia, chętni do udziału w biesiadzie winni do dnia 20.10.2016 r. dokonać wpłaty (u P. Juchniewicz) w wysokości 200,- złotych od pary. Zainteresowani mogą zaprosić osoby z zewnątrz za tą samą odpłatnością. Osoby, którym zostały przyznane odznaczenia zostaną powiadomieni indywidualnie.

 
 
Komunikat o szkoleniu strzeleckim
 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie zawiadamia, że:
1. W dniu 22 maja 2016 roku w godz. 9.00-14.00 w Grudzicach, odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie wraz z przestrzeleniem broni myśliwskiej.

Ustalone rodzaje strzelań (1/2 konkurencji):
 skeet,
 trap,
 przeloty,
 dzik,
 zając,
 tarcza (z każdej jednostki broni).

Jednocześnie informujemy, że dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na własny koszt
i własnym środkiem transportu myśliwych. Przypominamy również, że każdy myśliwy biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednią ilość i rodzaj amunicji.

2. Zarząd Koła informuje o tym, że posiada na stanie agregat prądotwórczy oraz piłę spalinową do gałęzi. Urządzenia można wypożyczyć do prac porządkowych w łowisku.

3. Z uwagi na zagrożenia związane ze szkodami w uprawach rolnych, Zarząd Koła przypomina kolegom o bardzo pilnym i bieżącym pilnowaniu przydzielonych stref.

 
 
Strona 1 z 6 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
 
Fazy Księżyca
 
 
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
 
 
  Powered by v6.01.15 © 2003-2005
  Evergreen by:
21819235 Unikalnych wizyt